ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The Renal Involvement in Henoch-Schoenlein Purpura [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(1): 33-38

The Renal Involvement in Henoch-Schoenlein Purpura

Hülya Kımıl Kocabora1, Nevin Bahçeciler2, Oya Çetinkaya1, Alparslan Akmansoy1, Asiye Nuhog&774;lu1
1Şişli Etfal Hastanesi, I. Çocuk Kliniği
2Şişli Etfal Hastanesi, IV. Çocuk Kliniği

Between 1990-1994 75 henoch-Schoenlein purpura cases have been examined and they were classifien according to their nefrotic involvement which is 41.3%. The mean age of the patients with renal involvement was 7.9 ± 2. 7 years, and it was most frequently encountered in girls. The most frequent renal öamifestation is, misroscopic hematuria, which occured 96.7% of the patients. We detected macroscopic hematuria in 33.7% of the patients. We concluded that, the severity of the renal involvement increases with respect to age and the number of external symptoms.


HENOCH SCHÖLEİN PURPURASI OLGULARINDA BÖBREK TUTULUMU

Hülya Kımıl Kocabora1, Nevin Bahçeciler2, Oya Çetinkaya1, Alparslan Akmansoy1, Asiye Nuhog&774;lu1
1Şişli Etfal Hastanesi, I. Çocuk Kliniği
2Şişli Etfal Hastanesi, IV. Çocuk Kliniği

Çalışmamızda, 1990-1994 yılları arasında Şişli Etfal
Hastanesi I. Çocuk Kliniği'ne yatan 75 Henoch-Schön-
lein Purpurası (HSP) hastası incelemiş olup, hastalar böbrek bulgularının şiddetine göre gruplandırılmış, böbrek bulgularının ciddiyetinin yaş ve diğer sistemik bulgular ile ilişkisi araştırılmıştır. Hastaların 31'inde (% 41.3) böbrek tutulumu saptanmıştır. Böbrek bulgusu saptanan hastaların yaş ortalaması 7.9 ± 2.7 yaş olarak bulunmuştur. Böbrek tutulumu kız çocuklarında %51.7 erkeklerde %34. 78 oranında saptanmış olup, kızlarda erkeklerden daha fazla izlenmiştir. Hastalarımızda en sık görülen böbrek bulgusu mikroskopik hematüri olup, böbrek bulgusu olanların %96.7'sinde izlenmiştir. Böbrek tutulumu olan hematuria, hastalarımızın %38.7'sinde makroskopik hematüri, %41.9'unda bir veya iki pozitif albüminuri gürülmüştür. Hastalarımızın % 8'inde hipertansiyon saptanmıştır. Böbrek bulgusu olan hastaların o/o77.41 'inde "Minimal idrar Bulgusu", o/o16.14'ünde "Beligin idrar Bulgusu", o/o6.45'inde "Nefritik -Nefrotik Sendrom" gözlenmiştir. Hastalarımızda böbrek tutulumunun ciddiyeti yaş büyüdükçe artmıştır. Çalışmamızda böbrek dışı bulguların sayısı arttıkça böbrek tutulumunun ciddiyetinin arttığı saptanmıştır.


Hülya Kımıl Kocabora, Nevin Bahçeciler, Oya Çetinkaya, Alparslan Akmansoy, Asiye Nuhog&774;lu. The Renal Involvement in Henoch-Schoenlein Purpura. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(1): 33-38

Corresponding Author: Hülya Kımıl Kocabora, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale