ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 48 (2)
Cilt: 48  Sayı: 2 - 2014
DAVETLI DERLEME
1.
Mekanik ventilasyondaki yenidoğan bebeğin bakımı
The effect of antenatal steroid on the early outcome of premature infants
Mesut Dursun, Ali Bülbül
doi: 10.5350/SEMB.20140331061031  Sayfalar 67 - 78

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Endometriyum kanserinde preoperatif serum CA-125 değerlerinin prognozla ilişkisi
The related preoperative blood CA-125 value to prognosis at endometrial cancer
İbrahim Ömeroğlu, Osman Aşıcıoğlu, Serpil Kırım, Osman Temizkan, Bülent Arıcı, Sibel Özsoy
doi: 10.5350/SEMB.20140212044115  Sayfalar 79 - 85

3.
Histerosalpingografide topikal lokal anestezi etkinliğinin araştırılması: Randomize kontrollü çalışma
Research of the efficacy of topical local anesthesia for hysteroscopy: a randomised-controlled trial
Resul Karakuş, Hayal İsmailov, Ahmet Namazov, Sevcan Arzu Arınkan, Osman Temizkan, Ali Doğukan Anğın, Sultan Seren Karakuş
doi: 10.5350/SEMB2014480203  Sayfalar 86 - 91

4.
Yaşlı kadınlarda kemik fraktürü ile kemik mineral yoğunluğu ilişkisi
Bone mineral density and bone fracture relationship in elderly women
Bülent Çakmak, Ahmet İnanır
doi: 10.5350/SEMB.20131212034545  Sayfalar 91 - 95

5.
Doğum sırasında omuz distosisi için risk faktörleri ve perinatal sonuçları
The risk factors and perinatal outcomes of shoulder dystocia during delivery
Ali Doğukan Anğın, Osman Temizkan, Resul Karakuş, İlhan Şanverdi, Mesut Polat, Pınar Anğın, Selçuk Selçuk
doi: 10.5350/SEMB2014480205  Sayfalar 96 - 101

6.
Spinal anestezide deksmedetomidin ve remifentanil sedasyonunun karşılaştırılması
Comparison of dexmedetomidine and remifentanil sedation in spinal anesthesia
Çiğdem Yıldırım, Hale Dobrucalı, Ayşe Hancı, Hacer Şebnem Türk, Pınar Sayın, Oylum Selçuk
doi: 10.5350/SEMB.20131125031052  Sayfalar 102 - 108

7.
Hastanemizdeki dış genital anomalisi olan yenidoğanların değerlendirilmesi
Evaluation of the neonates with anomalies of the external genitalia in our hospital
Evrim Kıray Baş, Ali Bülbül, Selda Arslan, Sinan Uslu, Nurçin Saka, Asiye Nuhoğlu
doi: 10.5350/SEMB.20140130040119  Sayfalar 109 - 112

8.
Preoperatif tümör markır seviyelerinin adneksiyal kitlelerde malignite ve yayılımı belirlemedeki etkinliği
The efficiency of preoperative tumor marker levels for definition of malignancy and spread in adnexial masses
İbrahim Ömeroğlu, Osman Aşıcıoğlu, Gürsel Otlu, Osman Temizkan, Sibel Özsoy, Ramazan Adan, Berhan Besimoğlu Aşıcıoğlu, Ali Şahap Odacılar
doi: 10.5350/SEMB.20140415023944  Sayfalar 113 - 118

9.
Üreter orta ve üst bölümünde görülen büyük impakte taşların tedavisinde üreteroskopi ve üreterolitotominin karşılaştırılması
The comparison of ureteroscopy and ureterolithotomy for the treatment of large and impacted ureteral stones in the middle and upper part of ureter
Göksel Bayar, Umut Sarıoğulları, Hüseyin Acinikli, Mehmet Taşkıran, Elshad Abdullayev, Muammer Kendirci, Kaya Horasanli, Orhan Tanrıverdi
doi: 10.5350/SEMB.20140429075756  Sayfalar 119 - 123

10.
Erken postpartum dönemde emzirme ve depresyon arasındaki ilişki
The relationship between breast feeding and depression in the early postpartum period
Hava Özkan, Zehra Demet Üst, Gülsüm Gündoğdu, Ayla Çapık, Safiye Ağapınar Şahin
doi: 10.5350/SEMB.20140206061410  Sayfalar 124 - 131

11.
Evde sağlık hizmeti alan yaşlı hastalarda beslenme durumunun değerlendirilmesi ve beslenme durumunun laboratuvar parametreleri üzerine olan etkisinin irdelenmesi
Evaluation of nutritional status and its effect on biochemical parameters in eldery people admitted to home health care services
Aydan Çevik, Okcan Basat, Sema Uçak
doi: 10.5350/SEMB.20140507030931  Sayfalar 132 - 139

12.
Peroneal sinir felci: Ameliyat edilen sekiz olgunun özellikleri ve tedavi sonuçları
Peroneal nerve paralysis: Characteristics and therapeutic results of eight operated cases
Selim Kayacı, Vaner Köksal, Serkan Kırbaş
doi: 10.5350/SEMB2014480212  Sayfalar 140 - 144

OLGU SUNUMU
13.
Longitudinal ekstensif transvers miyelit: Olgu sunumu
Longitudinally extensive transverse myelitis: case report
Tuğce Toptan, Betül Özdilek, Gülay Kenangil, Füsun Mayda Domaç, Mustafa Ülker
doi: 10.5350/SEMB2014480211  Sayfalar 145 - 148

14.
Vena cava tümörü olgusu
Vena cava tumor
Muharrem Battal, Oğuzhan Karatepe, Fevziye Kabukçuoğlu, Bülent Çitgez, Adem Akçakaya
doi: 10.5350/SEMB.20140220083402  Sayfalar 149 - 152

15.
El-ayak sırtı ödeminden tanı: Turner sendromu
The dorsum of hand-foot edema to diagnosis: Turner Syndrome
Evrim Kıray Baş, Yusuf Ünal Sarıkabadayı, Meral Barlık, Ayşe Gümüş Demirçubuk, Metin Karcın, Beltinge Demircioğlu Kılıç
doi: 10.5350/SEMB.20140220112530  Sayfalar 153 - 156

16.
Rektumun diffüz kavernöz hemanjiomunda manyetik rezonans görüntüleme özellikleri: Olgu sunumu
Diffuse cavernous hemangioma of the rectum: magnetic resonance imaging features: a case report
Ahmet Mesrur Halefoğlu, Emel Kaya, Betül Duran Özel
doi: 10.5350/SEMB.20140327095138  Sayfalar 157 - 160

LookUs & Online Makale