ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Effects of the Folk Medicinal Plant Extract Ankaferd BloodStopper on the Healing of Colon Anastomosis: An Experimental Study in a Rat Model [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(2): 154-159 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.98965

Effects of the Folk Medicinal Plant Extract Ankaferd BloodStopper on the Healing of Colon Anastomosis: An Experimental Study in a Rat Model

Uğur Ekici1, Murat Ferhat Ferhatoğlu2, Bülent Çitgez3, Mehmet Uludağ3
1Department of Health Sciences Collage, Istanbul Gelisim University, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Okan University Faculty of Medicine, Istanbul,Turkey
3Department of General Surgery, Health Sciences University, Sisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Ankaferd BloodStopper (ABS) is a topical hemostatic agent that modulates the inflammatory response and accelerates wound healing. The aim of this study was to determine the effects of ABS on the colon anastomosis wound healing in a rat model.
Methods: Thirty-two Wistar albino rats were divided into four groups as follows: Group A (n=8), left colonic anastomosis plus ABS treatment (sacrificed on the 3rd day); Group B (n=8) (control), left colonic anastomosis (sacrificed on the 3rd day); Group C (n=8), left colonic anastomosis plus ABS treatment (sacrificed on the 7th day); and Group D (n=8) (control), left colonic anastomosis (sacrificed on the 7th day). All rats were sacrificed at the end of the experiment to assess the anastomosis integrity and the presence of perianastomosis abscesses, peritonitis, and adhesions. Additionally, the bursting pressure and hydroxyproline (OH-pyroline) levels were determined, and a histopathologic evaluation of the perianastomosis tissue was conducted.
Results: The mean bursting pressure on Day 7 was significantly higher than that on Day 3 in the ABS group (p=0.017). Overall, the bursting pressure was higher in animals treated with ABS than in the control animals, although the difference was not statistically significant. The OH-pyroline levels of both ABS groups were significantly higher than in the control groups. The mean OH-pyroline level on Day 7 was higher than that on Day 3 in the ABS-treated animals (p=0.038).
Conclusion: ABS increases collagen formation and neovascularization, and it has a positive impact during the colon anastomosis healing in an experimental model of wound healing.

Keywords: Ankaferd BloodStopper, colon anastomosis; wound healing.

Geleneksel Bir Bitki Ekstresi, Ankaferd Kanama Durdurucunun Kolon Anastomozu İyileşme Süreci Üzerine Etkisi: Rat Modeli, Deneysel Bir Çalişma

Uğur Ekici1, Murat Ferhat Ferhatoğlu2, Bülent Çitgez3, Mehmet Uludağ3
1İstanbul Gelisim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye
2Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Ankaferd Blood Stopper, enflamatuar yanıtı modüle eden ve yara iyileşmesini hızlandıran topikal bir hemostatik ajandır. Bu çalışmanın amacı, bir sıçan modelinde Ankaferd Blood Stopper'ın kolon anastomozunun yara iyileşmesi üzerindeki etkilerini belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Otuz iki Wistar albino cinsi sıçan dört gruba ayrıldı: grup A (n = 8), sol kolonik anastomoz +ABS tedavisi (üçüncü gün sakrifiye); B grubu (n = 8) (kontrol), sol kolonik anastomoz (üçüncü gün sakrifiye); grup C (n = 8), sol kolonik anastomoz + ABS tedavisi ABS (yedinci gün sakrifiye); ve grup D (n = 8) (kontrol), sol kolonik anastomoz (yedinci gün sakrifiye). Anastomoz bütünlüğünü, perianatomotik apse varlığını, peritonit ve adezyon varlığı değerlendirildi. Ek olarak, patlama basıncı, hidroksiprolin (OH-pirolin) seviyeleri ve perianatomotik dokusunun histopatolojik özellikleri değerlendirildi.
Bulgular: Genel olarak, patlama basıncı ABS ile tedavi edilen hayvanlarda kontrol hayvanlarından daha yüksekti, ancak fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Her iki ABS grubunun OH-pirolin seviyeleri kontrol gruplarından anlamlı derecede yüksekti. Yedinci günde ortalama OH-pirolin seviyesi, ABS uygulanmış hayvanlarda üçüncü gündekinden daha yüksekti (p = 0.038).
Sonuçlar: ABS, deneysel yara iyileşmesi modelinde kollajen oluşumunu, neovaskülarizasyonu arttırarak ve kolon anastomoz iyileşme süreci üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Ankaferd blood stopper, kolon anastomozu, yara iyileşmesi

Uğur Ekici, Murat Ferhat Ferhatoğlu, Bülent Çitgez, Mehmet Uludağ. Effects of the Folk Medicinal Plant Extract Ankaferd BloodStopper on the Healing of Colon Anastomosis: An Experimental Study in a Rat Model. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(2): 154-159

Corresponding Author: Murat Ferhat Ferhatoğlu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale