ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Comparison of hemodynamic and recovery characteristics of fentanyl and remifentanyl in tiva during intracranial procedures [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2003; 37(1): 35-43

Comparison of hemodynamic and recovery characteristics of fentanyl and remifentanyl in tiva during intracranial procedures

Sabriye İmamoğlu, İnci Paksoy, Sibel Oba, Surhan Çınar, Özgür Özbağrıaçık, Levent Yılmaz, Metin Bektaş
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Objective: During anesthesia, we investigated the infusion e- mifentanyl a very short effective opioid promides or not, eno¬ugh hemodynamia and short postoperative recovery in intrac¬ranial procedures compared with fentanyl, a moderate opi¬oid.
Study Design: After the approval by the Medical Ethics Com¬mittee, 30 patients in ASA I-II were obtained in to study. TIVA was done with fentanyl / propofol and remifentanyl / propofol to Group I and II respectively after required monitorisations. The hemodynamic measurements of patients were recorded from beginning of anesthesia until fifth minutes postoperative extubation. Recovery was assessed with Ramsey Scores.
Results: Mean arterial pressure was found lower than begin¬ning in remifentanyl group during the period from induction until surgical incision, but it was significantly higher in fen¬tanyl group. Heart rate significantly decreased in induction and continued low during operation. No significant difference was seen on heart rate in fentayl group when compared to be¬ginning. There was not any difference in Ramsey Scores bet¬ween groups. (pO, 05) The dose of propofol was sign ificantly higher in fentanyl group when compared with remifentanyl group. (pO, 05)
Conclusion: Remifentanyl was thought as a preferable agent in intracranial procedures because of it. inhibits reflex. Responses as pain stimulus, hypertension, tachycardia and has no accumulative affect, and has short orientation period and is cost effective due to less hypnotic requirements.

Keywords: TIVA, remifentanyl, fentanyl, hmodynamic sability, recovery.

İntrakranyal girişimlerde total intravenöz anestezide, fentanil ve remifentanilin hemodinami ve derlenme üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması

Sabriye İmamoğlu, İnci Paksoy, Sibel Oba, Surhan Çınar, Özgür Özbağrıaçık, Levent Yılmaz, Metin Bektaş
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Amaç: İntracranial girişimlerde, çok kısa etkili bir opioicl olan, remifentanil infüzyonunun, orta etkili bir opioid olan fentanil infüzyonuna kıyasla anestezi süresince yeterli hemodinami ve daha kısa bir post operatif derlenme sağlayıp sağlamayacağını araştırdık.
Gereç ve Yöntem: Etik Kurul onayı alındıktan sonra, intrakranyal girişim planlanan ASA 1 ve 2 grubu 30 hasta çalışma¬ya alındı Gerekli monitörizasyonlar yapıldıktan sonra, 1. Gruba fentanil/propofol 2. Gruba, remifentanil / propofol ile TİVA yapıldı. Hastaların hemodinamik ölçümleri başlangıç¬tan itibaren post-op. ekstübasyonun 5. dakikasına kadar kaydedildi. Derlenme Ramsey Skorlaması ile değerlendirildi, istatistiksel değerlendirmede, student t ve eşlendirilmiş dizilerde t testleri kullanıldı.
Bulgular: O AB indüksiyondan, cerrahi insizyona kadar olan dönemde remifentanil grubunda başlangıca göre düşük seyrederken, fentanil grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu. KAH’lan, remifentanil grubunda indüksiyondan itibaren an¬lamlı olarak düştü ve operasyon boyunca düşük seyretti. KAH’da fentanil grubunda, başlangıca göre, anlamlı bir değişme görülmedi. Ramsey skorları bakımından, gruplar arasında fark yoktu. (p0,05) Fentanil grubunda kullanılan propofol dozu, remifentanil grubuna göre anlamlı derecede daha yüksekti. (p(),05)
Sonuç: Ağrılı uyaranlara, hipertansiyon, taşikardi gibi refleks yanıtları baskılaması, birikiri etkisinin olmaması, oryantasyon zamanının kısa olması ve daha az hipnotik gereksini¬mine ihtiyaç göstererek maliyeti azaltması gibi özellikler gözönüne alınarak, remifentanilin intrakranial girişimlerde tercih edilebilecek bir ajan olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: TİVA, remifentanil, fentanil, hemodinamik stabilité, derlenme

Sabriye İmamoğlu, İnci Paksoy, Sibel Oba, Surhan Çınar, Özgür Özbağrıaçık, Levent Yılmaz, Metin Bektaş. Comparison of hemodynamic and recovery characteristics of fentanyl and remifentanyl in tiva during intracranial procedures. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2003; 37(1): 35-43

Corresponding Author: İnci Paksoy, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale