ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Pleth Variability Index-Based Goal-Directed Fluid Management in Patients Undergoing Elective Gynecologic Surgery [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(2): 220-226 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.81073

Pleth Variability Index-Based Goal-Directed Fluid Management in Patients Undergoing Elective Gynecologic Surgery

Gulseren Yilmaz1, Aysu Akca2, Huseyin Kiyak2, Esra Can2, Alev Aydin2, Ziya Salihoglu3
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences Turkey, Faculty of Medicine, Kanuni Sultan Suleyman Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, University of Health Sciences Turkey, Faculty of Medicine, Kanuni Sultan Suleyman Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul University, Cerrahpasa Medical School, Istanbul, Turkey

Objectives: Data concerning the usefulness of pleth variability index (PVI)-based goal-directed fluid management (GDFM) in gynecologic surgery is limited.
This study purposed to compare the impact of PVI-based GDFM to conventional fluid management (CFM) on intraoperative hemodynamics and lactate levels in subjects undergoing gynecologic surgery.
Methods: This randomized and controlled trial was conducted on 70 patients undergoing elective gynecologic surgery. Subjects were randomly assigned to CFM or GDFM. Hemodynamic data and results of the arterial blood gas analysis, and total amount of the fluid infused were recorded throughout the surgery at 1-h intervals.
Results: The amount of the total fluids was significantly higher in the CFM group compared to that of the GDFM group (p<0.001). Mean arterial pressure recorded at the 2nd h of the surgery was significantly lower in the CFM group compared to that of the GDFM group (p=0.047). While there were no significant differences between the baseline and the 2nd h lactate levels in the GDFM group, the lactate level significantly increased from baseline to the 2nd h in the CFM group (p=0.010).
Conclusion: Implementation of PVI-based GDFM provides better intraoperative hemodynamic stability and lower lactate levels compared to the CFM in subjects undergoing gynecologic surgery.

Keywords: Fluid responsiveness, Goal-directed fluid management, Gynecologic surgery, Pleth variability index

Elektif jinekolojik cerrahi hastalarında PVI tabanlı hedefe yönelik sıvı yönetimi

Gulseren Yilmaz1, Aysu Akca2, Huseyin Kiyak2, Esra Can2, Alev Aydin2, Ziya Salihoglu3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul
3Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul

Amaç: Jinekolojik cerrahide pleth değişkenlik indeksine (PVI) dayalı hedefe yönelik sıvı yönetiminin (GDFM) yararlılığına ilişkin veriler eksiktir. Bu çalışmanın amacı, PVI (pleth değişkenlik indeksi) temelli hedefe yönelik sıvı yönetimi (GDFM) ile geleneksel sıvı yönetiminin (CFM) jinekolojik cerrahi geçiren hastalarda intraoperatif hemodinamik değişiklikler ve laktat düzeyleri üzerindeki etkisini karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntemler: Bu randomize, kontrollü çalışma, elektif jinekolojik cerrahi geçiren 70 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Denekler rastgele olarak CFM veya GDFM'ye atandı. Hemodinamik veriler ve arteriyel kan gazı analizinin sonuçları ve infüze edilen toplam sıvı miktarı ameliyat boyunca birer saatlik aralıklarla kaydedildi.
Bulgular: Toplam sıvı miktarı, GDFM grubuna göre CFM grubunda anlamlı olarak daha yüksekti (p <0.001). Cerrahinin 2. saatinde kaydedilen ortalama arter basıncı, GDFM grubuna göre CFM grubunda anlamlı derecede düşüktü (p = 0.047). GDFM grubunda bazal ve 2. saat laktat seviyeleri arasında anlamlı bir fark bulunmazken, CFM grubunda laktat seviyesi başlangıçtan 2. saate anlamlı olarak arttı (p = 0.010).
Sonuçlar: Jinekolojik cerrahi geçiren hastalarda PVI tabanlı GDFM uygulaması, CFM'ye göre daha iyi intraoperatif hemodinamik stabilite ve daha düşük laktat seviyeleri sağlar. (SETB-2021-01-012)

Anahtar Kelimeler: Pleth varyabilite indeksi, hedefe yönelik sıvı yönetimi; jinekolojik cerrahi, sıvı yanıtsızlığı

Gulseren Yilmaz, Aysu Akca, Huseyin Kiyak, Esra Can, Alev Aydin, Ziya Salihoglu. Pleth Variability Index-Based Goal-Directed Fluid Management in Patients Undergoing Elective Gynecologic Surgery. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(2): 220-226

Corresponding Author: Gulseren Yilmaz
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale