ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 38 (3)
Cilt: 38  Sayı: 3 - 2004
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Gilles de la Tourette Sendromu
The Syndrome of Gilles de la Tourette
Hulki Forta, Gülay Özgen Kenangil
Sayfalar 7 - 12
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Baş boyun tümörlü hastalarda radyoterapi sonrası karotis arterlerde intima-media kalınlığının değerlendirilmesi
Evaluation of carotid intima media thickness in patients who have undergone radiation therapy for head and neck malignancy
Nuran Yılmaz, A. Deniz Kahraman, A. Nedim Kahraman, Aydın Ağdere, İrfan Çelebi, Muzaffer Başak
Sayfalar 13 - 16

3.
Malign kemik tümörlerinin görüntülenmesinde radyolojik modaliteler
Radyographic findings in malignant bone tumours: modalities
Müjdat Bankaoğlu, Esin Derin Çiçek, Merve Cenker, Tuğrul Eren, Muzaffer Başak
Sayfalar 17 - 22

4.
Nazolakrimal kanal varyasyonlarının görüntülenmesinde bilgisayarlı tomografi
Demonstration of the nasolacrimal duct variations by computed tomography ( ct)
Müjdat Bankaoğlu, Ender Uysal, Esin Derin Çiçek, Esra Çay, Muzaffer Başak
Sayfalar 23 - 26

5.
Hemodiyaliz ünitesi hastaları ve personelinde nazal staphylococcus aureus kolonizasyonu araştırılması
Investigaton of nasal staphyloccocus aureus colonization among patients and staff of hemodialysis unit
Birsen Durmaz Çetin, Nuran Özcan, Mehtap Oktar, Özlem Harmankaya, Mürvet Yılmaz, Abdülkadir Ünsal, Neşe Çimenci
Sayfalar 27 - 30

6.
Klinik örneklerden izole edilen enterokok türlerinin identifikasyonu ve antibiyotiklere direncin araştırılması
The identification and research of resistance to antibiotics of enterococcus spesies isolated from clinical specimens
Birsen Durmaz Çetin, Nuran Özcan, Mehtap Oktar, Hatice Hasman, Hülya Kımıl
Sayfalar 31 - 35

7.
Spontan serebeller hematomlarda cerrahi tedavi
Surgical treatment of spontaneous cerebellar hematomas
Murat Müslüman, Halit Çavuşoğlu, Yüksel Şahin, Meltem Can, Bekir M. Kılınç, Yunus Aydın
Sayfalar 36 - 43

8.
Kronik subdural hematomların burr-hole kraniostomi ve kapalı sistem drenaj ile tedavi sonuçları
Results of burr holes craniostomy with closed system drainage of chronic subdural hematomas
Murat Müslüman, Halit Çavuşoğlu, Adem Yılmaz, Osman Türkmenoğlu, Yüksel Şahin, Yunus Aydın
Sayfalar 44 - 51

9.
BCG başarısız yüzeyel mesane tümörlü olgularda kombine intravesikal BCG+İnterferon-alfa 2b tedavisinin etkinliği ve tümör p53 protein ve serum p53 antikorlar ile ilişkisi
The effectiveness of combined intravesical BCG+Interferon-alfa 2b in patients with superficial bladder cancer in whom BCG alone previously failed and the relationship with tumor p53 and serum anti-p53 antibodies
Eyüp Gümüş, Kaya Horasanlı, Orhan Tanrıverdi, Uğur Boylu, Volkan Yollu, Cengiz Miroğlu
Sayfalar 52 - 58

10.
Lokal-bölgesel ileri evre mide ve pankreas kanserli hastalarda radyokemoterapi önsonuçları
The preliminary results of radio-chemotherapy in locally advanced gastric and pancreas cancer
Fatma Ataman, Vildan Şimşir, Cenk Ahmet Şen, Hakan Bozcuk, Mehmet Öğüş, Okan Erdoğan, Burhan Savaş
Sayfalar 59 - 63

11.
Adneksiyal kitlenin habis-selim ayırımında ultrasonografik morfolojik skorlama, serum CA 125 düzeyi, color doppler sonografi ve peritoneal sitolojinin tanısal etkinliği
Diagnostic effectiveness of ultrasonographic morphologic scoring, serum CA125 level, color Doppler sonography and peritoneal cytology for malign- benign differentiation of the adnexal mass
Meltem Tekelioğlu, Emin Zeybek, Yavuz Tahsin Ayanoğlu
Sayfalar 64 - 71

OLGU SUNUMU
12.
Recurrent multiple intracranial meningiomas
Rekürren mültipl intrakranial meninjiyom olgusu
Ahmet Mesrur Halefoğlu, Muhammet Acar, Sami Yakut
Sayfalar 72 - 75

13.
Hipotalamik - optik - kiazmatik glioma
Hypothalamic - optic - chiasmatic glioma
Ahmet Mesrur Halefoğlu, Zeki Karpat
Sayfalar 76 - 79

LookUs & Online Makale