ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Is conservative management of spontaneous rectus sheath hematoma effective? [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2017; 51(1): 71-75 | DOI: 10.5350/SEMB.20161028021723

Is conservative management of spontaneous rectus sheath hematoma effective?

Cemal Kaya, Ufuk Oğuz Idiz, Pınar Yazıcı, Emre Bozkurt, Sinan Ömeroğlu, Mehmet Taner Ünlü, Mehmet Mihmanlı
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul - Türkiye

Objective: Spontaneous rectus sheath hematoma is a rare and often overlooked cause of acute abdominal pain. In this study, we aimed to present the results of patients with rectus sheath hematoma who received conservative treatment.
Materials and Methods: In this study, the demographic data, complaints, medical history, and data pertaining to the treatment provided to 9 patients were retrospectively retrieved from the computerized patient record system and imaging archives. The included patients presented with abdominal pain to our hospital’s emergency room between January 2010 and 2016, were diagnosed with spontaneous rectus hematoma, and received conservative treatment.
Results: The female/male ratio of the 9 patients who participated in this study was 1: 2, and the average age was 48.8 years. All the patients were admitted to the emergency department with abdominal pain. Three patients had a history of oral anticoagulant use, 3 patients had a history of hypertension, and 1 patient had a history of chronic obstructive pulmonary disorder. No predisposing factor was detected in the other 2 patients. There was a history of severe cough in 4 patients prior to their complaints; however, there was no history of coughing, trauma, or a surgery that would lead to this condition in the other patients. Five of the 9 patients received conservative treatment as inpatient treatment for rectus hematoma, while 4 patients received it as outpatient treatment. The average duration of hospital stay of the patients was 3 days. A cerebrovascular infarction that did not cause permanent damage developed in 1 patient 2 weeks after discharge. No additional morbidity or mortality was observed in any of the other patients.
Conclusion: Spontaneous rectus sheath hematoma should be considered in the differential diagnosis of abdominal pain that occurs after a persistent cough, particularly in patients receiving anticoagulant therapy. It is thought that the cases respond well to conservative treatment for etiology.

Keywords: Hematoma, conservative treatment, rectus.

Spontan rektus hematomlarında konservatif yaklaşım başarılı mı?

Cemal Kaya, Ufuk Oğuz Idiz, Pınar Yazıcı, Emre Bozkurt, Sinan Ömeroğlu, Mehmet Taner Ünlü, Mehmet Mihmanlı
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Spontan rektus kılıf hematomu akut karın ağısının nadir görülen ve sıklıkla gözden kaçan bir nedenidir. Bu çalışmamızda rektus kılıf hematomu nedeniyle konservatif tedavi uyguladığımız hastalarımıza ait sonuçlarımızı sunmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Ocak 2010 - 2016 tarihleri arasında hastanemiz acil servisine karın ağrısı şikayeti ile başvuran, spontan rektus hematomu tanısı konulup konservatif tedavi uygulanan 9 hastanın demografik verileri, başvuru şikayetleri, tıbbı geçmişleri ve uygulanan tedaviye ait veriler retrospektif olarak hasta dosyası, bilgisayar kayıt sistemi ve görüntüleme arşivlerinden tarandı.
Bulgular: Çalışmaya katılan 9 hastanın K/E oranı 1/2 olup ortalama yaş 48.8 yıl idi. Hastaların hepsi acil servise karın ağrısı şikayeti ile başvurdu. Özgeçmişlerinde 3 hastada oral antikoagulan kullanımı, 3 hastada hipertansiyon, bir hastada da kronik obstrüktif akciğer hastalığı öyküsü mevcut iken diğer iki hastada herhangi bir predispozan faktör saptanmadı. Toplam 4 hastada şikayetlerinden önce şiddetli öksürük hikayesi olduğu öğrenildi, diğer hastalarda bu duruma neden olabilecek öksürük, travma veya bir operasyon öyküsü yoktu. Rektus hematomu tanısı alan 5 hastaya yatarak, 4 hastaya da ayaktan takip ile konservatif tedavi uygulandı. Hastaların ortalama yatış süresi 3 gündü. Bir hastada taburcu edildikten 2 hafta sonra kalıcı hasar bırakmayan serebrovasküler enfarktüs gelişti. Diğer hastaların hiçbirinde ek morbidite ve mortalite gözlenmedi.
Sonuç: Spontan rektus kılıf hematomu özellikle antikoagulan tedavi alan hastalarda, öksürük nöbetinden sonra oluşan karın ağrısı şikayetinde ayırıcı tanıda göz önüne alınmalıdır. Vakaların etyolojiye yönelik yapılan konservatif tedaviye iyi cevap verdiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hematom, konservatif tedavi, rektus.

Cemal Kaya, Ufuk Oğuz Idiz, Pınar Yazıcı, Emre Bozkurt, Sinan Ömeroğlu, Mehmet Taner Ünlü, Mehmet Mihmanlı. Is conservative management of spontaneous rectus sheath hematoma effective?. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2017; 51(1): 71-75

Corresponding Author: Cemal Kaya, Türkiye
LookUs & Online Makale