ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Validation and Clinical Application of the Turkish Version of the RhinoQOL Questionnaire in the Setting of Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyp Patients [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 343-352 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.94580

Validation and Clinical Application of the Turkish Version of the RhinoQOL Questionnaire in the Setting of Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyp Patients

Nihal Seden, Enes Yigit, Ozlem Onerci Celebi, Tolga Kirgezen, Efe Can, Ozgur Yigit
Department of Otorhinolaryngology - Head & Neck Surgery, University of Health Sciences Türkiye, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Objectives: Validation of the translations of questionnaires from foreign languages is important. Failure to validate surveys can lead to misapplication.
Methods: A total of 64 patients who presented with nasal obstruction due to chronic rhinosinusitis with nasal polyps and 64 control subjects were included in this prospective instrument validation study. Translation and back-translation method was used to adapt the Rhinosinusitis quality of life (RhinoQOL) into Turkish. The test and retest reliability, internal consistency, reproducibility, construct validity, and sensitivity to change were assessed.
Results: The mean±SD test and retest scores were similar in the control group. Cronbach correlation coefficients were 0.872, 0.873, and 0.959 for the test and were 0.799, 0.725, and 0.885 for the retest scores for the frequency, bothersomeness, and impact domains. Post-operative scores were significantly higher than pre-operative scores obtained for each domain of the RhinoQOL questionnaire in the patient group (p<0.001). Pre-operative scores for frequency, bothersomeness, and impact domains were significantly lower than the corresponding average test and retest scores for each domain in the control group (p<0.001), whereas other than significantly higher bothersomeness scores in patient versus controls (p=0.018), no significant difference was noted between post-operative scores and average test and retest scores.
Conclusion: These results demonstrated that the Turkish translation is equivalent to the English version of RhinoQOL in terms of internal consistency, test and retest reliability, and construct validity, with good responsiveness to change and thus potential utility in the assessment of post-operative outcome.

Keywords: Chronic rhinosinusitis, Quality of life, RhinoQOL questionnaire, Turkish, Validation

Nazal polipli kronik rinosinüzit hastalarında RhinoQOL anketinin Türkçe versiyonunun validasyonu ve klinik uygulaması

Nihal Seden, Enes Yigit, Ozlem Onerci Celebi, Tolga Kirgezen, Efe Can, Ozgur Yigit
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Anketlerin yabancı dillerden tercümelerinin validasyonu önemlidir. Anketlerin valide edilmemiş olması yanlış uygulamaya yol açabilir.
Gereç ve Yöntemler: Bu prospektif enstrüman validasyon çalışmasına nazal polipli kronik rinosinüzite bağlı burun tıkanıklığı ile başvuran 64 hasta ve 64 kontrol alındı. RhinoQOL'un Türkçe'ye uyarlanması için çeviri ve geri çeviri yöntemi kullanıldı. Test-tekrar test güvenilirliği, iç tutarlılık, tekrarlanabilirlik, yapısal geçerlilik ve değişime duyarlılık değerlendirildi.
Bulgular: Kontrol grubunda ortalama±SD test ve tekrar test puanları benzerdi. Cronbach korelasyon katsayıları test için 0.872, 0.873 ve 0.959; sıklık, rahatsızlık ve etki alanları için tekrar test puanları için 0.799, 0.725 ve 0.885 idi. Hasta grubundaki RhinoQOL anketinin her bir alanı için ameliyat sonrası puanlar, ameliyat öncesi puanlardan anlamlı derecede yüksekti (p<0,001). Sıklık, rahatsızlık ve etki alanları için ameliyat öncesi puanlar, her alan için karşılık gelen ortalama test-tekrar test puanlarından önemli ölçüde düşüktü. kontrol grubunda (p<0,001), hasta ve kontrol grubunda anlamlı olarak daha yüksek rahatsızlık skorları dışında (p=0.018), postoperatif skorlar ile ortalama test-tekrar test skorları arasında anlamlı bir fark görülmedi.
Sonuçlar: Bu sonuçlar, Türkçe çevirinin iç tutarlılık, test-tekrar test güvenilirliği ve yapı geçerliliği açısından RhinoQOL'un İngilizce versiyonuna eşdeğer olduğunu, değişime iyi yanıt verdiğini ve dolayısıyla postoperatif sonucun değerlendirilmesinde potansiyel fayda sağladığını göstermiştir. (SETB-2022-06-160)

Anahtar Kelimeler: Yaşam kalitesi, kronik rinosinüzit; RhinoQOL anketi; Türkçe; validasyon

Nihal Seden, Enes Yigit, Ozlem Onerci Celebi, Tolga Kirgezen, Efe Can, Ozgur Yigit. Validation and Clinical Application of the Turkish Version of the RhinoQOL Questionnaire in the Setting of Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyp Patients. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 343-352

Corresponding Author: Nihal Seden
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale