ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Hepatosteatosis prevalence in patients with type 2 diabetes mellitus [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(2): 32-35

Hepatosteatosis prevalence in patients with type 2 diabetes mellitus

Ayşe Deniz Kahraman1, Ahmet Mesrur Halefoğlu1, Nuran Yılmaz1, Ahmet Nedim Kahraman2, Barış Türk1, Bdullah Soydan Mahmutoğlu1, Muzaffer Başak1
1Department of Pathology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Monitoring Center, Kartal Dr Lütfü Kırdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Purpose: The presence of hepatosteatosis in type 2 diabetics is a well-known but poorly investigated subject. In our study, we investigated hepatosteatosis prevalence in type 2 diabetics using ultrasonography.
Material and method: 50 diabetic and 50 non-diabetic patients who applying from various clinics were included in our study. None of the patients had chronic alcohol abuse history.Body mass index (BMI), serum transaminase and lipid levels are also evaluated. All patients were evaluated by Diasonics synergy multisync m500 ultrasonography.
Results: Hepatosteatosis was determined in 30 patients in diabetic group (% 60) and 12 patients in control group (% 24) by using ultrasonography (p < 0.01). There was no significant statistical difference between two groups in regard of body mass index (BMI), serum transaminase and serum lipid levels (p>0.05).
Conclusion: In our study, we concluded that hepatosteatosis is increased in patients with type II diabetes mellitus independent of other hepatosteatosis risk factors, in comparison to control group.

Keywords: Hepatosteatosis, diabetes mellitus, ultrasonography

Tip 2 diabetes mellituslu olgularda hepatosteatoz sıklığı

Ayşe Deniz Kahraman1, Ahmet Mesrur Halefoğlu1, Nuran Yılmaz1, Ahmet Nedim Kahraman2, Barış Türk1, Bdullah Soydan Mahmutoğlu1, Muzaffer Başak1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
2Kartal Dr Lütfü Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Görüntüleme Merkezi, İstanbul

Amaç: Tip 2 diyabette hepatosteatoz varlığı, bilinen fakat, yeterince incelenmemiş bir konudur. Çalışmamızda, transabdominal ultrasonografi kullanarak tip 2 diyabetli olgularda he¬patosteatoz varlığını araştırdık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza, çeşitli kliniklerden başvuran, 50 diyabetik ve 50 non-diyabetik hasta dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların hiçbirinde kronik alkol kulla¬nımı öyküsü yoktu. Çalışmada, hastaların beden-kitle indeksi (BK1), transanıinaz düzeyleri ve kan lipid profilleri göz önüne alındı. Tüm incelemeler Diasoıtics synergy multisync m500 ultrasonografi cihazı ile yapıldı.
Bulgular: Diabetik grupta 30 hastada (% 60), kontrol grubunda ise 12 hastada (% 24) USG ile hepatosteatoz belirlendi (p< (),()/). Her iki grup karşılaştırıldığında transanıinaz düzeyleri, lipid profilleri ve BKI açısından anlamlı istatiksel fark bulunmadı (p>0.05).
Sonuç: Çalışmamızda, tip 2 DM Tu hastalarda, hepatoste- atoza neden olan diğer etkenlerden bağımsız olarak, kontrol grubu ile kıyaslandığında hepatosteatoz oranının arttığını saptadık.

Anahtar Kelimeler: Hepatosteatoz, diahctes mellitus, ultrasonagrafi

Ayşe Deniz Kahraman, Ahmet Mesrur Halefoğlu, Nuran Yılmaz, Ahmet Nedim Kahraman, Barış Türk, Bdullah Soydan Mahmutoğlu, Muzaffer Başak. Hepatosteatosis prevalence in patients with type 2 diabetes mellitus. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(2): 32-35

Corresponding Author: Ayşe Deniz Kahraman, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale