ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Can TG/HDL Ratio be an Accurate Predictor in the Determination of the Risk of Cerebrovascular Events in Youngsters? [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(3): 201-205 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.83097

Can TG/HDL Ratio be an Accurate Predictor in the Determination of the Risk of Cerebrovascular Events in Youngsters?

Eda Kılıç Çoban
Department of Neurology, Bakırköy Mental and Neurological Diseases Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: There is good evidence that shows that modification of modifiable risk factor will reduce the risk of stroke. Hyperlipidemia is one of these risk factors. Studies have shown that nontraditional serum lipid variables may be better predictors of vascular risk rather than others.
The objective of the present study was to assess the relationships of traditional and nontraditional serum lipid measurements between young and elder patients with stroke and healthy young adults.
Methods: One hundred twelve young patients with ischemic stroke, 113 healthy adults, and 110 patients with ischemic stroke aged >45 years were included in the study. Laboratory tests for total cholesterol (TC), its fractions, and triglycerides (TGs) were performed using standard techniques, and we computed four nontraditional lipid variables.
Statistical analyses were performed using chi-square test, Student's t-test, and SPSS version 16.0 software. A p value of <0.05 was considered statistically significant.
Results: The mean age of 112 young patients with stroke was 38.46±5.96 years. There were 63 male and 49 female patients. Measurements of lipid parameters were as follows: low-density lipoprotein (LDL) 121.42±36.56 mg/dl, high-density lipoprotein (HDL) 38.84±12.47 mg/dl, TG 186.10±176.14 mg/dl, TC 194.76±45.35 mg/dl, LDL/HDL 3.39±1.46, TG/HDL 5.44±6.36, and TC/HDL 5.40±6.36. All lipid measurements were significantly higher in young patients with stroke than in healthy adults.
The mean age of 110 patients with stroke aged >45 years was 69.53±12.34 years. There were 63 male and 47 female patients. Measurements of lipid parameters were as follows: LDL 125.18±35.97 mg/dl, HDL 41.47±14.16 mg/dl, TG 117.53±59.03 mg/dl, TC 190.16±42.96 mg/dl, LDL/HDL 3.32±1.55, TG/HDL 3.46±3.43, and TC/HDL 5.01±2.08. TG level and TG/HDL ratio were significantly higher in young patients with stroke than in older cases.
Conclusion: All lipid measurements were significantly higher in young patients with ischemic stroke than in young healthy adults. TG level and TG/HDL ratio were significantly higher in male than in female patients. In addition, TG level and TG/HDL ratio were significantly higher in young patients with stroke than in older cases. As the TG/HDL ratio has proven to be a highly significant independent prognostic predictor of stroke, it should be calculated in young patients with ischemic stroke.

Keywords: Stroke, TG/HDL ratio; young stroke.

Gençlerde İskemik Vasküler Olay Risk Belirlemesinde Trigliserid/HDL Orani İyi Bir Öngörücü Olabilir Mi?

Eda Kılıç Çoban
Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği-İstanbul

AMAÇ; İnmede değiştirilebilir risk faktörlerinin düzeltilmesi ile inmenin engellenmesi kanıtlanmıştır. Hiperlipidemi. bu risk faktörlerinden biridir. Son çalışmalar göstermektedir ki; geleneksel olmayan lipidler olarak adlandırılan total kolesterol (TK)/ Yüksek molekül ağırlıklı kolesterol (HDL), Düşük molekül ağırlıklı kolesterol (LDL)/HDL, Trigliserid (TG)/HDL oranları vasküler riskin belirlenmesinde daha iyi öngörücüler olabilmektedir Çalışmamız; genç iskemik inme hastalarında aynı yaş grubunda sağlıklı populasyonla ve yaşlı iskemik inme hastalarıyla kıyaslandığında geleneksel ve geleneksel olmayan kolesterol ölçümleri arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymak amacıyla planlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM; Çalışmamıza 16-45 yaş arası 112 hasta, kontrol grubu olarak aynı yaş grubunda inme öyküsü olmayan 113 hasta ve 45 yaş üstü 110 hasta dahil edildi. Hastaların serum lipid düzeylerine ( total kolesterol, LDL, HDL, TG) standart laboratuar yöntemi ile bakıldı, TK/HDL, LDL/HDL, TG/HDL oranları hesaplandı. Çalışmada SPSS 16,0 versiyonu, istatistiki yöntem olarak ki-kare ve student t-test kullanıldı. p≤ 0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR; 112 genç inme hastasının 63’ü erkek 49’u kadın, yaş ortalaması 38,46±5,96 idi. Hastaların ortalama kolesterol düzeyleri; LDL 121,42±36,56, HDL 38,84±12,47, TG 186,10±176,14, TK 194,76±45,35, LDL/HDL oranı 3,39±1,46, TG/HDL oranı 5,44±6,36, TK/HDL oranı 5,40±6,36 olarak hesaplandı. Genç inme hastalarında tüm kolesterol değerleri inme geçirmemiş genç populasyona göre anlamlı olarak yüksek bulundu.
45 yaş üstü 110 iskemik inme hastasının 63’ü erkek, 47’si kadın olup yaş ortalaması 69,53±12,34 idi. Hastaların ortalama kolesterol düzeyleri; LDL 125,18±35,97, HDL 41,47±14,16, TG 117,53±59,03, TK 190,16±42,96, LDL/HDL 3,32±1,55, TG/HDL 3,46±3,43, TK/HDL 5,01±2,08 olarak hesaplandı.
Genç ve yaşlı inme hastaları kolesterol değerleri açısından kıyaslandığında, genç inme hastalarında TG ve TG/HDL düzeyleri yaşlı hastalara göre anlamlı olarak yüksek bulundu.
SONUÇ; Genç iskemik inme hastalarında altta yatan etyolojiye bakılmaksızın genç sağlıklı popülasyona göre tüm kolesterol değerlerinde anlamlı yükseklik mevcuttur. Özellikle TG ve TG/HDL oranı aynı yaş grubundaki sağlıklı populasyona ve yaşlı iskemik inme hastalarına kıyasla daha yüksektir. Yapılan çalışmalar TG/HDL oran yüksekliğinin tekrarlayan inme açısından prognostik değer taşıdığını gösterdiğinden, genç inme hastalarında saptanan etyolojiden bağımsız olarak TG/HDL oranı belirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: genç inme, iskemik inme, TG/HDL

Eda Kılıç Çoban. Can TG/HDL Ratio be an Accurate Predictor in the Determination of the Risk of Cerebrovascular Events in Youngsters?. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(3): 201-205

Corresponding Author: Eda Kılıç Çoban
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale