ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Ampirik antireflü tedavisinin laringofaringeal ve gastroözofageal reflü hastaliği üzerine etkisi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(1): 29-35 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.55632

Ampirik antireflü tedavisinin laringofaringeal ve gastroözofageal reflü hastaliği üzerine etkisi

Semra Külekçi1, Cigdem Kalaycik Ertugay2, Sema Zer Toros3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Hamidiye Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda ampirik lansoprozol tedavisinin laringofaringeal reflü (LFR) semptomları ve endoskopik larinks bulguları ile gastroözofageal reflü (GÖR) semptomları üzerine etkinliği araştırılmıştır.
Yöntem ve Gereçler: Çalışmamızda LFR ile ilişkili semptomları olan 67 olgu prospektif olarak incelenmiştir. Hastaların şikayetleri boğaz ağrısı, boğaz yanması, balgam çıkarma, postnazal akıntı, boğaz temizleme ihtiyacı, disfoni, vokal yorgunluk, öksürük, globus hissi, disfaji ve halitosis semptomlarını içeren 11 soruluk LFR semptom skorlaması anketi ile değerlendirildi. GÖR yakınmaları ise 12 soruluk GSFS (Gastroözofageal reflü hastalığı semptomlarının frekans skalası) anketi kullanılarak sorgulandı. Larinks bulguları 70° endoskop ile posterior larinks, interaritenoid bölge ve aritenoidler ayrı ayrı olarak ödem, eritem ve noduler görünüm açısından değerlendirildi. Bütün semptom ve bulgular en hafiften şiddetliye doğru derecelendirilip skorlandırılmıştır. Hastalara 1 aylık günde tek doz 30 mg lansoprozol tedavisi uygulandıktan sonra LFR ve GÖR semptomları ile larinks bulguları tekrar değerlendirildi. Tedavi öncesi ve sonrası veriler istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Bulgular: LFR semptom skorlarının tamamında ve GSFS skorlarının toplamında tedavi sonrası anlamlı azalma saptanmıştır. Endoskopik larinks bulgularından posterior larinks, interaritenoid bölge ve aritenoidler üzerindeki nodüler görünümde tedavi ile istatistiksel olarak anlamlı şekilde iyileşme görülmüştür. Her üç bölgedeki eritemde tedavi ile düzelme saptanmamıştır.Posterior larinks ve interaritenoid bölge ödeminde istatistiksel olarak anlamlı gerileme saptanmıştır. Aritenoid ödeminde ise anlamlı iyileşme görülmemiştir.
Sonuç: Kısa süreli antireflü tedavisi LFR semptomlarının tamamında, GÖR semptomlarının büyük bir kısmında düzelme sağlamasına rağmen reflünün larinks bulguları üzerinde tam iyileşme sağlayamamıştır. Bulgular üzerinde daha belirgin iyileşme için uzun süreli tedavi etkinliğinin araştırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: gastroözofageal reflü, laringofaringeal reflü; proton pompa inhibitörü.

The Effects of Empiric Antireflux Treatment on Laryngopharyngeal and Gastroesophageal Reflux Disease

Semra Külekçi1, Cigdem Kalaycik Ertugay2, Sema Zer Toros3
1Department of Department of Otorhinolaryngology, Health Sciences University Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Department of Otorhinolaryngology, Health Sciences University Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Department of Otorhinolaryngology, University of Health Sciences, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpasa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey

Objectives: This study aims to investigate the effects of empiric lansoprazol therapy on laryngopharyngeal (LPR) and gastroesophageal (GOR) reflux symptoms and laryngological findings.
Methods: Sixty-seven patients with suspected LPR related symptoms were prospectively analyzed in this study. Following eleven symptoms were asked to patients using LPR symptom questionnaire; sore throat, throat burning, throat clearing, globus sensation, cough, halitosis, dysphonia, dysphagia, postnasal dripping, vocal fatigue and sputum. GOR symptoms were evaluated with the Frequency Scale for the Symptoms of Gastroesophageal Reflux Disease (FSSG) questionnaire consist of twelve symptoms. Posterior larynx, arytenoids and interarytenoid area were evaluated with a 70° endoscope. Erythema, edema and nodularity were graded separately using 4 point severity scale to examine laryngeal signs. All patients were treated using 30 mg lansoprazole once daily for four weeks. After the end of medication, symptoms and laryngoscopic signs were evaluated again with the same method. The pretreatment and posttreatment values were compared with statistical analyses.
Results: There was a statistically significant decrease in LPR symptom scores and total scores of FSSG. The severity of nodularity in the posterior larynx, arytenoids and interarytenoid area was improved after treatment. There was no statistically significant difference in erythema on each area larynx. Edema in the posterior larynx and interarytenoid area was improved but there was no change on the edema of arytenoids.
Conclusion: A short period of empiric antireflux treatment has a significant improving effect on all LPR symptoms and most of GOR symptoms. However, it was insufficient on laryngeal signs. Further research is needed to investigate longer times of treatment for the complete resolution of symptoms and signs.

Keywords: Gastroesophageal reflux, Laryngopharyngeal reflux; proton pump inhibitors.

Semra Külekçi, Cigdem Kalaycik Ertugay, Sema Zer Toros. The Effects of Empiric Antireflux Treatment on Laryngopharyngeal and Gastroesophageal Reflux Disease. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(1): 29-35

Sorumlu Yazar: Semra Külekçi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale