ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Spontan Pnömotoraks Tedavisinde Torakoskopik Rezeksiyon [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(1): 94-97 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.88310

Spontan Pnömotoraks Tedavisinde Torakoskopik Rezeksiyon

Mesut Demir, Melih Akın, Meltem Kaba, Şeyma Filiz, Nihat Sever, Çetin Ali Karadağ, Ali İhsan Dokucu
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniğ, İstanbul, Turkey

Amaç: Torakoskopik rezeksiyonla tedavi edilen primer spontan pnömotorakslı (PSP) hastaları retrospektif olarak değerlendirmek.
Yöntem: 2010–2016 yılları arasında Video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) ile tedavi ettiğimiz PSP hastalarımızı geriye dönük olarak değerlendirdik.
Bulgular: Çalışma döneminde 10 hasta spontan pnömotoraks nedeni ile hastanemize başvurdu. Yaşları ortalama 16.6 (16–17) olan 5 çocuk (3 erkek, 2 kız) VATS ile opere edildi. Hastaların üçünde bleb, bir hastada Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyon (CCAM) tip 2, sonuncusunda ise patolojik incelemede kronik amfizemli doku vardı. Postoperatif takip süresi herhangi bir komplikasyon olmaksızın 2.2 (1–4) yıldı.
Tartışma: Spontan pnömotoraks özellikle ergen yaşlarda görülen bir hastalıktır. Başlıca nedenler apikal segment bül formasyonu ve bleblerdir. VATS özellikle apikal segmentlere ulaşmak ve kolay rezeksiyon yapmak için avantajlıdır. Blebler, CCAM ve amfizemli akciğer dokusu spontan pnömotoraksa neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: Bleb, primer spontan pnömotoraks; video yardımlı torakoskopik cerrahi

Thoracoscopic Resection in the Treatment of Spontaneous Pneumothorax

Mesut Demir, Melih Akın, Meltem Kaba, Şeyma Filiz, Nihat Sever, Çetin Ali Karadağ, Ali İhsan Dokucu
Department of Pediatric Surgery, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: We retrospectively evaluated the patients with primer spontaneous pneumothorax (PSP) who were treated with thoracoscopic resection.
Methods: We retrospectively collected the data of the patients with a spontaneous pneumothorax who were operated with video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) between 2010 and 2016.
Results: During the study period, 10 patients applied to our hospital with spontaneous pneumothorax. Five children (three boys, two girls) with a mean age of 16.6 (16-17) were selected with VATS. Three of the patients had bleb, one of the patients had Congenital Cystic Adenomatoid Malformation (CCAM) type 2, and the last one had chronic emphysematous tissue on pathological analyses. Post-operative follow-up time was 2.2 (1-4) years without any complication.
Conclusion: Spontaneous pneumothorax is a disease especially seen in puberty. The main reasons are apical segment bullae formation and blebs. VATS is especially advantageous to reach apical segments and for easy resections. Blebs, CCAM and emphysematous lung tissue may cause spontaneous pneumothorax.

Keywords: Bleb, primer spontaneous pneumothorax; video-assisted thoracoscopic surgery.

Mesut Demir, Melih Akın, Meltem Kaba, Şeyma Filiz, Nihat Sever, Çetin Ali Karadağ, Ali İhsan Dokucu. Thoracoscopic Resection in the Treatment of Spontaneous Pneumothorax. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(1): 94-97

Sorumlu Yazar: Mesut Demir, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale