ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Cranio-Orbital Tumors: Clinical Results and A Surgical Approach [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(3): 240-246 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.82698

Cranio-Orbital Tumors: Clinical Results and A Surgical Approach

Mustafa Kılıç, Barış Özöner, Levent Aydın, Burak Özdemir, İlhan Yılmaz, Ahmet Murat Müslüman, Adem Yılmaz, Halit Çavuşoğlu, Yunus Aydin
Department of Neurosurgery, Sisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: In this study, we aimed to share the surgical approaches and clinical experiences of cranio-orbital tumors, which are surgically difficult anatomies.
Methods: A total of 22 orbital tumors with extraorbital-transcranial pathology between January 2004 and December 2017 were retrospectively reviewed. Information was obtained from hospital, operation and outpatient records for this study. Preoperative demographic data, ophthalmologic examination findings, clinical and radiological findings were recorded. All patients had cranial magnetic resonance and cranial computerised tomography examinations at this time. The location of the tumor, its size and its relation to neighboring structures were recorded in the light of these examinations.
Results: The lateral approach was performed in 12 cases. The lateral approach was performed with frontotemporal craniotomy. Because of the lateral inferior location of the tumor in three of 12 cases, zygoma osteotomy was added to classical osteotomy. In 10 cases, the anterior approach was applied and the frontal craniotomy was found sufficient in seven cases. In three cases subfrontal craniotomy was added to classical craniotomy.
Conclusion: The findings obtained in this study suggest that high resection rates can be achieved with appropriate surgical intervention in orbital tumors requiring a transcranial surgical approach. The most important factor in surgical planning is the location of the tumor. The size of the tumor and the expectation of the percentage of surgical removal are the other important factors. In our series, it has reached high excision ratio in most cases with low complication rate, good visual field and eye movements results.

Keywords: Cranio-orbital tumors, proptosis; extraorbital - transcranial approach.

Kranio-orbital Tümörler; Klinik Sonuçlarımız ve Cerrahi Yaklaşım

Mustafa Kılıç, Barış Özöner, Levent Aydın, Burak Özdemir, İlhan Yılmaz, Ahmet Murat Müslüman, Adem Yılmaz, Halit Çavuşoğlu, Yunus Aydin
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Giriş: Bu makalede cerrahi olarak zor bir anatomide olan kranio-orbital tümörlerin, cerrahi yaklaşımlarını ve klinik deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.
Materyal-metod: Ocak 2004 ile Aralık 2017 tarihleri arasında ekstraorbital – transkranial yolla opere edilmiş olan toplam 22 orbita tümörlü olgunun retrospektif olarak incelemesi yapıldı. Bilgiler hastane, operasyon ve poliklinik kayıtlarından elde edildi. Operasyon öncesi demografik veriler, oftalmolojik muayene bulguları, klinik ve radyolojik bulgular kayıt altına alındı. Tüm hastalara bu dönemde kranial manyetik rezonans (MR) ve kranial bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesi yapıldı. Tümörün yeri, büyüklüğü ve komşu yapılarla ilişkisi bu incelemeler ışığında kayıt altına alındı.
Bulgular: Lateral yaklaşım 12 olguda uygulandı. Lateral yaklaşım frontotemporal kraniotomi ile yapıldı. Oniki olgunun 3 tanesinde tümörün lateral-inferior yerleşimli olması nedeniyle zygoma osteotomisi klasik osteotomiye eklendi. On olguda ise anterior yaklaşım uygulanmış olup, 7 olguda frontal kraniotomi yeterli olup, 3 olguda ise subfrontal kraniotomi klasik kraniotomiye eklenmiştir.
Sonuç: Transkranial cerrahi yaklaşım gerektiren orbital tümörlerde uygun cerrahi girişim seçimi ile yüksek rezeksiyon oranlarına ulaşılabilir. Cerrahi planlamada en önemli etken tümörün yerleşim yeri olmakla birlikte, tümörün büyüklüğü ve cerrahi çıkarım yüzdesindeki beklenti, önemli diğer etkenler arasındadır. Bizim serimizde düşük komplikasyon oranı, iyi görme alanı ve göz hareketleri sonuçları ile çoğu vakada yüksek eksizyon oranına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kranio-orbital tümörler, proptozis, ekstraorbital – transkranial yaklaşım.

Mustafa Kılıç, Barış Özöner, Levent Aydın, Burak Özdemir, İlhan Yılmaz, Ahmet Murat Müslüman, Adem Yılmaz, Halit Çavuşoğlu, Yunus Aydin. Cranio-Orbital Tumors: Clinical Results and A Surgical Approach. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(3): 240-246

Corresponding Author: Mustafa Kılıç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale