ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Comparison of the effects of propofol and sevoflurane on liver-renal function tests and recovery characteristics in long lasting surgeries [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2004; 38(2): 33-38

Comparison of the effects of propofol and sevoflurane on liver-renal function tests and recovery characteristics in long lasting surgeries

G. Ulufer Sivrikaya, Ayşe Hancı, Banu Burgutoğlu, Fatma Gündoğan, Şükrü Çiftçi
Second Department of Anesthesiology and Reanimation, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: The aim of this study was to compare the effects of propofol and sevoflurane anaesthesia on renal and hepatic function tests and recovery characteristics in long lasting surgeries.
Study design: After the approval by the Medical Ethic Committee of the hospital, 36 patients in ASA l-II physical status were randomized two groups. Anaesthesia was induced with propofol and atracuriurn and maintained with propofol infusi¬on (4-8 mg/kg/h) in Group P and with sevoflurane (2-3%) in Group S. Blood urea nitrogen, serum creatinin, AST, ALT levels were determined preoperatively, every 2 hours peroperatively, 30. min and 24 th hours postoperatively. As recovery characteristics time until eye opening, response to verba! commands, orientation-cooperation time were evaluated.
Results: Anaesthesia time was 349.7 minutes in Group P and 355.5 minutes in Group S. Laboratory values were similar between groups. There was not any significant difference between preoperative and postoperative values. Time until eye opening and response to verbal commands were shorter in Group P than Group S, but the difference was not significant. Orientation-cooperation time was statistically longer in Group S than Group P.
Conclusion: Propofol or sevoflurane has not any significant effect on liver or renal function tests, but recovery was faster with propofol in patients undergoing long lasting surgeries.

Keywords: Sevoflurane, propofol, liver-renal function, recovery

Uzun süreli operasyonlarda propofol ve sevofluranın karaciğer- böbrek fonksiyon testleri ve derlenme üzerine etkilerinin karşılaştırılması

G. Ulufer Sivrikaya, Ayşe Hancı, Banu Burgutoğlu, Fatma Gündoğan, Şükrü Çiftçi
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Amaç: Çalışmamızda, uzun süreli operasyonlarda propofol ile sevofluranm karaciğer; böbrek fonksiyon testleri ve derlenme üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem: Hastane Etik Kurul izniyle ASA /-//, 36 olgu rasgele 2 gruba ayrıldı. Propofol ve atraküryumla indüksiyonu takiben, anestezi idamesinde Grup P’de propofol infüz- yonu(4-8 mg/kg/saat), Grup S’de sevofluran(%2-3) kullanıl¬dı. Lire, kreatinin, AST ve ALT preoperatif, peroperatif 2 saat arayla, postoperatif 30. dk ve 24. saatlerde tespit edildi. Der¬lenme; gözlerini açına, sözel uyarıya yanıt, oryantasyon-ko- operasyoıı zamanları ile değerlendirildi.
Bulgular: Anestezi süreleri; Grup P’de ortalama 349.7 dk, Grup S’de 355.5 dk idi. Laboratuar bulguları gruplar arasın¬da benzerdi. Postoperatuar dönemde preoperatuar döneme göre anlamlı fark saptanmadı. Gözlerini açma ve sözel uyarıya yanıt süreleri Grup P‘de Grup S’ye göre kısa olmakla birlikte, aradaki fark anlamlı, bulunmadı. Oryantasyon-kooperasyorı zamanlan Grup S’de anlamlı olarak uzundu.
Sonuç: Propofol veya sevofluran He uzun süreli operasyonlarda karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde anlamlı değişiklikler olmamış, ancak derlenme propofol ile daha hızlı olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sevofluran, propofol, karaciğer- böbrek fonksiyon, derienme

G. Ulufer Sivrikaya, Ayşe Hancı, Banu Burgutoğlu, Fatma Gündoğan, Şükrü Çiftçi. Comparison of the effects of propofol and sevoflurane on liver-renal function tests and recovery characteristics in long lasting surgeries. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2004; 38(2): 33-38

Corresponding Author: G. Ulufer Sivrikaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale