ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
What Has Changed in the History of Fournier’s Gangrene Treatment: The Single-Center Experience [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(1): 99-104 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.90757

What Has Changed in the History of Fournier’s Gangrene Treatment: The Single-Center Experience

Cemil Kutsal, İbrahim Halil Baloglu, Nihat Turkmen, Taner Haciosmanoglu, Ahmet Tevfik Albayrak, Ali Emre Cekmece, Soner Guney
Department of Urology, University of Health Sciences, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Objectives: Fournier’s gangrene (FG) is a rapidly progressive infection that requires emergent intervention. Wound closure is an important treatment step after surgery, and vacuum-assisted closure (VAC) can be preferred as an alternative method for wound closure. FG severity index (FGSI) scales that can be developed to evaluate the prognosis in FG. This study aims to compare VAC therapy, which was used and developed in the historical development of FG therapy, with conventional wound dressing (CWD).
Methods: Data on who 85 patients treated at our hospital with a diagnosis of FG from January 2010 to July 2021. In the VAC group, the vacuum device was applied in a sealed manner. In the CWD group, mesh dressing was prepared. The VAC device was adjusted to subatmospheric pressure. Broad-spectrum antibiotics were administered to all patients during their follow-up. During the follow-up, as necrotic tissues were detected, redebridements were performed by providing appropriate analgesia and anesthesia. Demographic data of the patients were collected on the records. The clinical and laboratory data were obtained from the records at the 1st h, 72 h, and 1st week FSGI values were calculated. In statistical analysis, continuous variables were expressed as mean±standard deviation, ordinal variables were expressed as median [IQR], and categorical variables were expressed as n (%). In intergroup analyses, student’s t-test was used if the data were normally distributed. If it did not show normal distribution, the Mann–Whitney U-test was applied.
Results: Fifty-five patients who were diagnosed with FG were included in our study. CWD was applied to 18 patients, and VAC was applied to 37 patients. The mean 1st h FGSI of the patients who used VAC was 7.05 (3.75–8), and the patients who had CWD were 5.5 (5–9) (p=0.067). Mean 72nd-h FGSI was found to be 5.35 (3.5–7) in the VAC group and 5.33 (4.75–6.25) in the CWD group (p=0.714). The mean 1st-week FGSI VAC group was 2.97 (1–5), and in the CWD group, it was 5 (4–6) (p=0.0001).
Conclusion: VAC significantly reduces the length of hospital stay. In our analysis, both groups observed a significant difference between the 1st-week FGSIs. This is the first study to evaluate FGSI, which is an essential predictor of the effect of VAC therapy used in treating FG. In the history of FG treatment, CWD has been replaced by VAC.

Keywords: Conventional wound dressing, Fournier’s gangrene severity index, Fournier’s gangrene, necrotizing fasciitis, vacuum-assisted closure

Fournier Gangreni tedavisinin tarihinde neler değişti: Tek merkez deneyimi

Cemil Kutsal, İbrahim Halil Baloglu, Nihat Turkmen, Taner Haciosmanoglu, Ahmet Tevfik Albayrak, Ali Emre Cekmece, Soner Guney
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

Amaç
Fournier Gangreni (FG), acil müdahale gerektiren hızlı ilerleyen bir enfeksiyondur. Ameliyat sonrası yara kapama önemli bir tedavi adımıdır ve alternatif bir yara kapama yöntemi olarak vakum yardımlı kapama (VAC) tercih edilebilir. Fournier Gangreni Şiddet İndeksi (FGSI), FG'de prognozu değerlendirmek için geliştirilebilen ölçeklerden bir tanesidir. Bu çalışma FG tedavisinin tarihsel gelişim sürecinde kullanılan ve geliştirilen VAC tedavisini, konvansiyonel yara pansumanı (CWD) ile karşılaştırmayı amaçlamaktadır.
Yöntemler
Hastanemizde Ocak 2010 Temmuz 2021 tarihleri arasında FG tanısı ile tedavi edilen 85 hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. VAC grubunda vakum cihazı sızdırmaz şekilde uygulandı. CWD grubunda yara pansumanı uygulandı. VAC cihazı subatmosferik basınca ayarlandı. Tüm hastalara takipleri esnasında genişspektrumlu antibiyoterapi uygulandı.Takipleri esnasında nekrotik dokular tespit edildikçe uygun analjezi ve anestezi sağlanarak re debridmanlar uygulandı. Hastaların demografik verileri kayıtlar üzerinde toplandı. Klinik ve laboratuar verileri kayıtlar üzerinden elde edilerek 1.saat, 72.saat ve 1. hafta FSGI değerleri hesaplandı. İstatistiksel analizde; sürekli değişkenler ortalama ± standart sapma, sıralı değişkenler medyan [IQR] ve kategorik değişkenler n (%) olarak ifade edildi. Gruplar arası analizlerde veriler normal dağılıyorsa student t testi kullanıldı. Normal dağılım göstermiyorsa Mann-Whitney U testi uygulandı.
Bulgular
Çalışmamıza FG tanısı konulan 55 hasta dahil edildi. 18 hastaya CWD, 37 hastaya VAC uygulandı VAC kullanan hastaların ortalama 1. saat FGSI 7,05 (3,75-8), CWD uygulanan hastaların 5,5 (5-9) (p=0,067). Ortalama 72. saat FGSI VAC grubunda 5,35 (3,5-7), CWD grubunda 5,33 (4,75-6,25) bulundu (p=0,714). Ortalama 1. hafta FGSI VAC grubu 2,97(1-5), CWD grubunda 5(4-6) idi (p=0,0001).
Sonuç
VAC, hastanede kalış süresini önemli ölçüde azaltır. Analizimizde, her iki grup da 1. hafta FGSI'leri arasında anlamlı bir fark gözlemledi. Bu, FG tedavisinde kullanılan VAC tedavisinin etkisinin temel bir göstergesi olan FGSI' yi değerlendiren ilk çalışmadır. FG tedavisi tarihinde, geleneksel yara pansumanının yerini VAC almıştır. (SETB-2023-01-04)

Anahtar Kelimeler: Konvansiyonel yara örtüsü, Fournier gangreni şiddet indeksi, Fournier gangreni, nekrotizan fasiit, vakum yardımlı kapatma

Cemil Kutsal, İbrahim Halil Baloglu, Nihat Turkmen, Taner Haciosmanoglu, Ahmet Tevfik Albayrak, Ali Emre Cekmece, Soner Guney. What Has Changed in the History of Fournier’s Gangrene Treatment: The Single-Center Experience. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(1): 99-104

Corresponding Author: İbrahim Halil Baloglu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale