ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Minimally Invasive Open Surgical Approach and Outcomes for Carpal Tunnel Syndrome [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(3): 247-251 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.94759

Minimally Invasive Open Surgical Approach and Outcomes for Carpal Tunnel Syndrome

İsmail Yüce1, Okan Kahyaoğlu2, Halit Çavuşoğlu1, Yunus Aydin2
1Vocational School of Health Services, Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University, Istanbul, Turkey
2Acibadem Healthcare Group, Fulya Hospital, Neurosurgery, Istanbul, Turkey

Objectives: The most common peripheral neuropathy is carpal tunnel syndrome. The present study aims to describe our minimally invasive open surgical approach for carpal tunnel syndrome and evaluate surgical outcomes.
Methods: We included 217 patients who were operated in our clinic for carpal tunnel syndrome by minimally invasive open surgical approach. Visual Analogue Scale and Functional Outcome Scale scores were obtained preoperative, postoperative at one month and three months to determine surgical outcomes.
Results: The mean age of the patients was 55.4±12.8 years (32 to 69), 175 (80.6%) were women and 42 (19.4%) were men. The assessment of carpal tunnel syndrome’s etiology showed that 189 (%87.1%) of the cases were idiopathic, 19 (8.8%) had hypothyroidism, 5 (2.3%) had rheumatoid arthritis and 4 (1.8%) were due to pregnancy. The average improvement of VAS between preoperatively and late postoperatively was 5.41±1.05. The average improvement FOS was 17.44±3.06. They were statistically significant.
Conclusion: The minimally invasive open surgical approach for carpal tunnel syndrome (an average of 1 cm skin incision) is performed with local anesthesia and successful surgical outcomes are achieved.

Keywords: Carpal tunnel syndrome, minimally invasive open surgical approach; transverse carpal ligament.

Karpal Tünel Sendromunun Cerrahi Tedavisinde Uygulanan Minimal İnvaziv Açık Cerrahi Yaklaşım ve Klinik Sonuçlarımız

İsmail Yüce1, Okan Kahyaoğlu2, Halit Çavuşoğlu1, Yunus Aydin2
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University, Vocational School of Health Services, İstanbul, Turkey.
2Acıbadem Healthcare Group, Fulya Hospital, Istanbul, Turkey.

Amaç: Periferik tuzak nöropatilerin en sık karşılaşılanı karpal tünel sendromudur. Çalışmamızdaki amacımız karpal tünel sendromunun tedavisinde uygulanan minimal invaziv açık cerrahi yaklaşımı tanımlamak ve cerrahi sonuçlarını ortaya koymaktır.
Yöntem: Kliniğimizde karpal tünel sendromu tanısı ile minimal invaziv açık cerrahi yaklaşım uygulanarak tedavi edilen 217 vaka çalışmamıza dahil edildi. Hastaların cerrahi tedaviden yarar görmelerinin değerlendirilmesi için ameliyat öncesi, ameliyattan 1 ay ve 3 ay sonra uygulanmış olan Visual Analog Skala (VAS) ve Fonksiyonel Durum Skalası (FDS) sonuçları kullanılarak incelendi.
Bulgular: Vakaların yaş ortalaması 55,4±12,8 yıl (dağılımı 32-69) olup 175 (%80,6) vaka kadın 42 (%19,4) vaka erkekti. KTS nin etyolojisi değerlendirildiğinde 189 (%87,1) vaka idiyopatik, 19 (%8,8) vakada hipotroidi, 5 (%2,3) vakada romatoid artrit, 4 vakada (%1,8) gebeliğin yer aldığı görüldü. Ameliyat öncesi VAS ile ameliyat sonrası geç dönem arasındaki VAS değişimi 5,41±1,05 bulundu. FDS değişim 17,44±3,06. Skalaların değişimi istatistiksel olarak anlamlıydı.
Sonıuç: Karpal tünel sendromunun cerrahi tedavisinde uygulanan minimal invaziv açık cerrahi yaklaşım lokal anestezi ile uygulanabilmekte (ortalama 1cm insizyon ile) ve başarılı cerrahi sonuçlar elde edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: karpal tünel sendromu, minimal invaziv açık cerrahi yaklaşım, transfers karpal ligaman

İsmail Yüce, Okan Kahyaoğlu, Halit Çavuşoğlu, Yunus Aydin. Minimally Invasive Open Surgical Approach and Outcomes for Carpal Tunnel Syndrome. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(3): 247-251

Corresponding Author: İsmail Yüce
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale