ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Efficancy of lmmunosuppressive Therapy in lg A Nephropathy [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(3): 21-24

Efficancy of lmmunosuppressive Therapy in lg A Nephropathy

Aydoğan Özbek1, Ümit Ince2, Hakkı Arıkan1, Özlem Harmankaya1, Akif Eran1
1Şişli Etfal Hastanesi Nefroloji Kliniği
2Haydarpaşa Numune Hastanesi Patoloji Laboratuarı

OBJECTIVE: lg A nephropathy is the most common primary glomerulorıephritis, no consensus has emerged to permit a unified disease, spesific approach to treatment. In this study we evaluated the efficacy of immunosuppressive therapy in lg A nephropathy.
STUDY DESIGN: Our study was carried out in 14 patients with biopsy-proven lg A nepropatlıy (9 males and 5 females, aged between 15-62 years, mean aıe 30.5±14.1 years). Their presenting symptoms were macroscopic/microscopic hematuria aııd proteinuria ranging between 0.5-2 gr/day. Twelve patients with normal renal function (Cer 74-120 ml/min) underwent combined therapy using prednisolone (40 mg/day) and azathioprine (100 mg/day) for four months. Two patients who displayed renal failure (Ccr<60 ml!mirı) were treated with prednisolone (40 mg/day) and cyclophosphamide (100 mg/day).
RESULTS: By four months of therapy hematuria disappeared in all patients except one. Seven of the nine patients with proteirıuria underwent total remission of proteinuria within four months. Two patients had no significant decrease in proteirıuria. Two patients with renal failure showed significant improvement in renal functiorn.
CONCLUSION: These data may suggest that immunosupressive therapy reveals encouraging results in the management of Ig A nephropatlıy.

Keywords: lg A nephropathy, immunosuppressive therapy.

lg A Nefropatisinde Immunsupresif Tedavinin Etkinliği

Aydoğan Özbek1, Ümit Ince2, Hakkı Arıkan1, Özlem Harmankaya1, Akif Eran1
1Şişli Etfal Hastanesi Nefroloji Kliniği
2Haydarpaşa Numune Hastanesi Patoloji Laboratuarı

AMAÇ: lg A nefropatisi en sık görülen primer glomerulonefrittir. Bununla beraher tedavi yaklaşımı konusunda henüz kesin bir görüş birliği sağlanamamıştır.Bu çalışmada lg A nefropatisinde immunsupressif tedavinin etkinliğini araştırdık.
MATERYAL VE METOD: Böbrek biopsisi ile tanısı konmuş yaşları 15-62 arasında değişen, 9'u erkek, 5'i kadın toplam 14 hasta değerlendirildi. Böbrek fonksiyonları normal bulunan 12 hastaya (Cer 74-120 mi/dk) dört ay 'süre ile "prednisolorıe" (40 mg/gün) ve "azathioprine" (100 mg/gün) uygulandı. Başlangıçta renal yetersizliği olan (Ccr<60 ml/dk) iki hastaya "prednisolone" (40 mg/gün) ve "cydophosphamide" ( I00 mg/gün) dört ay süresince verildi.
BULGULAR: Dört aylık tedavi sorumda bir hasta dışında tüm hastalarda hematüri kayboldu. Başlangıçta saptanan proteinüride (ortalama 1.25±0.39 gr/gün) tedaviden sonra (ortalama 0.11±0.08 gr/gün) anlamlı bir azalma görüldü (p<0.05 ). Proteinürisi olan dokuz hastanın yedisinde proteinüride tam remisyon elde edildi; iki hastada proteinüride azalma saptanmadı. Başlangıçta renal yetersizliği olan iki hastada, tedaviden sonra böbrek fonksiyonlarında anlamlı bir düzelme saptandı (p<0.05). 1-6 yıl süre ile takip edilen hastaların birbirinde böbrek fonksiyonlarında azalma gözlenmedi.
SONUÇ: Uyguladığımız immunsupressif tedavi ile elde ettiğimiz sonuçlar, lg A nefropatisinde immunsupressif tedavinin önemli bir yeri olduğu kanaatini uyandırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ig A nefropatisi, immunsupressif tedavi.

Aydoğan Özbek, Ümit Ince, Hakkı Arıkan, Özlem Harmankaya, Akif Eran. Efficancy of lmmunosuppressive Therapy in lg A Nephropathy. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(3): 21-24

Corresponding Author: Aydoğan Özbek, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale