ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
BIRADS Ultrasonografi solid meme lezyonlarında biopsi öncesi yeterli fikir verebilir mi? [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(4): 284-288 | DOI: 10.5350/SEMB.20150630011709

BIRADS Ultrasonografi solid meme lezyonlarında biopsi öncesi yeterli fikir verebilir mi?

Betül Duran Özel1, Deniz Özel2, Fuat Özkan2, Ahmet Mesrur Halefoğlu1, Özgür Özer2, Muzaffer Başak1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Retrospektif çalışmamızda, BI-RADS ultrasonografi ile, solid meme lezyonu bulunan olgularda, biopsi öncesi yeterli ön fikir elde edip edemeyeceğimizi değerlendirdik.
Gereç ve Yöntem: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği’nde Eylül 2014-Mart 2015 tarihleri arasında 96 hastanın 102 solid meme lezyonu ultrasonografi BI-RADS sınıflamasına göre ayrılıp tru-cut biopsi yapıldı. Histopatolojik sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 45.6 bulundu. 102 solid kitlenin 23’ü (%22.6) patoloji sonucu malign; 79’u (%77.4) benign idi. En sık rastlanan benign tümör fibroadenom; malign tümör, invaziv duktal karsinom idi. Tüm olguların BI-RADS gruplarında malign/benign oranı hesaplandı sonuçlar literatür ile uyum gösterdi.
Sonuç: Son dönemdeki teknolojideki gelişmeler ve daha yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi cihazlarının kullanıma girmesi ile pleomorfik mikrokalsifikasyonların daha sık olarak saptanabildiği ve tanımlanabildiği göz önüne alınırsa, solid meme kitlesi görülen olgularda kitlenin BI-RADS skorunu belirlemede sonografik verilerin önemli ölçüde bilgi vereceğini saptadık.

Anahtar Kelimeler: Solid meme kitleleri, ultrasonografi, tru-cut biyopsi.

Can we determine biopsy indication by using BI-RADS ultrasonography findings for solid breast masses

Betül Duran Özel1, Deniz Özel2, Fuat Özkan2, Ahmet Mesrur Halefoğlu1, Özgür Özer2, Muzaffer Başak1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Objective: Aim of this retrospective study is decision for biopsy indication with using ultrasonography findings.
Material and Method: 96 patients and 102 solid breast masses were evaluated and grouped as BI-RADS classification. Core needle biopsy was performed to all lesions and evaluated retrospectively.
Results: Twenty three of solid breast masses were cytologically malignant (%22.6) and 79 of them were benign (%77.4). In our study most common benign lesion was fibroadenoma and most common malignant leison was invasive ductal carcinoma. We calculated malignant/benign ratio in all BI-RADS subgroups as percent. Our findings were compatible with literature.
Conclusion: On recent days with technological developments even higher resolution ultrasonography devices are being used, researchers are able to find and define pleomorphic microclacifications respectively. Our experience shows that we can determine biopsy indication adequately with using BI-RADS ultrasonography findings.

Keywords: Solid breast masses, ultrasonography, core needle biopsy.

Betül Duran Özel, Deniz Özel, Fuat Özkan, Ahmet Mesrur Halefoğlu, Özgür Özer, Muzaffer Başak. Can we determine biopsy indication by using BI-RADS ultrasonography findings for solid breast masses. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(4): 284-288

Sorumlu Yazar: Betül Duran Özel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale