ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 35 (1)
Cilt: 35  Sayı: 1 - 2001
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Pnömokoklarda Penisilin Direnci
Penicillin resistance in streptococus pneumoniae
Nuray Uzun
Sayfalar 7 - 9
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Mandibula Fraktürlerindeki Deneyimlerimiz
Our experiences on the fraktures on the mandible
Ilkay Hüthüt, Çağrı Sade, Kemal Uğurlu, Ayşin Karasoy, Onur Egemen
Sayfalar 10 - 12

3.
Propofol-Fentanil ve Midazolam-Fentanil kombinasyonlarının hemogram ve biyokimyasal parametreler üzerine etkileri
The Effects of Propofol-Fentanyl and Midazolam-Fentanyl combinations on hemogram and biochemical parameters
Nevşin Bingöl Arda, G. Ulufer Sivrikaya, Ayşe Hancı, Leyla Türkoğlu Kılınç
Sayfalar 13 - 21

4.
Şişli Etfal Hastanesi Ve Ülkemiz Kardiotorasik Cerrahi Anestezisi
ŞİŞLİ etfal hospital anesthesia of cardiothorasic surgery in Our country
Ayda Başgül, Ayşe Hancı
Sayfalar 22 - 24

5.
Dermatolojide Kriyocerahinin Etkinliği
The efficacy of cryosurgery on dermatology
Tuğba Rezan Ekmekçi, Gonca Gökdemir, Ilknur Kıvanç Altunay, Adem Köşlü
Sayfalar 25 - 30

6.
Primer Kranial ve Spinal Tümörlü Hastaların İrdelenmesi
Evaluation of The Patents With Primary Cranial and Spinal Tumors
Mehtap D. Çalış, Yusuf Başer, Öznur Aksakal, Oktay Incekara
Sayfalar 31 - 34

7.
Glial Kökenli Tümörlerde Tedavi Sonuçlarımız (145 Hasta)
Glial Tumors: Our Treatment Results In 145 Patients
Varol Çalış, Mehtap Dalkılıç Çalış, Murat Taşkın, Öznur Aksakal, Oktay Incekara
Sayfalar 35 - 41

8.
Kulak Cerrahisinde Kullanılan Drill (Tur)’in Erken Dönemde Sensörinöral İşitme Kaybı Etkisi
Early Term Sensorineural Hearing Loss Following in Drill Used Otologic Surgery
Seyhan Alkan, Ibrahim Ercan, Sinan Tilki, Tuncal Özdemir, Burhan Dadaş
Sayfalar 42 - 46

9.
Hipertansif ve Normotansif Diabetik Hastalarda Von Willebrand Faktör Düzeylerinin İncelenmesi
Study Of Von Willebrand Factor in Hypertensive And Normotensive Diabetic Patients
Yahya Öztürk, Taner Baştürk, Bülent Öztürk, Yunus Yılmaz, Murat Içen, Yüksel Altuntaş
Sayfalar 47 - 57

10.
Çeşitli Klinik Materyallerden İzole Edilen Bakterilerin Kinolonlara Duyarlılıkları
The Guinolone Susceptibilities of Bacteria Isolated from Various Clinical Materials
Ayşe Yaşar, Engin Seber, Emin Bulut, Sevinç Erdeniz, Neşat Bozkurtgil
Sayfalar 58 - 60

11.
Klebsiella, Pseudomonas, E.Coli ve Proteus’ların Antibiyotiklere Duyarlılığının Yedi Yıl Öncesi İle Karşılaştırılması
The Comparasion of current sisceptibility patterns of Klebsiella, Pseudomonas, E. Cali, Proteus isolates with seven years ago
Ayşe Yaşar, Nuray Uzun, Ayfer Şensoy, Sevinç Erdeniz, Engin Seber
Sayfalar 61 - 67

OLGU SUNUMU
12.
Bir Deviç Sendromu Olgusu
A case of devic syndrome
Gülay Özgen Kenangil, Nevin Kuloğlu, Kerem Güner, Münever Çelik
Sayfalar 68 - 70

13.
Eroin Kullanımına Bağlı Rabdomiyoliz ve Akut Böbrek Yetmezliği, İki Olgu Sunumu
Rabdomyelsis and Acute Renal Failure Due To Heroin Usage
Taner Baştürk, Özlem Harmankaya, Birgül Turhan, Yahya Öztürk, Sema Karul, Yüksel Altuntaş
Sayfalar 71 - 72

LookUs & Online Makale