ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Should We Hesitate to Perform Laparoscopic Adrenalectomy for Pheochromacytomas Larger Than 5 cm in Diameter with No Pre-Operative Suspicious Criteria for Malignancy? [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(2): 244-249 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.81598

Should We Hesitate to Perform Laparoscopic Adrenalectomy for Pheochromacytomas Larger Than 5 cm in Diameter with No Pre-Operative Suspicious Criteria for Malignancy?

Mehmet Cagatay Cicek1, Kadir Omur Gunseren1, Gokhun Ozmerdiven2, Hakan Vuruskan1, Ismet Yavascaoglu1
1Department of Urology, Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Bursa, Turkey
2Department of Urology, Istanbul Aydin University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Objectives: We aimed to compare the outcomes of patients who underwent laparoscopic adrenalectomy (LA) for pheochromacytoma (PHE) ≥5 cm versus <5 cm in diameter.
Methods: Demographic variables, tumor characteristics, perioperative, and post-operative outcomes were evaluated retrospectively and compared between groups.
Results: Between February 2008 and August 2020, 54 patients (27 female and 27 male) enrolled to the study and divided into two groups according to the tumor size as group L ≥5 cm (28 patients) and group S as <5 cm (26 patients). Groups compared in the aspect of American Society of Anesthesiologists scores, body mass index, tumor locations, ratio of elder (≥60-years-old) patients, and gender ratio were similar between groups S and L (p=0.572, p=0.516, p=0.6, p=0.331, and p=0.207, respectively). Mean duration of surgery (p=0.266), mean estimated blood loss (p=0.587), and mean length of hospital stay (p=0.374) were similar between groups. Difference between maximum and pre-operative systolic pressure and the difference between maximum and pre-operative diastolic pressure were similar between S and L groups (p=0.852 and p=0.526, respectively). Patients whose systolic blood pressure >160 mmHg, systolic blood pressure >30% of baseline, and heart rate >110 (p=0.307, p=0.609, and p=0.296) were similar. Diastolic blood pressure <30%, there is a difference between groups in favor of group L, but not statistically different (p=0.077).
Conclusion: It is necessary to work in coordination with endocrinologists and anesthesiologists and LA for PHE should be performed in experienced medical centers regardless of tumor size with multidisciplinary approach.

Keywords: Adrenal mass, laparoscopic adrenalectomy, pheochromacytoma

Çapı 5 cm'den Büyük Malignite Şüphesi Olmayan Feokromasitomalara Laparoskopik Adrenalektomi Yapmakta Tereddüt Etmeli miyiz?

Mehmet Cagatay Cicek1, Kadir Omur Gunseren1, Gokhun Ozmerdiven2, Hakan Vuruskan1, Ismet Yavascaoglu1
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Bursa
2İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Feokromositoma tanısıyla laparoskopik adrenalektomi yapılan ≥5 cm ve <5 cm adrenal kitlesi olan hastaların sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM: Demografik değişkenler, tümör özellikleri, perioperatif ve postoperatif sonuçlar retrospektif olarak değerlendirildi ve gruplar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Şubat 2008 ve Ağustos 2020 tarihleri arasında 54 hasta (27 kadın, 27 erkek) çalışmaya dahil edildi ve tümör boyutuna göre grup L ≥5 cm (28 hasta) ve grup S <5 cm ( 26 hasta) olarak iki gruba ayrıldı. ASA skorları, vücut kitle indeksi, tümör lokasyonları, yaşlı (≥ 60 yaş) hasta oranı ve cinsiyet oranı açısından S ve L grupları benzerdi (p = 0,572, p = 0,516, p = 0,6, p = 0.331, p = 0.207, sırasıyla). Ortalama ameliyat süresi (p = 0.266), ortalama tahmini kan kaybı (p = 0.587), ortalama hastanede kalış süresi (p = 0.374) gruplar arasında benzerdi. Maksimum ve preoperatif sistolik basınç farkı, maksimum ve preoperatif diyastolik basınç farkı, S ve L grupları arasında benzerdi (sırasıyla, p = 0.852 ve p = 0.526). Sistolik kan basıncı> 160 mmHg, sistolik kan basıncı başlangıc değerine göre % 30 dan fazla artanların oranı, Kalp hızı> 110 olanların oranları (p = 0,307, p = 0,609, p = 0,296) benzerdi. Diyastolik kan basıncı başlangıç değerine göre en az 10 epizotta % 30 dan fazla düşenlerin oranları L grubunda daha fazla olmakla birlikte istatistiksel olarak farklı değildi (p = 0,077).
SONUÇ: Feokromasitoma hastalarının hazırlığında endokrinologlar ve anestezistler ile koordineli olarak çalışmalıdır. Feokromasitoma tedavisinde laparoskopik adrenalektomi tümör boyutundan bağımsız olarak multidisipliner yaklaşım ile deneyimli merkezlerde uygulanmalıdır. (SETB-2021-03-084)

Anahtar Kelimeler: Adrenal kitle, laparoskopik adrenalektomi, feokromositoma

Mehmet Cagatay Cicek, Kadir Omur Gunseren, Gokhun Ozmerdiven, Hakan Vuruskan, Ismet Yavascaoglu. Should We Hesitate to Perform Laparoscopic Adrenalectomy for Pheochromacytomas Larger Than 5 cm in Diameter with No Pre-Operative Suspicious Criteria for Malignancy?. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(2): 244-249

Corresponding Author: Mehmet Cagatay Cicek
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale