ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Short Term Clinical and Side Effects of Estradiol Valerate, Siproteron Acetate and Tibolon Use in The Menopausal Period [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(3): 30-35

Short Term Clinical and Side Effects of Estradiol Valerate, Siproteron Acetate and Tibolon Use in The Menopausal Period

Melahat Kesim, Figen Taşer, Altuğ Bağcı, Kenan Çalışkan
Şişli Etfal Hastanesi 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

OBJECTIVE: in this study we aimed to show the effect of Estradiol Volerate-Siproterone Acetate and Tibolon use in patients who are at menopausa and who have been admitted to the hospital with symptoms resulted from hypoestrogenemia.
MATERIALS AND METHODS: in this study we have included 66 patients. To 36 of patients we have administered 2 mg estradiol-17 valerate for 2 days and 2 mg Estradiol-17 Valerate 1 mg Siproteron Acetate for the following 36 days. We stopped the drug treatment for 7 days and continued the same the next 3 months. To the second group consisted of 30 patients; we have given 2.5 mgldaily Tibolon (oral) continously. We measured the blood levels of SGOT, SGPT. ALP-Urea, and creatinin before and after treatment. We scored the climacteric complaints befor and after treatment. We evaluated the ejfects of both drugs on the relief of symptoms and compared each group with each other. RESULTS: We have observed that both effective forthe relief of symptoms such as flushing, paresthesia, vertigo.fatigue, and nervousness in a short period of time. (p<0.01) We have found that Estradiol Valerate-Siproterone Acetate is effective (p<0.05) and Tibolon is less effective for the symptoms like insomnia, depression, arthralgia, myalgia, headache, palpitations, pollakuria, and dry skin. In short term drug treatment there wasn’t any meaningful difference between the two groups on improvement (p>0.05).
CONCLUSION: Symptoms that are seen in menapause can he relieved (controlled) by hormone replacement therapy (HRT). Estradiol Valerate and Siproterone Acetate and Tibolon is effective in this respect.


Keywords: Menapause, Estradiol Valerate, Siproterone Acetate, Tibolon.

Menopozda Estradiol Valerat/Siproteron Asetat ve Tibolon Erken Dönemde Klinik ve Yan Etkilerinin Araştırılması

Melahat Kesim, Figen Taşer, Altuğ Bağcı, Kenan Çalışkan
Şişli Etfal Hastanesi 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

AMAÇ: Menepozal dönemde hipoöstrojeneminin yol açtığı semptomlarla başvuran olgularda Estradiol valerat-Siproteron asetat ve Tibolon kullanımının kısa dönemde etkisinin gösterilmesi istendi.
MATERYAL METOD: Bu çalışmaya 66 olgu alındı. 36 olguya 11 gün 2 mg Estradiol-17 valerat ve takip eden 10 gün 2 mg Estradiol-17 valerat-1 mg Asetat oral olarak verildi. Tedaviye 7 gün ara verilerek 3 ay devam edildi. Tedavi öncesi ve sonrası SGOT, SGPT, ALP, Üre Kreatinin düzeyleri saptandı. Tedavi öncesi ve sonrası klimakterik yakınmalar skorlandı. Her iki ilacın semptomlar üzerine etkisi değerlendirildi ve tedavi grupları birbiri ile kıyaslandı.
BULGULAR: Ateş basması, parestezi, sinirlilik, vertigo yorgunluk, formikasyon semptomlarında her iki ilacın kısa dönemde etkili olduğu saptandı (p<0.01). İnsomnia, depresyoni artralji, miyalji, baş ağrısı, çarpıntı, pollaküri, deri kuruluğu semptomlarında Estradiol Valerat-Siproteron Asetatın etkili (p<0.05), Tibolonun etkisinin az olduğu (p>0.005) belirlendi. Kısa süreli tedavi sonrası unutkanlık semptomunda her iki grupta da anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.05).
SONUÇ: Menopozda ortaya çıkan semptomplar hormon
replasman tedavisi (HRT) ile kontrol altına alınabilmektedir. Bu amaçla Estradiol Valerat Siproteron Asetat ve Tibolon kullanımı etkili olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Menopoz, Estradiol Valerat Siproteron Asetat, Tibolon.

Melahat Kesim, Figen Taşer, Altuğ Bağcı, Kenan Çalışkan. Short Term Clinical and Side Effects of Estradiol Valerate, Siproteron Acetate and Tibolon Use in The Menopausal Period. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(3): 30-35

Corresponding Author: Melahat Kesim, Türkiye
LookUs & Online Makale