ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
An extremely rare limb defect with esophageal atresia: phocomelia [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2004; 38(2): 60-63

An extremely rare limb defect with esophageal atresia: phocomelia

Mustafa Inan1, Turan Ceylan1, Naci Öner2, Burhan Aksu1, Mehmet Pul1
1Department of Pediatric Surgery, Trakya University, Faculty of Medicine, Edirne, Turkey
2Department of Pediatrics, Trakya University, Faculty of Medicine, Edirne, Turkey

Esophageal atresia is often associated with anomalies of other systems. It is also a part of VACTERL association. However, phocomelia has not been reported with esophageal atre¬sia before. In this case report, we present a female newborn with review of the literature that had esophageal atresia, distal tracheoesophageal fistula, phochomelia and suspicious pulmoner hypoplasia.

Keywords: Phocomelia, esophageal atresia, tracheoesop¬hageal fistula, pulmoner hypoplasia

Özefagus atrezisine eşlik eden nadir bir ekstremite anomalisi: fokomeli

Mustafa Inan1, Turan Ceylan1, Naci Öner2, Burhan Aksu1, Mehmet Pul1
1Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne

Özefagus atrezisine sıklıkla başka sistemlere ait anomaliler eşlik eder. Bu tür hastaların bir kısmı VACTERL birlikteliği şeklinde karşımıza çıkar. Özefagus atrezisiyle akciğer hipoplazisi seyrek de olsa görülen bir durum olmasına rağmen, fokomeli beraberliği daha önce bildirilmemiştir. Bu olgu sunu¬munda özefagus atrezisi, distal trakeaözefageal fistülü, fokomelisi ve pulmoner hipoplazisi şüphesi olan bir kız yenidoğan literatür bilgileri eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Fokomeli, özefagus atrezisi, trakeaözefa¬geal fistiil, akciğer hipoplazisi

Mustafa Inan, Turan Ceylan, Naci Öner, Burhan Aksu, Mehmet Pul. An extremely rare limb defect with esophageal atresia: phocomelia. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2004; 38(2): 60-63

Corresponding Author: Mustafa Inan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale