ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Effect of COVID-19 Pandemic on Physical Activity Habits, Musculoskeletal Pain, and Mood of Healthcare Workers [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(4): 462-468 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.87523

Effect of COVID-19 Pandemic on Physical Activity Habits, Musculoskeletal Pain, and Mood of Healthcare Workers

Enes Efe Is1, Ali Sahillioglu1, Sefa Demirel1, Banu Kuran1, Haci Mustafa Ozdemir2
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Teaching and Research Hospital, Istanbul Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Teaching and Research Hospital, Istanbul Turkey

Objectives: Self-isolation seems to be the best way to slow down the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak, but it may also have negative impact on physical and mental health. The aim of this study was to investigate the changes in physical activity habits during the outbreak and also the impact of the pandemic on musculoskeletal pain and mood in correlation with physical activity in healthcare workers.
Methods: This study is conducted through Google Forms web survey platform. A total of 310 hospital staffs completed the Google Forms questionnaire in 2 weeks during lockdown and curfew period in Istanbul. The questionnaire included 60 questions including demographic, occupational, COVID-19 exposure data, physical activity habits, musculoskeletal pain, and mood.
Results: There was a significant difference between physical activity habits before and after the pandemic (p<0.001). Individuals engaged in regular physical activity (regardless of duration) had significantly higher happiness ratings (p=0.002). No statistically significant difference was found between the duration of physical activity and the musculoskeletal pain during the pandemic.
Conclusion: Pandemic caused a decrease in physical activity, an unhappy and anxious mood, and an increase in musculoskeletal pain of healthcare workers. Participants who were doing regular physical activity were less unhappy, but no relationship between exercise and musculoskeletal pain was found which might be related to psychosocial state of the participants who worked under great stress with high effort during the pandemic.

Keywords: COVID-19, healthcare worker; mood; musculoskeletal pain; physical activity.

COVID-19 pandemisinin sağlık çalışanlarında fiziksel aktivite alışkanlıkları, kas-iskelet ağrısı ve duygudurum üzerine etkileri

Enes Efe Is1, Ali Sahillioglu1, Sefa Demirel1, Banu Kuran1, Haci Mustafa Ozdemir2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: İzolasyon önlemleri COVID-19 salgınıyla mücadelede en iyi yöntem olarak görülmektedir; ancak bu önlemler bireylerin fiziksel ve mental sağlık durumları üzerine negatif etkilere sahip olabilir. Bu çalışmanın temel amacı; karantina döneminde sağlık çalışanlarının fiziksel aktivite alışkanlıklarındaki değişiklikleri ve ayrıca pandeminin fiziksel aktivite ile ilişkili olarak kas-iskelet ağrısı ve ruh hali üzerindeki etkisini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, Google Formlar web anket platformu üzerinden yürütülmüştür. İstanbul'da sokağa çıkma yasağı döneminde toplam 310 hastane personeli online anketi iki hafta içerisinde tamamladı. Anket; demografik ve mesleki özellikleri, COVID-19 maruziyet verilerini, fiziksel aktivite alışkanlıkları, kas-iskelet ağrısı ve duygudurum değişikliklerini içeren 60 sorudan oluşmaktaydı.
Bulgular: Katılımcıların pandemi öncesi ve sonrası fiziksel aktivite alışkanlıkları arasında anlamlı fark vardı (p <0,001). Karantina döneminde düzenli olarak fiziksel aktivitede bulunan bireylerin (süreden bağımsız olarak) mutluluk puanları anlamlı olarak daha yüksekti (p = 0,002). Fiziksel aktivite süresi ile kas-iskelet sistemi ağrısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki izlenmedi.
Sonuç: Pandeminin sağlık çalışanlarında fiziksel aktivite süresinde azalmaya, mutsuz ve endişeli bir ruh haline ve kas-iskelet ağrılarında artışa neden olduğu görüldü. Düzenli fiziksel aktivitede bulunan katılımcılar daha az mutsuzdu, ancak fiziksel aktivite ve kas-iskelet ağrıları arasında bir ilişki bulunmadı. Ancak bu sonuç salgın süresince yüksek efor ile büyük stres altında çalışan sağlık personelinin içerisinde bulunduğu psikososyal durum ile ilişkili olabilir. (SETB-2021-03-062)

Anahtar Kelimeler: COVID-19, fiziksel aktivite, sağlık çalışanları, duygudurum, kas-iskelet ağrısı

Enes Efe Is, Ali Sahillioglu, Sefa Demirel, Banu Kuran, Haci Mustafa Ozdemir. Effect of COVID-19 Pandemic on Physical Activity Habits, Musculoskeletal Pain, and Mood of Healthcare Workers. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(4): 462-468

Corresponding Author: Enes Efe Is
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale