ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Can simple Non-Invasive Fibrosis Models Determine Prognostic Indicators (Fibrosis and Treatment Response) of Primary Biliary Cholangitis? [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(3): 412-418 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.95825

Can simple Non-Invasive Fibrosis Models Determine Prognostic Indicators (Fibrosis and Treatment Response) of Primary Biliary Cholangitis?

Suleyman Sayar, Pinar Gokcen, Huseyin Aykut, Gupse Adali, Hamdi Levent Doganay, Kamil Ozdil
Department of Gastroenterology, Health Sciences Unıversity, Umraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objective: The fibrosis stage during diagnosis and the response to ursodeoxycholic acid in the 1st year of treatment are considered to be prognostic indicators in primary biliary cholangitis (PBC). Determining these indicators with non-invasive models can enable the risk of liver failure to be monitored with continuous variables from the moment of diagnosis. The aim of this study was to evaluate the diagnostic performance of non-invasive models for determining the prognostic indicators in patients with PBC.
Materials and Methods: Data from patients with PBC were screened retrospectively. Patients were divided into early (≤2) and advanced (≥3) fibrosis groups. In addition, treatment response status according to the Paris-II criteria and liver failure risk (LFR) according to the UK-PBC score were determined. The S-Index consisting of gamma-glutamyltransferase (GGT), platelets (PLT), and albumin, (S-index: 1000×GGT÷[PLT×Albumın2]), other non-invasive models were calculated. The diagnostic effectiveness of non-invasive indicators to determine the fibrosis stage, response to treatment, and low LFR was analyzed.
Results: Fifty-three patients were included in the study. The overall mean age at diagnosis was 49.6±13.6 years and 86.8% of the patients (n=46) were female. The S-Index was able to determine fibrosis stage, treatment responded, and patients with low LFR (AUC: 0.747, 0.823, and 0.752; p=0.006, <0.001, and 0.0007, respectively). Furthermore, S-Index found to superior to other non-invasive indicators in terms diagnosis of prognostic indicators of PBC.
Conclusion: S-index is a practical and inexpensive non-invasive model that can identify liver fibrosis and treatment response in patients with PBC. It can be used as a continuous variable prognostic model in PBC.

Keywords: Liver fibrosis, non-invasive marker; primary biliary cholangitis; S-Index.

Can simple non-invasive fibrosis models determine prognostic indicators (fibrosis and treatment response) of primary biliary cholangitis?

Suleyman Sayar, Pinar Gokcen, Huseyin Aykut, Gupse Adali, Hamdi Levent Doganay, Kamil Ozdil
Saglık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul

Giriş: Tanı sırasındaki fibroz evresi ve tedavinin ilk yılında ursodeoksikolik asit tedavisine yanıt, primer biliyer kolanjitte (PBK) prognostik göstergeler olarak kabul edilir. Bu göstergelerin non invaziv modeller ile belirlenebilmesi, karaciğer yetmezliği riskinin tanı anından itibaren sürekli değişkenler ile monitorize edilmesini sağlayabilir. Bu çalışmanın amacı, PBK'li hastalarda basit non-invaziv modellerin prognostik göstergeleri belirleyebilme açısından tanısal performanslarını değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntemler: PBK'li hastalara ait veriler retrospektif olarak tarandı. Hastalar erken (≤2) ve ileri (≥3) fibroz gruplarına ayrıldı. Ek olarak, hastaların Paris-II kriterlerine göre tedavi yanıt durumu ve UK-PBC skoruna göre karaciğer yetmezliği riskleri (KYR) belirlendi. Non-invaziv indikatörlerin fibroz evresi, tedaviye yanıt ve düşük KYR’ni saptayabilme açısından tanısal performansları analiz edildi.
Bulgular: Çalışmaya 53 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama tanı yaşı 49.6 ± 13.6/yıl ve % 86.8'i (n: 46) kadındı. S-Index fibroz evresini, tedavi yanıtlı ve düşük KYR sahip hastaları belirleyebildi (Sırası ile AUC: 0.747, 0.823, 0.752; p: 0.006, <0.001, 0.0007). Ayrıca, S-Index’in PBK'nin prognostik göstergelerin teşhisi bakımından diğer non-invaziv göstergelerden (APRI, Fib-4 ve RDW/ Trombosit oranı) üstün olduğu saptandı.
Sonuç: S-index, PBK'de karaciğer fibrosisi ve tedavi yanıtlı hastaları belirleyebilen, pratik ve ucuz non invaziv bir modeldir. PBK’te sürekli değişken prognostik bir model olarak kullanılabilir. (SETB-2020-09-172)

Anahtar Kelimeler: Primer biliyer kolanjit, non-invaziv fibrozis göstergeleri, S-indeks, karaciğer fibrozisi

Suleyman Sayar, Pinar Gokcen, Huseyin Aykut, Gupse Adali, Hamdi Levent Doganay, Kamil Ozdil. Can simple Non-Invasive Fibrosis Models Determine Prognostic Indicators (Fibrosis and Treatment Response) of Primary Biliary Cholangitis?. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(3): 412-418

Corresponding Author: Suleyman Sayar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale