ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Evaluation of nutritional status and its effect on biochemical parameters in eldery people admitted to home health care services [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(2): 132-139 | DOI: 10.5350/SEMB.20140507030931

Evaluation of nutritional status and its effect on biochemical parameters in eldery people admitted to home health care services

Aydan Çevik1, Okcan Basat1, Sema Uçak2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul-Türkiye

Objective: Malnutrition and undernutrition are common phenomena in elderly. Prevalence of malnutrition is even higher in older people admitted to home health care services. Our aim was to evaluate the nutrioional status and its effect on biochemical parameters of the elderly people admitted to home health care services.
Material and Method: Our study was performed in 178 participants admitted to the home health care services. Validated Mini Nutritional Assessment (MNA) form was used and biochemical tests were performed. For statistical analyses NCSS 2007& PASS 2008 Statistical Software was used and p<0.05 was considered as statistically significant.
Results: Main age of the participants is 81.19±8.22 years and 32% of participants were male, 68% were women. According to MNA 33.1% were malnourished, 39.3% were under malnutrition risk and 27.5% were in normal nutritional status. Hemoglobin, total iron, total iron binding capacity (TIBC), vitamin B12, folic acid and lymphocyte levels were significantly lower, ferritin and C-reactive protein levels were significantly higher in malnutrition group. Total iron and albumin levels were significantly lower and CRP levels were significantly higher in undernutrition group compared to subjects with normal nutritional status.
Conclusion: Elderly people given home care are under greater risk of malnutrition. If not appropriately managed, malnutrion is associated with higher morbidity and mortality. Therefore it is essential to closely monitor the nutritional stutional status of the elderly people who are admitted to home health care services.

Keywords: Home health care services, malnutrition, elderly.

Evde sağlık hizmeti alan yaşlı hastalarda beslenme durumunun değerlendirilmesi ve beslenme durumunun laboratuvar parametreleri üzerine olan etkisinin irdelenmesi

Aydan Çevik1, Okcan Basat1, Sema Uçak2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul-Türkiye

Amaç: Evde bakım hizmeti alan yaşlılarda genel yaşlı popülasyondan daha sık beslenme yetersizliği gözlenmektedir. Çalışmada evde sağlık hizmeti alan yaşlı hastaların beslenme durumlarının değerlendirilmesi ve beslenme durumunun laboratuvar parametreleri üzerine ilişkisinin irdelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi’ne başvuran, 65 yaş ve üzerinde 178 hasta üzerinde yürütüldü. Türkçe geçerliliği kanıtlanmış Mini Nütrisyonel Değerlendirme (MNA) formu çalışma yürütücüsü tarafından hasta başında uygulandı. Rutin biyokimyasal testler hasta dosyaları taranarak incelendi. İstatistiksel analizler için NCSS 2007&PASS 2008 Statistical Software programı kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya katılan olguların yaş ortalaması 81.19±8.22 yıldır. Çalışmaya katılanların %32’si erkek, %68’i kadındır. MNA toplam değerlerine göre olguların %33.1’i malnütre; %39.3’ü malnütrisyon riski altında ve %27.5’i ise normal olarak saptanmıştır. MNA toplam sınıflamasına göre total protein, albümin, demir, TDBK, ferritin, vitamin B12, folik asit, CRP, hemoglobin ve lenfosit düzeylerinin dağılımları istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Malnütrisyonlu olgularda; hemoglobin, demir, TDBK, vitamin B12, folik asit ve lenfosit oranı düşüklüğü, ferritin ve CRP düzeyi yüksekliği diğerlerinden anlamlı düzeyde farklıdır. Malnütrisyon riski altında bulunanların demir ve albümin oranları normal olgulara göre anlamlı düzeyde düşüktür; CRP oranları ise normal olgulardan anlamlı yüksektir.
Sonuç: Evde sağlık hizmeti ihtiyacı olan yaşlı hastalar, özellikle kronik mental veya fiziksel hastalıklara sahip oldukları zaman yetersiz beslenmeye yatkındır. Malnütrisyon tanı konulup tedavi edilmediğinde diğer hastalıkların tedavisini güçleştirmekte, morbidite ve mortaliteyi arttırmaktadır. Bu nedenle evde sağlık hizmeti ihtiyacı olan yaşlı hastaların hepsi mutlaka erkenden taranmalı ve uygun hastalar tedavi edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Evde sağlık hizmeti, malnütrisyon, yaşlılık.

Aydan Çevik, Okcan Basat, Sema Uçak. Evaluation of nutritional status and its effect on biochemical parameters in eldery people admitted to home health care services. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(2): 132-139

Corresponding Author: Aydan Çevik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale