ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Relationship between Epicardial Fat Tissue Thickness and CRP and Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Metabolic Syndrome Patients Over 65 Years [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(3): 405-411 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.91455

Relationship between Epicardial Fat Tissue Thickness and CRP and Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Metabolic Syndrome Patients Over 65 Years

Gamze Ustuntas1, Sema Basat1, Ali Nazmi Calik2, Ridvan Sivritepe3, Okcan Basat4
1Department of Internal Medicine, University of Health Sciences Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, University of Health Sciences Siyami Ersek Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Internal Medicine, Istanbul Medipol University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
4Department of Family Medicine, University of Health Sciences Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: There are no data evaluating the association of neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) and C-reactive protein (CRP) with epicardial fat tissue thickness (EFTT) in elderly metabolic syndrome (MS) patients. In this study, we aimed to investigate the relationship of EFTT with CRP and NLR in patients with MS over 65 years.
Methods: A cross-sectional study was performed. Fifty patients (patient group) with MS and 25 subjects (control group) without MS were allocated in the study. All parameters were compared in patient and control groups. The correlations between NLR, CRP, and EFTT were evaluated.
Results: White blood cell and neutrophil levels were higher in MS group (p=0.020 and p=0.019, respectively). Both transverse and longitudinal EFTT were increased in MS patients (p<0.001). There was a significant correlation between the EFTT and NLR but not with CRP in the MS group (r=0.4, p=0.003).
Conclusion: Our study showed that both longitudinal and transverse EFTT are associated with NLR in patients older than 65 years with MS. In geriatric MS patients, higher NLR level may be an indicator of increased visceral fat around the myocardium.

Keywords: Elderly, epicardial fat tissue; metabolic syndrome; neutrophil-to-lymphocyte ratio.

65 Yaş Üstü Metabolik Sendromlu Hastalarda Epikardiyal Yağ Dokusu Kalınlığı ile CRP ve Nötrofil Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki

Gamze Ustuntas1, Sema Basat1, Ali Nazmi Calik2, Ridvan Sivritepe3, Okcan Basat4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
3İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul

Amaç: Metabolik sendromlu (MS) geriatrik hastalar nötrofil / lenfosit oranı (NLO) ve C-reaktif protein (CRP) ile epikardiyal yağ dokusu kalınlığı (EFTT) arasındaki ilişkiyi değerlendiren veri yoktur. Bu çalışmada 65 yaş üzeri metabolik sendromlu hastalarda EFTT ile CRP ve NLO arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Çalışmamız kesitsel bir çalışmadır. Çalışmaya metabolik sendromlu 50 hasta (hasta grubu) ve metabolik sendromu olmayan 25 kişi (kontrol grubu) dahil edildi. Tüm parametreler hasta ve kontrol gruplarında karşılaştırıldı. NLO ve CRP ile EFTT arasındaki korelasyon değerlendirildi.
Bulgular: WBC ve nötrofil düzeyleri metabolik sendrom grubunda daha yüksekti (sırasıyla p = 0,020, p = 0,019). Metabolik sendromlu hastalarda hem transvers hem de longitudinal EFTT daha fazlaydı (p <0,001). Metabolik sendrom grubunda EFTT ile NLO arasında anlamlı bir korelasyon vardı, ancak aynı korelasyon CRP ile saptanmadı (r = 0.4, p = 0.003).
Sonuç: Çalışmamız, MS'li 65 yaşın üzerindeki hastalarda hem uzunlamasına hem de enine EFTT'nin NLO ile ilişkili olduğunu gösterdi. Geriatrik MS hastalarında, yüksek NLO seviyesi, miyokardın etrafındaki artmış viseral yağın bir göstergesi olarak kullanılabilir. (SETB-2021-01-016)

Anahtar Kelimeler: Epikardiyal yağ dokusu, Nötrofil lenfosit oranı, metabolik sendrom, yaşlı

Gamze Ustuntas, Sema Basat, Ali Nazmi Calik, Ridvan Sivritepe, Okcan Basat. Relationship between Epicardial Fat Tissue Thickness and CRP and Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Metabolic Syndrome Patients Over 65 Years. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(3): 405-411

Corresponding Author: Ridvan Sivritepe
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale