ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Evaluation of the Relationship Between Transcutaneous Bilirubin Measurement and Total Serum Bilirubin in Neonatal Patients Followed for Jaundice [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(2): 262-267 | DOI: 10.14744/SEMB.2020.79837

Evaluation of the Relationship Between Transcutaneous Bilirubin Measurement and Total Serum Bilirubin in Neonatal Patients Followed for Jaundice

Fatma Cetinkaya Cat1, Abdulkadir Cat2, Tuba Cicek1, Seda Gulec1
1Department of Child Health and Diseases, Istanbul Health Sciences University, Gaziosmanpasa Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Medical Biochemistry, Istanbul Health Sciences University, Gaziosmanpasa Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Jaundice is a physiological condition caused by hyperbilirubinemia, which is common in neonatal period. However, severe hyperbilirubinemia can cause kernicterus, which is a serious condition that leads to neurological problems. In this study, we aimed to investigate whether it is safe to use transcutaneous bilirubin (TcB) instead of blood for the evaluation of jaundice by comparing TcB measurement with standard total serum bilirubin (TSB) measurement values.
Methods: A total of 105 term and early term infants with gestational ages between 37 and 42 weeks were included in the study. MBJ20 TcB measuring device was used for TcB measurement. TcB was measured from the forehead and sternum. To evaluate the relationship between TcB measurements and TSB measurements, we performed Pearson correlation, Spearman correlation, linear regression analysis, and Bland-Altman analysis in which we evaluated the scatter plot of the differences between the average values of the measurements.
Results: There was a positive and statistically significant correlation between TcB forehead and TSB measurements and TcB sternum and TSB measurements (p<0.001). Linear regression analysis showed a positive directional correlation between TcB forehead and TSB measurements (R²=0.85) and TcB sternum and TSB measurements (R²=0.87). Bland-Altman analysis showed a good consistency between TSB and TcB forehead measurement methods (mean difference: 0.39±1.46, 95% CI: [−2.47]–[3.26]), and between TSB and TcB sternum measurement methods (mean difference: 0.49±1.32 95% CI: [−2.1]–[3.07]).
Conclusion: As a result of our study, we found that TcB measurement can be reliable instead of taking blood for jaundice evaluation.

Keywords: Jaundice, neonate; serum bilirubin; trancutaneous bilirubin.

Sarılık nedeniyle takip edilen yenidoğan hastalarda transkutan bilirubin ölçümü ile total serum bilirubin arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Fatma Cetinkaya Cat1, Abdulkadir Cat2, Tuba Cicek1, Seda Gulec1
1İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı.

AMAÇ: Sarılık, yenidoğan döneminde sık görülen hiperbilirubineminin neden olduğu fizyolojik bir durumdur. Fakat takip ve tedavi edilmediğinde ciddi hiperbilirubinemi, nörolojik sorunlara yol açan ciddi bir durum olan kernikterusa neden olabilir. Biz çalışmamızda transkutan bilirubin (TcB) ölçümü ile standart yöntem olan total serum bilirubin (TSB) ölçüm değerlerini karşılaştırarak sarılık değerlendirmesi için kan alınması yerine TcB ölçümü kullanmanın güvenli olup olmayacağını araştırmayı amaçladık.
MATERYAL VE METOD: Çalışmaya gestasyonel yaşları 37 ile 42 hafta arası olan term ve terme yakın 105 bebek alındı. TcB ölçümünde MBJ20 marka transkutan bilirubin ölçüm cihazı kullanıldı. TcB ölçümü alından ve sternumdan yapıldı. TcB ölçümleri ile TSB ölçümleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için pearson korelasyonu, Spearman korelasyonu, lineer regresyon analizi ve ölçümlerin ortalamalarına karşı farklarının saçılım grafiğini değerlendirdiğimiz Bland-Altman analizi uyguladık.
SONUÇ: TcB alın ve TSB ölçümleri ile TcB sternum ve TSB ölçümleri arasında pozitif yönde çok iyi düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı korelasyon mevcuttu (p<0.001). Lineer regresyon analizinde TcB alın ve TSB ölçümleri (R2=0.85) ile TcB sternum ve TSB ölçümleri (R2=0.87) arasında (+) yönlü doğrusal ilişki olduğu görüldü. TSB ve TcB alın ölçüm yöntemleri (ortalama fark: 0.39±1.46, %95 CI: (-2.47)–(3.26)) ile TSB ve TcB sternum ölçüm yöntemleri arasındaki (ortalama fark: 0.49±1.32 %95 CI: (-2.1)–(3.07)) Bland-Altman analizinde iki yöntem arasında iyi bir uyum olduğunu gördük. Yaptığımız çalışma sonucunda, sarılık değerlendirmesi için kan alınması yerine TcB ölçümünün güvenli olarak kullanılabileceğini gördük. (SETB-2020-01-08)

Anahtar Kelimeler: Sarılık, yenidoğan, transkutan bilirubin, serum bilirubin

Fatma Cetinkaya Cat, Abdulkadir Cat, Tuba Cicek, Seda Gulec. Evaluation of the Relationship Between Transcutaneous Bilirubin Measurement and Total Serum Bilirubin in Neonatal Patients Followed for Jaundice. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(2): 262-267

Corresponding Author: Fatma Cetinkaya Cat, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale