ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Endocarditis, Intra-cardiac Thrombus, and Pulmonary Artery Aneurysm in a Patient with Behcet's Syndrome [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(2): 244-248 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.80000

Endocarditis, Intra-cardiac Thrombus, and Pulmonary Artery Aneurysm in a Patient with Behcet's Syndrome

Fatih Yildiz1, Bayram Kelle2, Eren Erken3
1Division of Rheumatology, Department of Internal Medicine, Kahramanmaras Sutcu Imam University Faculty of Medicine, Kahramanmaras, Türkiye
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Cukurova University Faculty of Medicine, Adana, Türkiye
3Department of Rheumatology and Immunology, Cukurova University Faculty of Medicine, Adana, Türkiye

Behçet's Syndrome (BS) is a chronic vasculitis of unknown etiology. Arterial involvement occurring in the pulmonary artery is associated with poor prognosis. It may cause pulmonary thrombus (PTE) and aneurysm (PAA) which may also lead to a rare complication, intracardiac thrombus. PAA and PTE can be complications of BS and are associated with high morbidity and mortality. A 30-year-old male patient had a fever of 38.4°C, recurrent oral-genital ulcers, shortness of breath, cough, and sputum. In this case report, medical history, clinical and laboratory examinations, radiography, echocardiography, and computer tomography imaging examinations were performed. PAA, PTE, intracardiac and left popliteal vein thrombosis, and infective endocarditis were present. The patient was diagnosed with BS according to the International Study Group criteria. Surgery was performed for intracardiac thrombus. Vegetation within the thrombus was demonstrated histopathologically. The patient's clinical condition and laboratory tests improved with intervention and medical treatments. The patient with BS, PAA, PTE, intracardiac thrombus, and infective endocarditis was successfully treated with pulmonary embolization, antibiotics, and systemic immunosuppression, despite its rarity, poor prognosis, and high morbidity and mortality rates.

Keywords: Aneurysm, Behcet, cardiac, endocarditis, fever, pulmonary, thrombus

Behçet Sendromlu Bir Hastada Endokardit, Kalp İçi Trombüs ve Pulmoner Arter Anevrizması

Fatih Yildiz1, Bayram Kelle2, Eren Erken3
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Kahramanmaraş
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji ve İmmünoloji Anabilim Dalı, Adana

Behçet Sendromu (BS), etiyolojisi tam bilinmeyen kronik bir vaskülittir. Arteriyel tutulum genellikle pulmoner arterde ortaya çıkar, istisnai bir durumdur, kötü bir prognostik belirteçtir, akciğerlerde ciddi komplikasyonlara neden olur ve sıklıkla nadir bir intrakardiyak trombüs ile ilişkilidir. Pulmoner arter anevrizması (PAA) ve pulmoner tromboembolizm (PTE), BS'nin komplikasyonları olabilir ve yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. 30 yaşında erkek hastada 38,4°C ateş, tekrarlayan oral-genital ülserleri, öksürük, nefes darlığı ve balgam şikayeti vardı. Bu vaka çalışmasında anamnez, klinik ve laboratuvar tetkikleri, radyografi, ekokardiyografi ve bilgisayarlı tomografi görüntüleme tetkikleri yapıldı. PAA, PTE, intrakardiyak ve sol popliteal ven trombüs ve enfektif endokardit mevcuttu. Hastaya Uluslararası Çalışma Grubu (ISG) kriterine göre BS tanısı konuldu. Intrakardiyak trombus için cerrahi operasyon yapıldı. Histopatolojik olarak trombüs içinde vejetasyon gösterildi. Hastanın klinik durumu ve laboratuvar testleri uygulanan girişim ve medical tedavilerle düzeldi. BS, PAA, PTE, intrakardiyak trombüs ve enfektif endokarditi olan bir hasta nadir görülmesine, kötü prognoza ve yüksek morbidite ve mortalite oranlarına rağmen pulmoner embolizasyon, antibiyotikler ve sistemik immünsupresyon ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir. (SETB-2023-06-096)

Anahtar Kelimeler: Anevrizma, Behçet, kardiyak, endokardit, ateş, akciğer, trombüs

Fatih Yildiz, Bayram Kelle, Eren Erken. Endocarditis, Intra-cardiac Thrombus, and Pulmonary Artery Aneurysm in a Patient with Behcet's Syndrome. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2024; 58(2): 244-248

Corresponding Author: Fatih Yildiz
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale