ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Factors Affecting Metabolic Bone Disease of Prematurity: Is Hypothyroxinemia Included? [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(1): 84-90 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.99076

Factors Affecting Metabolic Bone Disease of Prematurity: Is Hypothyroxinemia Included?

Mesut Dursun1, Bahar Ozcabi2, Mehmet Sariaydın3
1Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Memorial Bahcelievler Hospital, Istanbul, Turkey; Faculty of Health Sciences, Istanbul Gelisim University, Istanbul, Turkey
2Division of Pediatric Endocrinology, Department of Pediatrics, Memorial Bahcelievler Hospital, Istanbul, Turkey
3Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Biruni University Medical Faculty, Istanbul, Turkey

Objectives: The association between transient hypothyroxinemia of prematurity (THOP) and metabolic bone disease of prematurity (MBD) is not clearly known. We aimed to evaluate the effects of THOP and other risk factors on MBD in very low birth weight infants.
Methods: This study included infants born at <30 weeks gestational age and <1500 g birth weight who were hospitalized between July 2016 and December 2019. The following information was obtained from medical records: Demographic characteristics; clinical follow-up data; morbidities; initial thyroid function tests; and calcium (Ca), phosphorus (P), and alkaline phosphatase (ALP) levels at postnatal 4–6 weeks. Newborns with an ALP level >500 IU/L were diagnosed with MBD. Patients without MBD were defined as Group 1 and patients with MBD were defined as Group 2.
Results: Our study enrolled 145 infants who met the inclusion criteria. The incidences of MBD and THOP were 16.5% and 56.5%, respectively. Gestational age and birth weight were significantly lower in Group 2 than in Group 1. It was observed that these infants received total parenteral nutrition for a longer period of time and had a longer transition period to full enteral feeding. In addition, duration of non-invasive mechanical ventilation, duration of oxygen treatment, frequencies of moderate-severe bronchopulmonary dysplasia, and postnatal steroid use were found to be significantly higher in babies in Group 2 compared to babies in Group 1. There was no significant difference between the groups in terms of THOP. However, multivariate logistic regression analysis revealed no risk factors for the development of MBD. The presence of MBD and Ca, P, and ALP levels did not differ significantly between patients with and without THOP.
Conclusion: Our study reveals that MBD is a multifactorial disease and THOP is not a risk factor for the development of MBD.

Keywords: Metabolic bone disease of prematurity, prematurity, transient hypothyroxinemia of prematurity, very low birth weight infant

Prematürenin Metabolik Kemik Hastalığını Etkileyen Faktörler: Hipotiroksinemi Dahil mi?

Mesut Dursun1, Bahar Ozcabi2, Mehmet Sariaydın3
1Memorial Bahçelievler Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul; Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul
2Memorial Bahçelievler Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul
3Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Prematürenin geçici hipotiroksinemisi (THOP) ile prematürenin metabolik kemik hastalığı (MBD) arasındaki ilişki net olarak bilinmemektedir. Çalışmadaki amacımız çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) bebeklerde THOP’nin ve diğer risk faktörlerinin, MBD üzerine olan etkisini incelemektir.
Yöntemler: Temmuz 2016 - Aralık 2019 tarihleri arasında ünitemizde yatan <30. gebelik haftasından önce doğan ve doğum ağırlığı < 1500 g olan bebekler çalışmaya dahil edildi. Bebeklerin demografik özellikleri, klinik seyirleri, morbiditeleri, ilk tiroid fonksiyon testi sonuçları, postnatal 4-6. haftalardaki kalsiyum, fosfor ve alkalen fosfataz düzeyleri hasta dosyaları geriye yönelik taranarak kaydedildi. Metabolik kemik hastalığı tanısı postnatal 4-6. haftalar arasında çalışılan ALP düzeyinin >500 IU/L olması ile kondu. Hastalar, MBD olmayanlar (grup-1) ve olanlar (grup-2) olarak gruplandırıldı.
Bulgular: Çalışmamıza, dahil edilme kriterlerini karşılayan 145 bebek alındı. Metabolik kemik hastalığı görülme oranı %16,5, THOP sıklığı %56,5 olarak saptandı. Grup 2’deki bebeklerin gebelik haftası ve doğum ağırlığı grup 1’deki bebeklere göre anlamlı olarak daha düşüktü. Bu bebeklerin daha uzun süre TPN aldıkları ve tam enteral beslenmeye geçiş sürelerinin daha uzun olduğu gözlendi. Ayrıca grup 2’deki bebeklerde noninvaziv mekanik ventilasyon süresi, oksijen tedavi süresi, orta-ağır bronkopulmoner displazi varlığı ve postnatal steroid kullanım sıklığının grup 1’deki bebeklere göre anlamlı olarak daha fazla olduğu saptandı. Gruplar arasında THOP açısından anlamlı farklılık bulunmadı. Metabolik kemik hastalığı gelişimi üzerinde etkisi olabilecek risk faktörlerini içeren multivariate lojistik regresyon analizinde önemini sürdüren risk faktörü saptanmadı. Hastalar THOP varlığına göre gruplandırıldığında, gruplar arasında MBD varlığı ile serum Ca, P ve ALP düzeyleri açısından fark olmadığı saptandı.
Sonuç: Çalışmamız, MBD’nin çok etmenli bir hastalık olduğunu ve THOP’nin MBD gelişimi için bir risk faktörü olmadığını göstermektedir. (SETB-2021-09-270)

Anahtar Kelimeler: Çok düşük doğum ağırlıklı bebek, Prematürite, Prematürenin geçici hipotiroksinemisi, Prematürenin metabolik kemik hastalığı

Mesut Dursun, Bahar Ozcabi, Mehmet Sariaydın. Factors Affecting Metabolic Bone Disease of Prematurity: Is Hypothyroxinemia Included?. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(1): 84-90

Corresponding Author: Mesut Dursun
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale