ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Çocuk Premedikasyonunda Oral Midazolam-Triclofos Sodium Alfentanyl ve Plasebonun Karşılaştırılması [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(3): 33-38

Çocuk Premedikasyonunda Oral Midazolam-Triclofos Sodium Alfentanyl ve Plasebonun Karşılaştırılması

P. Akduygu, A. Başgül, A. Hancı, N. Sivrikaya
Şişli Etfal Hastanesi II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

ln 53 children patients aged between 1-10 years and ASA I-II, we compared the effects of peroral applicated Midazolam, Triclofos sodium Alfentanyl versus placebo, as premedicant agents.
For evaluation sedation scale, atitudes while separeted from parents, reactions to induction methods (IV or mask applications), Systolik and Diastolik Arterial Pressure (SAP and DAP), heart rate, sP02 and vomiting episodes were examined.
According to the placebo, sedation scales were significant evident in the 3 groups and children who applicated Midazolam or Alfentanyl were calm while separated from parents.
We can propose Midazolam causing less side effects and more sedation as orally premedicant agent in children.


Çocuk Premedikasyonunda Oral Midazolam-Triclofos Sodium Alfentanyl ve Plasebonun Karşılaştırılması

P. Akduygu, A. Başgül, A. Hancı, N. Sivrikaya
Şişli Etfal Hastanesi II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Çocuklarda premedikasyon amacı ile oral yolla Midazolam, Triclofos sodium, Alfentanyl kullanarak etkilerini plasebo ile karşılaştırdık.
Çalışmaya 1-10 yaş arası ASA I/II grubundan 53 hasta dahil edildi.
Değerlendirmede sodasyon skalası, ebeveynlerinden ayrılmadaki tavırları, indüksiyon yöntemine gösterdikleri tepki (IV-Maske), Sistolik Arter Basıncı (SAB),Diastolik Arter Basıncı (DAB), Kalp Atım Hızı, sP02 ve kusma parametreleri göz önüne alındı.
Premedikosyon uygulanan 3 grup hastada sedasyon skalası plaseboya göre ileri derecede anlamlıydı.
Midozolam ve Alfentanyl kullanılan çocuklar ebeveynlerinden ayrılmada plaseboya göre ileri derecede rahattır.
Çonıklarda oral premedikasyonda yüksek sedasyon etkisi ve yan etkisinin azlığı nedeniyle Midazolomu önermekteyiz.


P. Akduygu, A. Başgül, A. Hancı, N. Sivrikaya. Çocuk Premedikasyonunda Oral Midazolam-Triclofos Sodium Alfentanyl ve Plasebonun Karşılaştırılması. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(3): 33-38

Corresponding Author: P. Akduygu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale