ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 52 (3)
Cilt: 52  Sayı: 3 - 2018
DERLEME
1.
Standards and Definitions in Neck Dissections of Differentiated Thyroid Cancer
Standards and Definitions in Neck Dissections of Differentiated Thyroid Cancer
Mehmet Uludağ, Mert Tanal, Adnan Işgör
PMID: 32595391  PMCID: PMC7315088  doi: 10.14744/SEMB.2018.14227  Sayfalar 149 - 163

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Laparoskopik Appendektomide Güdük Bağlanma Tekniklerinin Batın İçi Abse Gelişimindeki Rolü
Role of Laparoscopic Appendectomy Radix Ligation Techniques on the Formation of Inner Abdomen Abscess
Omer Avlanmis, Riza Gurhan Isil, Adnan Nadir Hacim, Hakan Teoman Yanar
PMID: 32595392  PMCID: PMC7315095  doi: 10.14744/SEMB.2017.92905  Sayfalar 164 - 168

3.
Çocuklarda laparoskopik gastrostomi uygulaması: On yıllık deneyim
Laparoscopic Gastrostomy in Children: 10 Years of Experience
Ufuk Ates, Anar Gurbanov, Gulnur Gollu Bahadir, Nil Yasam Tastekin, Sumeyye Sozduyar, Ergun Ergun, Aydin Yagmurlu, Murat Cakmak, Tanju Aktug, Huseyin Dindar, Meltem Bingol Kologlu
PMID: 32595393  PMCID: PMC7315087  doi: 10.14744/SEMB.2017.15870  Sayfalar 169 - 172

4.
Stabil olmayan radius distal uç kırıklarında perkütan çivileme ve dinamik el bileği eksternal fiksatörü ile tedavi yöntemi ve sonuçlarımız
The Treatment Method and Results of Percutaneous Pinning and Dynamic External Fixator Application for Unstable Distal Radius Fractures
Adnan Kara, Erden Ertürer, Faik Seçkin, Şenol Akman, Irfan Öztürk
PMID: 32595394  PMCID: PMC7315085  doi: 10.14744/SEMB.2018.07078  Sayfalar 173 - 178

5.
Kronik Otitis Mediada Kontralateral Kulak Bulguları
Contralateral Ear Findings in Chronic Otitis Media
Özlem Ünsal, Bilge Türk, Nurullah Seyhun, Suat Turgut
PMID: 32595395  PMCID: PMC7315090  doi: 10.5350/SEMB.20171129090822  Sayfalar 179 - 183

6.
Periton diyaliz hastalarında rezidüel renal fonksiyonun hasta ve teknik sağkalımına yararlı etkisi var mıdır?
Does Residual Renal Function Have a Beneficial Effect on Patient and Technique Survival in Peritoneal Dialysis Patients?
Elbis Ahbap, Mustafa Sevinc
PMID: 32595396  PMCID: PMC7315084  doi: 10.14744/SEMB.2018.59219  Sayfalar 184 - 189

7.
Koroner Anjiyografi Uygulanan Stabil Koroner Arter Hastalarında Kontrast Nefropati Gelişiminde Kırmızı Hücre Dağılım Genişliğinin Etkisi
The Impact of Red Cell Distribution Width on the Development of Contrast-Induced Nephropathy in Patients with Stable Coronary Artery Disease who Underwent Coronary Angiography
Serhat Sığırcı, Irfan Şahin, Kudret Keskin, Süleyman Sezai Yıldız, Gökhan Çetinkal, Gökhan Aksan, Şükrü Çetin, Ertuğrul Okuyan
PMID: 32595397  PMCID: PMC7315093  doi: 10.14744/SEMB.2018.75537  Sayfalar 190 - 195

8.
Endometrium Kanserinde Toll-Like Reseptör Ekspresyonunun Klinikopatolojik Değişkenler ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Toll-Like Receptor Expression with Clinicopathologic Variables in Endometrium Cancer
Berat Berrin Gençoğlu Bakbak, Tolgay Tuyan Ilhan, Aybike Pekin, Özlem Seçilmiş Kerimoğlu, Setenay Arzu Yılmaz, Ayşegül Kebapçılar, Nasuh Utku Doğan, Pınar Karabağlı, Çetin Çelik
PMID: 32595398  PMCID: PMC7315097  doi: 10.14744/SEMB.2018.63325  Sayfalar 196 - 200

9.
Gençlerde İskemik Vasküler Olay Risk Belirlemesinde Trigliserid/HDL Orani İyi Bir Öngörücü Olabilir Mi?
Can TG/HDL Ratio be an Accurate Predictor in the Determination of the Risk of Cerebrovascular Events in Youngsters?
Eda Kılıç Çoban
PMID: 32595399  PMCID: PMC7315092  doi: 10.14744/SEMB.2018.83097  Sayfalar 201 - 205

10.
Preinvaziv servikal lezyonlarda erken uterin ve servikal arter pulsatilite ve rezistivitesinin ayırt edici performansı
Discriminating Performance of Early Uterine and Cervical Artery Pulsatility and Resistivity In Pre-Invasive Cervical Lesions
Ozan Doğan, Çiğdem Pulatoğlu, Alper Başbuğ, Aşkı Ellibeş Kaya, Murat Yassa
PMID: 32595400  PMCID: PMC7315096  doi: 10.14744/SEMB.2018.07769  Sayfalar 206 - 211

11.
Celecoxib’in mastektomi sonrasında gelişen seroma ve yara iyileşmesine etkisinin incelenmesi
Examination of the Effects of Celecoxib on Postmastectomy Seroma and Wound Healing
Evren Besler, Ömer Harmancıoğlu
PMID: 32595401  PMCID: PMC7315086  doi: 10.14744/SEMB.2018.66933  Sayfalar 212 - 219

OLGU SUNUMU
12.
Akut İnfantil Hemorajik Ödem: İki Olgu Sunumu
Acute Hemorrhagic Edema of Infancy: A Two-Case Report
Lida Bülbül, Nevin Hatipoğlu, Neslihan Özkul Sağlam, Canan Hasbal Akkuş, Sami Hatipoğlu
PMID: 32595402  PMCID: PMC7315089  doi: 10.5350/SEMB.20170419063548  Sayfalar 220 - 223

13.
Çocukluk Çağının Nadir Görülen Beyin Tümörü Desmoplastik İnfantil Astrositom 2 Olgu: Literatür Eşliğinde Olgu Sunumu
A Rare Tumor in Childhood Desmoplastic Infantile Astrocytoma: Two Case Reports
Canan Tanık, Elif Gökçe Devecioğlu, Seyhan Hasçiçek, Songül Meltem Can, Ahmet Mesrur Halefoğlu, Fevziye Kabukçuoğlu
PMID: 32595403  PMCID: PMC7315091  doi: 10.14744/SEMB.2018.29292  Sayfalar 224 - 228

14.
Nazal Dorsum Yerleşimli Ekstranazofarengeal Anjiofibrom: Bu Tümör İçin Nadir Bir Yerleşim
Extranasopharyngeal Angiofibroma Localized in the Nasal Dorsum: A Rare Location for This Tumor
Bilge Türk, Özlem Ünsal, Meltem Akpınar, Şermin Tülay Başak, Berna Uslu Coşkun
PMID: 32595404  PMCID: PMC7315094  doi: 10.5350/SEMB.20170508042536  Sayfalar 229 - 231

LookUs & Online Makale