ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Contralateral Ear Findings in Chronic Otitis Media [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(3): 179-183 | DOI: 10.5350/SEMB.20171129090822

Contralateral Ear Findings in Chronic Otitis Media

Özlem Ünsal, Bilge Türk, Nurullah Seyhun, Suat Turgut
Department of Otorhinolaryngology, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Chronic otitis media (COM) reveals a spectrum of otoscopic findings, and both ears may be affected to a different degree. The analysis of contralateral ear in patients with COM is important to detect the early signs of the disease. This may enable the follow-up and treatment of abnormalities in contralateral ear without delay. Therefore, in this study, we aimed to investigate the otoscopic and audiologic findings of contralateral ears of patients with COM.
Methods: The institutional data of patients who underwent surgical treatment between 2014 and 2017 due to COM were reviewed. Suppurative ears with cholesteatoma, polyps, and otorrhea refractory to medical treatment and ears with dry middle ear mucosa, with otorrhea responsive to medical treatment, and without cholesteatoma were divided into two groups (Group 1 and Group 2, respectively). All patients were examined with regard to the presence of perforation, retraction, myringosclerosis, atrophy, and audiological results before the groups were compared.
Results: Approximately 50% of contralateral ears of patients with COM showed abnormalities at an otoscopic examination in both groups. Tympanic membrane retraction in Group 1 was greater than in Group 2, and the difference was statistically significant (p<0.05). Both the mean air and bone conduction thresholds of the contralateral ears in Group 1 were also found to be elevated when compared with Group 2, and the differences were statistically significant (p<0.05).
Conclusion: COM may be seen bilaterally due to the same predisposing factors affecting the ears. Therefore, detection, follow-up, and early treatment of abnormalities of contralateral ear associated with otitis media have clinical importance in the prevention or delaying progression of these abnormalities to COM.

Keywords: Chronic otitis media, contralateral ear; retraction.

Kronik Otitis Mediada Kontralateral Kulak Bulguları

Özlem Ünsal, Bilge Türk, Nurullah Seyhun, Suat Turgut
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Kronik otitis media (KOM) bulgular spektrumu gösteren ve her iki kulağı etkilebilen bir hastalıktır. KOM tespit edilen kulaklarda kontralateral kulak bulgularının değerlendirimesi hastalığın bu kulaktaki öncü belirtilerinin belirlenmesi, takip ve erken tedavi olasılığı tanıması açısından önemlidir. Bu çalışmada KOM nedeniyle opere edilen hastaların kontralateral kulak bulgularını (otoskopik ve odyolojik) araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: 2014-2017 yılları arasında kliniğimzde KOM nedeniyle opere edilen hastaların dataları retrospektif olarak incelendi. Süpüratif, tedaviye yanıtsız, kolesteatomlu kötü kulaklar ve kuru, tedaviye yanıt veren otoreli, kolesteatomsuz kulaklar iki grupta toplandı. Her iki gruptaki kontralateral kulaklar perforasyon, retraksiyon, miringoskleroz ve atrofi açısından değerlendirildi ve gruplar karşılaştırıldı.
Bulgular: Her iki grupta, kontralateral kulakların yaklaşık yarısında patolojik otoskopik bulgulara rastlandı. Timpanik membran retraksiyonu, özellikle kötü kulak grubunda kuru kulak grubuna kıyasla anlamlı yüksekti (p<0.05). Hava ve kemik yolu eşikleri de benzer şekilde kötü kulak grubunda anlamlı olarak yüksekti (p<0.05).
Sonuç: KOM, aynı predispozan faktörlerden etkilenmeleri sebebiyle bilateral görülebilen bir hastalıktır. Bu nedenle KOM tespit edilen hastalarda kontralateral patolojik kulak bulgularının bilinmesi, takibi ve erken tedavisi, bu kulaklarda olası KOM gelişiminin önüne geçmede ya da süreci geciktirmede klinik öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Kronik otitis media, kontralateral kulak, retraksiyon

Özlem Ünsal, Bilge Türk, Nurullah Seyhun, Suat Turgut. Contralateral Ear Findings in Chronic Otitis Media. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(3): 179-183

Corresponding Author: Özlem Ünsal
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale