ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 38 (4)
Cilt: 38  Sayı: 4 - 2004
1.
Yumuşak Doku Hemanjomu: Olgu Sunumu
Case Report: Soft Tissue Hemangioma

Sayfa 
Makale Özeti

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Akım sitometrisi: Temel prensipler ve klinik kullanımı
Flow cytometry: Basic principles and clinical usage
Berna Aslan, Nezaket Eren, Nihal Yücel
Sayfalar 7 - 16
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Asemptomatik postmenopozal kadınlarda antihipertansif ilaçların endometrial kalınlığa etkisi
The effects of antihypertensive agents on endometrial thickness in asymptomatic postmenopausal women
Nuran Yılmaz, Hüseyin Özkurt, Hülya Değirmenci, A. Deniz Kahraman, Muzaffer Başak
Sayfalar 17 - 20

4.
Bir kurum hekimliğinde ideal hekim-hasta ilişkisinin uygulanması sonucunda hastaneye sevk edilen hasta sayısındaki azalma
Beneficial effect of instituting an ideal physician-patient relationship in a primary health care facility on the number of patients to be referred to hospital
Ahmet M. Şengül
Sayfalar 21 - 26

5.
Psoriazis hastalarında alternatif tıp tedavisi yöntemlerinin araştırılması
Investigation of alternative treatment modalities in patients with psoriasis
Mehmet Özeren, Ilknur Kıvanç Altunay, Adem Köşlü
Sayfalar 27 - 32

6.
Remifentanilin dengeli ve intravenöz anestezide kullanımında postoperatif derlenme özelliklerinin karşılaştırılması
Comparison of recovery characteristics of remifentanil in balanced and intravenous anaesthesia
G. Ulufer Sivrikaya, Halis Enhoş, Ayşe Hancı, Hale Dobrucali, Sevtap Hekimoğlu
Sayfalar 32 - 38

7.
Steroide bağımlı ve sık relaps gösteren nefrotik sendromlu çocuklarda steroidin kemik metabolizmasına etkisinin dansitometre ile değerlendirilmesi
The evaluation of steroid affect on bone metabolism in children with steroid depended and frequent relapsing neprotic syndrome with bone densitometry
Pınar Aykurt, Gül Özçelik, Banu Kuran, Esra Deniz Papatya
Sayfalar 39 - 46

8.
Çocuklarda perkütan böbrek biyopsisi; daha ince iğne kullanımı
Percutaneous renal biopsy in children: using smaller needle
Gül Özçelik, Tuğçin Bora Polat, Can Çalışkan, Işın Kılıçaslan, Tülay Olgun
Sayfalar 47 - 52

9.
Kadınlarda kontraseptif yöntem seçimi ve uygulamasının önemi
The importance of contraception in women
Ahmet M. Cangül, Sezgin Özdemir, Yüksel Altuntaş, Nimet Göker
Sayfalar 53 - 62

10.
Aile planlaması eğitiminin doğum sonrası kontraseptif yöntem kullanımına etkisi
The effect of family planning education on the use of contraceptive method during postpartum period
Ahmet M. Şengül, Mehmet Sargın, Yüksel Altuntaş
Sayfalar 62 - 69

OLGU SUNUMU
11.
Intrakraniyal tuberöz sklerozda subependimal dev hücreli astrositomun manyetik rezonans görüntüleme ile erken tanısı: Olgu bildirisi
Early diagnosis of subependymal giant cell astrocytoma in intracranial tuberous sclerosis with magnetic resonance imaging
Ahmet Mesrur Halefoğlu, Zeki Karpat
Sayfalar 70 - 74

12.
Lichen planus pemphigoides: Bir Olgu Sunumu
Lichen Planus Pemphigoides: A Case Report
Özgür Yürüker, Gonca Gökdemir, Ilknur Kıvanç- Altunay, Adem Köşlü
Sayfalar 75 - 77

13.
Yumuşak doku hemanjiomu: Olgu sunumu
Case report: Soft tissue hemangioma
Müjdat Bankoğlu, Esin D. Çiçek, Şehire Şahinoğlu, Muzaffer Başak
Sayfalar 78 - 80

LookUs & Online Makale