ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Hidden danger in neck pain: Carotidynia [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2013; 47(1): 30-34 | DOI: 10.5350/SEMB2013470107

Hidden danger in neck pain: Carotidynia

Barış Türk1, Feride Aydan Öztürk2, Irfan Çelebi3, Hacer Şebnem Türk4
1Department of Radiology, Kağıthane State Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, Kağıthane State Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Radiology, Şişli Etfal, Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4First Deparment of Anesthesiology and Reanimation, Şişli Etfal, Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Carotidynia is a neck pain syndrome, characterized by unilateral tenderness to palpation over the carotid bifurcation area. The differential diagnosis for carotidynia should be done carefully for the proper identification of this syndrome. The differential diagnosis for carotidynia includes large-vessel vasculitides such as Takayasu’s and temporal arteritis, arteriosclerosis, thrombosis, fibromuscular dysplasia, dissection and aneurysm, as well as other non-vascular diseases such as lymphoedemas, sialodenitis, thyroiditis, peritonsiller abse or neck neoplasms. Takayasu’s arteritis is a rare chronic systemic granulomatous inflammatory disease that affect the aorta and its major branchs with unknown etiology. Carotidynia may be a clinical sign of Takayasu arteritis and other large vessel vasculitides. In this study, we report ultrasonographic and magnetic resonance imaging findings in two patients with idiopatic carotidynia and Takayasu arteritis as a cause of carotidynia.

Keywords: Carotidynia, neck pain, Takayasu arteritis

Boyun ağrısında gizli tehlike: Karotidini

Barış Türk1, Feride Aydan Öztürk2, Irfan Çelebi3, Hacer Şebnem Türk4
1Kağıthane Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
2Kağıthane Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul
3Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul
4Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 1. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Karotidini, karotis bifurkasyon bölgesinin palpasyon sırasında tek taraflı hassasiyetiyle karakterize bir boyun ağrısı sendromudur. Bu sendromun doğru teşhisi için ayırıcı tanının oldukça dikkatli yapılması gerekir. Karotidini için ayırıcı tanıda, Takayasu ve temporal arteriti gibi büyük damar vaskülitleri, arterioskleroz, tromboz, fibromuskular displazi, diseksiyon ve anevrizmanın yanı sıra non-vasküler hastalıklar; lenfödem, siyaloadenit, tiroidit, peritonsiller abse veya boyun neoplazileri sayılabilir. Takayasu arteriti, etiyolojisi bilinmeyen aort ve ana dallarını tutan, nadir görülen kronik sistemik granülomatöz inflamatuar bir hastalıktır. Karotidini, Takayasu arteriti ve diğer büyük damar vaskülitlerinin klinik bir işareti olabilir. Bu çalışmada, idiopatik ve Takayasu arteritli olmak üzere iki karotidini olgusunun ultrasonografik ve manyetik rezonans bulgularını sunduk.

Anahtar Kelimeler: Karotidini, boyun ağrısı, takayasu arteriti

Barış Türk, Feride Aydan Öztürk, Irfan Çelebi, Hacer Şebnem Türk. Hidden danger in neck pain: Carotidynia. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2013; 47(1): 30-34

Corresponding Author: Barış Türk, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale