ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Determination of candida species and their antifungal susceptibilities isolated from inpatients [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(4): 266-273 | DOI: 10.5350/SEMB.20151118061252

Determination of candida species and their antifungal susceptibilities isolated from inpatients

Alper Togay1, Banu Bayraktar2, Dilek Yıldız Sevgi2, Emin Bulut1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul - Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Objective: Fungi have emerged as major causes of human disease recently, especially among the immunocompromised patients and those hospitalized with serious underlying diseases. The aim of this study was to identify Candida species isolated from different cultures and determine their antifungal susceptibilities retrospectively and define of value of using commercial system.
Material and Method: Test results of yeasts that were isolated from 45 blood, 10 urine, three bronchoalveolar lavage and one catheter samples of the patients during the period January 2011-December 2013 in our laboratory were evaluated.The yeasts were identifed by germ tube test, CHROMagar Candida (CHROMagar, Paris, France) and AuxaColor (Bio-Rad SDP, Paris, France) commercial identifcation system. The antifungal susceptibility tests were performed using Fungitest (Bio-Rad SDP, Paris, France) commercial system.
Results: The distribution of 71 candida species was as follows: 28 Candida albicans (39%), 13 Candida parapsilosis (18.3%), 11 Candida glabrata (15.5%), 10 Candida tropicalis (14.1%), four Candida krusei (5.6%), three Candida lusitaniae (4.2%), one Candida kefyr (1.4%) and one Candida dubliniensis (1.4%). A intermediate C.parapsilosis strain to Amfoterisin B and a resistant C.tropicalis strain to Amfoterisin are evaluated using E-test and found resistant with a minimum inhibitor concentration (MIC) value of 1.5 µg/ml for both of them. The MIC rates of two out of three fluconazole (FLU) intermediate and one resistant C.albicans strains were evaluated using E-test and all three strains were found resistant with a MIC value of 256 µg/ml. The MIC of a FLU intermediate C.albicans strain to FLU was 32 µg/ml. The MIC of a C.tropicalis strain that was FLU resistant with Fungitest was 0,38 µg/ml and was evaluated as susceptible.
Conclusion: In our study, it is important knowledge of species and antifungal susceptibility test results for control of fungal infections and plan of treatment. We used Auxacolor and Fungitest in our study. And this tests were easy to use and to evaluate. It should be carefully evaluated of the Fungitest results which don’t accord with the actual guidelines. It would be appropriate to confirm intermediate and resistant results using reference methods.

Keywords: Antifungal susceptibility, Candida species, hospital infection.

Yatan hastalardan izole edilen candida türlerinin ve antifungal duyarlılıklarının belirlenmesi

Alper Togay1, Banu Bayraktar2, Dilek Yıldız Sevgi2, Emin Bulut1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul - Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Son yıllarda mantar infeksiyonları, özellikle immünsüpresif tedavi alan ya da altta yatan bir risk faktörü nedeniyle hastanede yatan hastalarda başlıca infeksiyon etkeni olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada farklı klinik örneklerden izole edilen Candida türlerinin dağılımının ve duyarlılıklarının retrospektif olarak incelenmesi ve kullanılmış olan ticari kitlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2011-Aralık 2013 tarihleri arasında laboratuvarımıza gelen hasta örneklerinden, maya mantarı soyutlanan 45’i kan, 12’si steril vücut sıvısı, 10’u idrar, üçü bronkoalveolar lavaj, biri kateter olmak üzere toplam 71 klinik örnek incelemeye alınmıştır. Çalışmaya alınan örneklerden soyutlanan maya mantarları; germ tüp yöntemi, CHROMagar Candida (CHROMagar, Paris, France) ve AuxaColor (Bio-Rad SDP, Paris, France) ticari kitiyle tiplendirilmiştir. Maya mantarlarının antifungal duyarlılıkları Fungitest (Bio-Rad SDP, Paris, France) ticari kiti ile belirlenmiştir.
Bulgular: AuxaColor ile değerlendirilen toplam 71 Candida suşunun 28’i (%39) Candida albicans, 13’ü (%18.3) C. parapsilosis, 11’i (%15.5) C. glabrata, 10’u (%14.1) C. tropicalis, dördü (%5.6) C. krusei, üçü (%4.2) C. lusitaniae, birer tane ise (%1.4) C. kefyr ve C. dubliniensis olarak tanımlanmıştır. Fungitest ile değerlendirilen 47 suştan Amfoterisin B’ye orta duyarlı olan bir C. parapsilosis suşu ve dirençli olan bir C. tropicalis Etest metodu ile incelenmiş, minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) 1.5 µg/ml bulunmuştur. Flukonazole (FLU) orta duyarlı üç C. albicans suşu Etest metodu ile değerlendirilmiş ikisinin MİK değeri 256 µg/ml olarak, biri 32 µg/ml olarak bulunmuştur. FLU’ya dirençli olan bir adet C.albicans suşu MİK değeri Etest metodu ile 256 µg/ml olarak bulunmuştur. Dirençli olan C. tropicalis suşunun MİK değer ise 0,38 µg/ml olarak bulunmuştur.
Sonuç: Çalışmamızda fungal infeksiyonların kontrolü için tür tayini ve antifungal duyarlılık test sonuçlarının bilinmesi önemli olduğu ve antifungal ajanlara karşı gittikçe artan direnç oranları nedeniyle tedavi planlamasında duyarlılık testlerinin giderek daha önem kazandığı sonucuna varılmıştır. Kullandığımız Auxacolor ve Fungitest’in uygulanmasının ve değerlendirilmesinın kolay ve pratik bir test olduğu görülmüştür. Fungitest duyarlılık sonuçları mevcut guidelinelarda ki antifungal dilüsyonlar ile uyumluluk göstermediğinden dikkatle değerlendirilmelidir. Ayrıca orta duyarlı ve dirençli sonuçların referans yöntemlerle teyit edilmesi uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Antifungal duyarlılık, Candida türleri, hastane infeksiyonu.

Alper Togay, Banu Bayraktar, Dilek Yıldız Sevgi, Emin Bulut. Determination of candida species and their antifungal susceptibilities isolated from inpatients. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(4): 266-273

Corresponding Author: Alper Togay, Türkiye
LookUs & Online Makale