ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 31 (3)
Cilt: 31  Sayı: 3 - 1997
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Tip 1 Timpanoplasti Sonuçlarımız
Our Tympanoplasty Type 1 Results
Çetin Vural, Sinan Tilki, Aslı Batur Çalış, Aras Şenvar
Sayfalar 7 - 9

2.
Metastazı ve Lenfadenopatisi Olan ve Olmayan Kanserli Hastalarda Fosfoheksozizomeraz (PHI) ve Aldolaz (ALO) Serum Düzeylerinin Önemi
Valııe of Serum Phosphohexose Isomerase (PHI) and Aldolase (ALO) Levels in Cancer Patients with Without Metastasis and Lymphadenopathy
Fethi Akgül, Alparslan Mayadağlı, Yılmaz Tezcan, Alper Özkan, Zerrin Özgen, Oktay Incekara
Sayfalar 10 - 16

3.
Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Pruritus ve Plazma Histamin Düzeyi Arasındaki İlişki
Relation between pruritus and plasma histamine level in cases with chronic hemodialysis
Gürkan Yurteri, Yalçın Özbahar, Hakkı Arıkan, Ayşe Yapan, Aydoğan Öbek
Sayfalar 17 - 21

4.
Lokal İleri Evre Nazofarenks Kanserlerinde Neoadjuvan Kemo-Radyoterapinin Sağkalım Üzerine Etkisi
Effect of Chemo-radiotherapy on Survival in Locally Advanced Nasopharynx Cancers
Altay Martı, Yılmaz Tezcan, Alparslan Mayadağlı, Hasan Özyurt, Oktay Incekara
Sayfalar 22 - 26

5.
Anal Fissür ve Hemoroidlerde Anal Kanalın Manometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of anal canal manometric measures in fissuras and hemorrhoids
Suat Tayan, Emin Canan, Adil Baykan
Sayfalar 27 - 30

6.
Fetal Malnutrisyonun Klinik Skorlaması
Clinical Scoring of Fetal Malnutrition
Filiz Candan Çıray, Sami Hatipoğlu, Esra Sönmez, Kutluhan Aksu, T. Olgun
Sayfalar 31 - 34

7.
Genel veya Spinal Anestezi Almak Postoperatif Analjezik Tüketimini Etkiler mi?
Does the choice of generally or by the spinal route influence postoperative analgesic usage?
Ayda Başgül, Alin Başgül, Ayşe Hancı, Nebahat Sivrikaya
Sayfalar 35 - 37

8.
Çocuklarda Kronik Sinonazal Semptomların Tedavisinde Adenoidektominin Etkinliği
Efficacy of adenoidectomy in relieving of chronic sinonasal symptoms in children
Hüseyin Seven, Berna Uslu, Aras Şenvar
Sayfalar 38 - 42

9.
Metastik Beyin Tümörlerine Yaklaşım
The Metastatic Brain Tumors
Ibrahim M. Ziyal, Murat Müslüman, Cengiz S. Türkmen, Alper R. Kaya, Canan Tanık, Yunus Aydın
Sayfalar 43 - 48

10.
Abdomina-Perineal Rezeksiyon Uygulanan Rektum Kanserli 70 Olgunun Retrospektif Analizi
Retrospective analaysis of 70 rectum cancer cases undergoing abdomino-perirenal resection
Yılmaz Tezcan, Alparslan Mayadağlı, H. Tahsin Özder, Oktay Incekara
Sayfalar 49 - 51

LookUs & Online Makale