ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 30 (1)
Cilt: 30  Sayı: 1 - 1996
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Şişli Gecekondu Semti İlkokulu Çocukları Arasında Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Prevalansı
The Prevalence Of Ear Nose Throat Diseases Between Primary School Children In A Poor Region Of Şişli District
Hüseyin Seven, Feyzi Elez, Hakkı Süha Özçelik, Çetin Vural, Aras Şenvar
Sayfalar 7 - 11
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
157469 Hastada Yüzeyel Mantar Hastalıklarının Yaş,Cins Ve Mevsimlere Göre Dağılımı
The Distribution Of Superficial Fungal Diseases According To Age,Sex And Seasons Among 157469 Patients
Osman Aydın, İlknur Altunay, Adem Köşlü
Sayfalar 12 - 17
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Sıçanlarda Fetal Kas Allogreftlerinin Geç Sonuçları
The Fate Of Fetal Muscle Allografts In Rats
Ufuk Emekli, Sinan Nur Kesim, İsmail Büyükçayır, Sibel Erdamar, Tuba Erdoğan, Ercan Demiray, Ayhan Konuralp
Sayfalar 18 - 23
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Hiperlipidemi Tedavisinde Simvastatin
Simvastatin In The Treatment Of Hypercholesterolemia
S. Abbasoğlu, Ç. Yazıcı Ersoy, H. Şenli, Abdullah Batuan Damar, Ü. Kerimoğlu
Sayfalar 24 - 27
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Şişli Etfal Hastanesinde 1963-1995 Yılları Arasında Ölü Doğum,Resusitasyona Cevapsız Yenidoğan,Konjenital Anomali Ve Çoğul Gebelik İnsidansının Araştırılması
The Incidence Of Stillbirth,Newborn Unresponsive Of The Rescusitation,Congenital Anomaly,And Multiple Pregnancy Between 1963-1995 Years In Şişli Etfal Hastanesi
Ayda Başgül, Ayşe Hancı, Birsen Ekşioğlu, Nebahat Sivrikaya
Sayfalar 28 - 32
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Kliniğimizde, Son Beş Yılda İzlenen Septik Şok Olgularının Retrospektif İncelenmesi
A Retrospective Study On Septic Shock Cases Who Had Been Followed In Our Clinic In Last Five Years
Mehmet R. Demirkol, Hasan Çelik, Mustafa Şahin, Nimet Kayaalp
Sayfalar 33 - 38
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Tip 2 Diabetes Mellitus'da Hipomagnezemi Nedenleri
Causes Of Hypomagnesemia In Type 2 Diabetes Mellitus
Sema Karul Seber, Deniz Şahin, Fatma Çalka, Hikmet Yurtsever
Sayfalar 39 - 42
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Beyin Sapı Vasküler Lezyonlarında Radyolojik Ve Elektrofizyolojik Bulgular
Radiological And Electrophysiological Findings In Brain-Stem Vascular Lesions
Buket Oflazoğlu, Münevver Çelik, Bülent Kahyaoğlu, Hulki Forta
Sayfalar 43 - 48
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Tip 2 Diabetes Mellitus'da Hipomagnezemi Oral Magnezyum Takviyesinin Etkileri
Hypomagnesemia In Type 2 Diabetes Mellitus: Effect Of An Oral Magnesium Suplementation
Sema Karul Seber, Deniz Şahin, Fatma Çalka, Oğuz Çoşansu, Yüksel Yılmaz, Hikmet Yurtsever
Sayfalar 49 - 54
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
Glokomlu Olgularda Görsel Uyandırılmış Potansiyeller: Klinik Ve Elektrofizyolojik Karşılaştırma
The Vep's In Patients With Glaucoma: Clinical And Electrophysiological Comparison
Mustafa İşlek, Münevver Çelik, Kemal Çetinbahadır, Adnan Alaş
Sayfalar 55 - 58
Makale Özeti |Tam Metin PDF

11.
Karaciğerde Yer Kaplayan Kitlesel Lezyonlarda BT Ve US Görüntüleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison Of Ultrasonographic Imaging In Mass Lesions Of The Liver
Muzaffer Başak, İlker Ağcaoğlu, A. Cevri Yıldız
Sayfalar 59 - 63
Makale Özeti |Tam Metin PDF

12.
Retroperitoneal Kitlelerde Bilgisayarlı Tomografi'nin Yeri
Role Of Computerised Tomography In Retroperitoneal Mass Lesions
Muzaffer Başak, Ömür Can, Gülin Özekici, A. Cevri Yıldız
Sayfalar 64 - 69
Makale Özeti |Tam Metin PDF

13.
Saf Üriner Stress İnkontinansta Uretrovesikal Bileşke Mobilitesinin Transvaginal Endosonografi İle Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Urethrovescical Junction Mobility In Genuine Stress Incontinence With Transvaginal Endosonography
Kumral Kepkep, Can Yener, Aylin Seyrekbasan, Hakkı İnce
Sayfalar 70 - 74
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
Miyokard İskemisinde ADP,AMP
ADP,AMP levels In Myocardial Ischemia
Alpay Yeşilaltay, Sema Karul Seber, Kemal Mağden, Hikmet Yurtsever
Sayfalar 75 - 77
Makale Özeti |Tam Metin PDF

15.
Tükrük Bezi Kitlelerinde Ultrasonografinin Tanısal Değeri
Diagnostic Importance Of Ultrasonography Salivary Gland
Muzaffer Başak, Ayhan Üçgül, Hüseyin Özkurt, İrfan Çelebi, Ahmet Cevri Yıldız
Sayfalar 78 - 80
Makale Özeti |Tam Metin PDF

16.
Karotis Endarterektomi Ameliyatlarının Nöroşirürjideki Yeri Ve Kliniğimizde Yapılan Endarterektomi Ameliyatlarının Sonuçları
Considering Carotis Endarterectomy Operations From A Neurosurgical Perspective And The Results Of The Endarterectomy Operations Carried Out In Our Clinic
Cengiz Türkmen, Alper Kaya, İbrahim Ziyal, Yüksel Şahin, Yunus Aydın
Sayfalar 81 - 85
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Nörolojik Tutulum Saptanan HELLP Sendromu Olgusu
Neurological Involvement In A Case Of HELLP Syndrome
Buket Oflazoğlu, Feray Kıymaz Seleker, Hulki Forta
Sayfalar 86 - 88
Makale Özeti |Tam Metin PDF

18.
İki Brucella Spondiliti Vakası
Two Cases Of Brucella Spondylitis
Sema Karul Seber, Gülizar Manga, Nefsun Arıtan, Hikmet Yurtsever
Sayfalar 89 - 92
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
İntrakranyal Araknoid Kistler
Intracranial Arachnoid Cysts
M. İbrahim Ziyal, Uğur Türe, Alper Kaya, Cengiz Türkmen, Bülent F. Kılınçoğlu, Yunus Aydın
Sayfalar 93 - 98
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
Bir Subakut Granülomatöz Tiroidit Vak'ası
Subacute (de Quervain's) Thyroiditis
Ülkü Kerimoğlu, Çiğdem Yazıcı Ersoy, Hilmi Şenli, Semir Abbasoğlu, Hüseyin Demirsoy
Sayfalar 99 - 101
Makale Özeti |Tam Metin PDF

21.
Kısa Etkili MAO-A İnhibitörü Alımına Bağlı Reversibl Distritmi
Reversible Dysrhythmia Due To Therapeutic Use Of Moclobemide
Semir Abbasoğlu, Mustafa Canbakan, Vahdet Koşucu
Sayfalar 102 - 104
Makale Özeti |Tam Metin PDF

22.
Vokal Kord Paralizileri
Vokal Cord Paralysis
Feyzi Elez, Çetin Vural, Aras Şenvar
Sayfalar 105 - 110
Makale Özeti |Tam Metin PDF

23.
Nöroşirürjikal Cerrahi Prosedürler Sonrası Rehabilitasyon
Rehabilitation After Neurosurgical Procedures
M. İbrahim Ziyal, Gülgün Durlanık, Adem Yılmaz, Figen Köymen, Sezai Yıldırancan, Yunus Aydın
Sayfalar 111 - 114
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale