ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Laparoskopik Sleeve Gastrektomi’nin vücut kitle indeksi 35 kg/m² nin altındaki hastalarda glukoz metabolizması üzerine etkisi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(1): 36-40 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.17999

Laparoskopik Sleeve Gastrektomi’nin vücut kitle indeksi 35 kg/m² nin altındaki hastalarda glukoz metabolizması üzerine etkisi

Burçin Batman, Hasan Altun
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Obezite sıklığı ve buna bağlı yandaş hastalıklar günümüzde hızla ve yükselen oranda artmaktadır. Laparoskopik sleeve gastrektomi günümüzde dünya genelinde en sık uygulanan bariatrik cerrahi olarak yerini almıştır. Özellikle tip2 diyabet hastalarında tedavide en etkin tedavi yöntemlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı laparoskopik sleeve gastrektomiyi takiben hastalarda glukoz metabolizması üzerindeki etkilerini incelemektir.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada Mart 2013 ile Eylül 2019 tarihleri arasında vücut kitle indeksi 35kg/m2 den küçük olan ve laparoskopik sleeve gastrektomi uygulanan 174 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastalar ameliyat öncesi dönemde multidisipliner bir ekip tarafından değerlendirildi. Laparoskopik sleeve gastrektomiye uygun kriterleri sağlayan hastalar Amerikan Metabolik ve Bariatrik Cerrahlar Birliği kriterlerine göre ameliyata alındı. Demografik veriler, vücut kitle indeksi, insülin, glikozillenmiş hemoglobin (HbA1c), glukoz, homeostaz modeli insülin direnci (HOMA-IR) değerleri kaydedildi. Hastalar ameliyat sonrası 1-3-6 ve 12. aylarda ve sonrasında yıllık olarak planlanan poliklinik ziyaretleri ile takip edildi.
Bulgular: Laparoskopik sleeve gastrektomi uygulanan 174 hastanın ortalama yaşı 39,57±9,40, ortalama vücut kitle indeksi 32,70±2,65 idi. 149 hasta (%85,6) kadındı. Hastane yatışı ortalama 3,1±0,7 gün idi. Hastaların glukoz, HbA1c, HOMAR-IR ve insülin değerlerine bakıldığında 12 aylık izlemde düşüşün istatistiksel olarak anlamlı olduğu izlendi. Ameliyat öncesi dönemle karşılaştırıldığında vücut kitle indeksinde de anlamlı bir düşüş izlendi.
Sonuçlar: Laparoskopik sleeve gastrektomi vücut kitle indeksi 30-35kg/m2 olan hastalarda glukoz metabolizması üzerine etkili bir ameliyattır. (SETB-2019-10-127)

Anahtar Kelimeler: Bariatrik cerrahi, Laparoskopik Sleeve Gastrektomi, Glukoz Metabolizması

The Effects of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy on Glucose Metabolism in Patients with a Body Mass Index below 35 kg/m²

Burçin Batman, Hasan Altun
Department of General Surgery, Istinye University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Objectives: The prevalence of obesity and its associated comorbidities are increasing all over the world. Laparoscopic sleeve gastrectomy has become the most common bariatric surgery in the world today, especially in the treatment of Type 2 diabetes mellitus, which is one of the effective surgical methods. The present study aims to investigate the effects on glucose metabolism in patients following laparoscopic sleeve gastrectomy.
Methods: In this study, the files of 174 patients who had laparoscopic sleeve gastrectomy with a body mass index between 30-35kg/m2 between March 2013 and September 2019 were analyzed retrospectively. Patients were evaluated by a multidisciplinary team in the preoperative period. Patients who met the criteria for laparoscopic sleeve gastrectomy were operated according to American Metabolic and Bariatric Surgeons criteria. Demographic data, body mass index, insulin, glycosylated hemoglobin (HbA1c), glucose, homeostasis model insulin resistance (HOMA-IR) values were recorded. The patients were followed up with visits to the outpatient clinic scheduled for 1-3-6 and 12 months postoperatively.
Results: The mean age of the 174 patients who underwent laparoscopic sleeve gastrectomy was 39.57±9.40, and the mean body mass index was 32.70±2.65. 149 patients (85.6%) were female. The mean hospital stay was 3.1±0.7 days. When glucose, HbA1c, HOMAR-IR and insulin values of the patients were examined, it was observed that the decrease was statistically significant at 12 months follow-up. There was a significant decrease in body mass index compared to the preoperative period.
Conclusion: Laparoscopic sleeve gastrectomy is an effective surgery on glucose metabolism in patients with a body mass index of 30-35kg/m2.

Keywords: Bariatric surgery, glucose metabolism; laparoscopic sleeve gastrectomy.

Burçin Batman, Hasan Altun. The Effects of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy on Glucose Metabolism in Patients with a Body Mass Index below 35 kg/m². Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(1): 36-40

Sorumlu Yazar: Burçin Batman
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale