ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Nozokomiyal Enfeksiyon Etkenleri; 1995 ve 2017 verilerinin karşılaştırması [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(1): 78-82 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.03271

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Nozokomiyal Enfeksiyon Etkenleri; 1995 ve 2017 verilerinin karşılaştırması

Mehmet Emin Bulut1, Ahsen Oncul2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştıma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Mortalite ve morbiditenin önemli nedenlerinden olan hastane enfeksiyonları (HE) tedavisi zor, maliyeti yüksek ancak önlenebilir enfeksiyonlardır. Bu çalışma ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastane enfeksiyonları ve etkenlerinin saptanması ve yerel verilerimizin belirlenmesi amaçlandı. Ayrıca 1995 yılı ve günümüz verileri karşılaştırılarak bu süreçte etken dağılımındaki değişim irdelendi.
Gereç ve Yöntem: 1995 ve 2017 yıllarında 1 Haziran – 31 Aralık arası dönemde hastane enfeksiyonu etkenleri değerlendirildi. Hastanemiz Mikrobiyoloji laboratuvarına bu dönemlerde yatan hastalardan kültür için gönderilen çeşitli materyallerden elde edilen ve hastane enfeksiyonu etkeni olarak değerlendirilen izolatlar çalışmaya dahil edildi. Bakteri tanımlaması; 1995 yılında geleneksel yöntemler ile, 2017 yılında ise MALDİ-TOF MS ile yapıldı.
Bulgular: 1995 yılında pediatrik ve yetişkin toplam 100 hastadan izole edilen etkenlerin 48’i Pseudomonas aeruginosa (48/100), 37’si Klebsiella spp (37/100); 2017 yılında ise en sık etkenler Acinetobacter baumannii (37/179) ve Klebsiella spp (41/179)) olarak belirlendi. 2017 yılına gelindiğinde bakteri çeşitliliğinin de arttığı gözlendi.
Sonuç: İzole edilen etkenler incelendiğinde eskiden olduğu gibi, gram negatif bakteriler ön planda olduğu, 2017 yılında Pseudomonas azalırken önemli direnç sorunu oluşturan Acinetobacter baumannii oranının arttığı görülmektedir. (SETB-2018-12-168)

Anahtar Kelimeler: Hastane Enfeksiyonları, Sürveyans, Enfeksiyon kontrolü.

Nosocomial Infection Agents of Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital: Comparison of 1995 and 2017 Data

Mehmet Emin Bulut1, Ahsen Oncul2
1Medical Microbiology Laboratory, Health Sciences University Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Health Sciences University Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Healthcare-associated infections (HCAI), which are important causes of mortality and morbidity, are high cost but preventable infections. This study aimed to determine hospital infections and isolates in Şişli Hamidiye Etfal Training and Hospital and to determine our local data. The changes in the distribution of the isolates in this process were evaluated by comparing the data of 1995 and today.
Methods: Materials sent to the microbiology laboratory of our hospital in 1995 and 2017 from the patients hospitalized in the period between June 1-December 31 were evaluated concerning hospital infection. The standard manual methods were used in 1995, while in 2017, MALDI-TOF MS was used for identification and BD Phoenix automated system for antibiotic susceptibility.
Results: In 1995, in total, 100 bacteria were isolated from pediatric and adult patients, of which 48 Pseudomonas aeruginosa (48/100), 37 Klebsiella spp (37/100). In 2017, Acinetobacter baumannii causing an important resistance problem was found to be increased in number. The main hospital infection causes were Acinetobacter baumannii (37/179), Klebsiella spp (41/179). In 2017, bacterial diversity was also increased.
Conclusion: Isolated strains, as in the past, are gram-negative bacteria, Pseudomonas spp decreased in 2017, and Acinetobacter spp increased. The findings suggest that the automated systems used in microbiology laboratories may have a role in the detection of bacterial diversity.

Keywords: Nosocomial infection, surveillance, infection control.

Mehmet Emin Bulut, Ahsen Oncul. Nosocomial Infection Agents of Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital: Comparison of 1995 and 2017 Data. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2020; 54(1): 78-82

Sorumlu Yazar: Mehmet Emin Bulut
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale