ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 38 (1)
Cilt: 38  Sayı: 1 - 2004
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Derin ven trombozu
Deep venous thrombosis
Mehmet Mihmanlı, M. Ece Dileğe
Sayfalar 7 - 18
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
2-15 yaş arası çocuklarda Hepatit A seroprevalansı
Seroprevalance of hepatitis a in children between 2 and 15 years old
Esra Deniz Papatya, Tülay Olgun, Mahmut Ekici, Nafiye Urgancı, Gül Özçelik, Deniz Çakır
Sayfalar 19 - 23

3.
Tüberküloz menenjitli hastaların erken tanı için retrospektif taranması
Retrospective evaluation of the patients with tuberculous meningitis for early diagnosis
Tülay Olgun, Gül Özçelik, Esra Deniz Papatya, Deniz Çakır, Mahmut Ekici, Atalay Demirel
Sayfalar 24 - 27

4.
Malign melanom olgularında sentinel lenfadenektomi çalışması
A study of sentinel lymphadenectomy in malign melanoma cases
Soner Tatlıdede, Semra Karşıdağ, Derya Özçelik, Murat Atay, Ismail Kuran, Lütfü Baş
Sayfalar 28 - 33

5.
Miyokard infarktüsü sonrası hastalara eklenen karvedilol ve metoprolol tedavilerinin insülin direnci ve serum lipidleri üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması
Comparison of effects of additional carvedilol and metoprolol therapy in patients with myocardial infarction on insulin resistance and serum lipid profile
Okcan Basat, Sema Uçak, Erkan Öztekin, Selçuk Şeber, Akm Kürklü, Dilek Argon, Yüksel Altuntaş
Sayfalar 34 - 39

6.
Oral antidiyabetik kombinasyonlarına ya da insülin tedavisine eklenen roziglitazon tedavisi tip 2 diyabetiklerde metabolik kontrolü sağlar
Additional rosiglitazone therapy to other oral antidiabetic combinations or insulin therapy provides metabolic control in patients with type 2 diabetes
Sema Uçak, Okcan Basat, Selçuk Şeber, Akın Kürklü, Çiğdem Yazıcı Ersoy, Yüksel Altuntaş
Sayfalar 40 - 44

7.
Alt oblik kası hiperfonksiyonunda cerrahi sonuçlarımız
Results of inferior oblique muscle weakening surgeries
Semra Hoca, Özge Yabaş, Serra Erbay, Hakan Çiftçi, Şule Ziylan, Inci Daruga
Sayfalar 45 - 48

8.
Sigaranın bırakılması ve lipid profilindeki değişiklikler
Giving up smoking and changes in lipid profile
Çiğdem Yazıcı Ersoy, Kerim Küçükler, Ülkü Kerimoğlu, Murat Kemahlı, Sertaç Öztürk, Fatih Borlu
Sayfalar 49 - 52

OLGU SUNUMU
9.
Malign disfajilerin palyatif tedavisinde self-expanding metal stent uygulaması: Olgu sunumu ve literatür eşliğinde değerlendirme
Placement of self-expending metal stents as a paliative treatment of patients with malignant disphagia: A case report and discussion of literature
Özgür Bostancı, Halil Coşkun, Ece Dileğe, Uygar Demir, Mehmet Mihmanlı
Sayfalar 53 - 55

10.
Olgu sunumu: Mültisentrik fokal nodüler hiperplazi ve eşlik eden karaciğer hemanjiomu ve kistlerinde manyetik rezonans görüntüleme
Case report: Magnetic resonance imaging in multicentric focal nodular hyperplasia and associated liver hemangioma and cysts
Ahmet Mesrur Halefoğlu, Zehra Berna Arık, Muhammet Acar
Sayfalar 56 - 59

11.
İnterstisyel ektopik gebelikte acil cerrahi yaklaşım: İki olgu nedeniyle
Immediate surgical treatment of interstitial ectopic pregnancy: Report of two sucessful cases
Meltem Tekelioğlu, Alparslan Baksu, Emine Özel, Nimet Göker
Sayfalar 60 - 62

12.
Olgu sunumu: Persistent müller kanalı sendromu (PMKS)
Case report: Persistent mullerian duct syndrome
Canan Tanık, Tuğba Taşkın, Mehmet Yalçın
Sayfalar 63 - 65

LookUs & Online Makale