ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Adrenal kitlelere laparoskopik yaklaşım: 5 yıllık tek Merkez Deneyimi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(1): 52-57 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.40225

Adrenal kitlelere laparoskopik yaklaşım: 5 yıllık tek Merkez Deneyimi

Mehmet Köstek, Nurcihan Aygün, Mehmet Uludağ
Department of General Surgery, Health Sciences University, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Amaç: Günümüzde, laparoskopik adrenalektomi adrenal bezlerde kitlesi olan uygun hastalar için altın standart tekniktir. Bu çalışmada laparoskopik adrenalektomi uygulanmış hastaların postoperatif sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Metod: Ocak 2014 ile Ekim 2019 yılları arasında opere edilen 76 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Bu hastalara laparoskopik transabdominal adrenalektomi uygulandı. Demografik bilgileri, preoperatif endikasyonları, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonları, mortalite ve hastanede yatış süreleri değerlendirildi.
Bulgular: Ortalama yaşları 47.2±11.7 (22-71 arasında) olan 76 hastaya (30 erkek, 46 kadın) laparoskopik adrenalektomi uygulandı. Kitleler hastaların 39'unda sağda, 33'ünde solda idi. 3 hastada bilateral adrenal kortikal hiperplazi mevcuttu. 1 hasta ise paraganglioma nedeniyle opere edildi. Açık operasyona dönüş 4 hastada(%5,26) gerçekleşti. 9 hastada(%11,8) intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar görüldü. Operasyon esnasında ve sonrasındaki komplikasyonlar dalaktan kanama(2 vaka), böbrek üst polden kanama(1 vaka), renal arter yaralanması(1 vaka), karaciğer parankiminden kanama (2 vaka), dalak ve pankreasta iskemi(1 vaka), ince bağırsak yaralanması(1 vaka), insizyonel herni(1 vaka) şeklindeydi.Komplikasyon oranları, kabul edilebilir ve literatürdeki diğer çalışmalarla uyumlu oranlarda izlendi.
Sonuç: Laparoskopik adrenalektomi düşük açık operasyona dönüş oranları ve kabul edilebilir komplikasyon oranları ile uygun hastalarda güvenli bir şekilde uygulanabilmektedir. (SETB-2019-12-148)

Anahtar Kelimeler: Adrenalektomi, laparoskopi, Cushing sendromu, feokromositoma, insidentaloma

Laparoscopic Approach to the Adrenal Masses: Single-Center Experience of Five Years

Mehmet Köstek, Nurcihan Aygün, Mehmet Uludağ
Department of General Surgery, Health Sciences University, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Currently, laparoscopic adrenalectomy is the gold standard technique for suitable patients with adrenal masses. In this study, we aimed to assess the postoperative results of patients who underwent laparoscopic adrenalectomy.
Methods: Between January 2014 and October 2019, 76 cases were operated and retrospectively evaluated. Laparoscopic transabdominal adrenalectomy was applied to the patients. Demographic profiles, preoperative indications, intraoperative and postoperative complications, mortality and length of hospital stay were evaluated.
Results: Seventy-six patients (30 male, 46 female) with a mean age of 47.2±11.7 (range 22-71) years underwent laparoscopic adrenalectomy. Thirty-nine of the patients had right; 33 of the patients had left adrenal masses. Three patients had bilateral adrenal cortical hyperplasia. One patient was operated for paraganglioma. Conversion to open adrenalectomy was observed in four patients (5.26%). Nine patients (11.8%) experienced intraoperative and postoperative complications. Intraoperative and postoperative complications were bleeding from spleen (2 cases) and upper pole of kidney (1 case), renal artery injury (1 case), bleeding from liver parenchyma (2 cases), ischemia of spleen and pancreas (1 case), small intestinal injury (1 case) and incisional hernia (1 case). The complication rate is acceptable and comparable with other studies in the literature.
Conclusion: Laparoscopic adrenalectomy can be safely applied in suitable patients with acceptable complications and low conversion rates.

Keywords: Adrenalectomy, laparoscopy; Cushing’s syndrome; pheochromocytoma; incidentaloma.

Mehmet Köstek, Nurcihan Aygün, Mehmet Uludağ. Laparoscopic Approach to the Adrenal Masses: Single-Center Experience of Five Years. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(1): 52-57

Sorumlu Yazar: Mehmet Köstek
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale