ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Helical CT of pancreatic cancer; assessment of resectability before surgery [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2004; 38(2): 39-43

Helical CT of pancreatic cancer; assessment of resectability before surgery

Nuran Yılmaz, Hüseyin Özkurt, Hülya Değirmenci, Ayşe Deniz Kahraman, Muzaffer Başak
Department of Radiology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: The aim of our study was to evaluate the accuracy of helical CT in the preoperative assessment with suspected pancreatic cancer using surgical and histopathologic correlation. We prospective!)’ evaluated the imagine findings to determine of pancreatic tumor and one of the signs of unresectability, peripancreatic vasculer encasement with tumor.
Material and methods: 15 patients with suspected pancreatic cancer underwent preoperative evaluation and staging with helical CT (3-mm collimation for arterial and pancreatic phase, 5-mm collimation for portal phase), iodinated contrast material was injected IV (¡00 mL at a rate of 3 niL / sec); acquisition began at 25 sec during the arterial phase, at 50-60 sec during the pancreatic phase and at 80 sec during the portal phase. Two radiologist prospectively evaluated the imaging findings to determine the precense of pancreatic tumor and signs of unresectability (vascular encasement). The degree of tumor-vessel contiguity was recorded for each patient (no contiguity with tumor, contiguity of <50 %, or contiguity of >50 %).
Results: 15 patients were surgically explored. Curative resections were attempted in 7 patients and were successful in 5. The positive predictive value for resectability was (517) 71%. 2 patients considered resectable on the basis of CT findings were found to be unresectable at surgery because of vasculer encasement. We found that the overall accuracy of helical CT as a tool for determining whether a pancreatic cancer was resectable was 87% (13115) patients).
Conclusion: Helical CT is a useful technique for preoperative staging of pancreatic cancer.

Keywords: Pancreas, Helical CT

Pankreas kanserlerinin preoperatif rezektabilite değerlendirilmesinde spiral BT

Nuran Yılmaz, Hüseyin Özkurt, Hülya Değirmenci, Ayşe Deniz Kahraman, Muzaffer Başak
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Çalışmamızın amacı, klinik açıdan pankreas kanseri olduğu düşünülen hastaların preoperatif değerlendirilmesinde spiral BT’nin doğruluğunu, cerrahi ve histopatolojik sonuçlarla karşılaştırarak prospektif olarak değerlendirmektir. Bu çalışmada olguların spiral BT bulgularını inceleyerek pankreas kanserinin tanısı ve peripankreatik vasküler invazyon acısından rezektabilite kriterlerini araştırdık.
Materyal ve Metod: Pankreas kanser şüpheli 15 hasta, preoperatif değerlendirme ve evreleme amacıyla spiral BT (arteryel ve pankreatik faz için 3 mm, portal faz için 5 mm kesit kalınlığı) incelemeye alındı, inceleme, IV kontrast madde (100 mİ, saniyede 3 ınl gidecek şekilde) uygulandıktan sonra arteryel faz için 25saniye, pankreatik faz için 50-60 saniye, portal faz için 80 sn gecikme süresi verilerek yapıldı. İki radyolog, prospektif olarak pankreas kanserinin, tanı ve vasküler invazyon kriterlerini değerlendirdi. Tümörün damar yapılardaki çevresel devamlılığın derecesi her hasta için not edildi (çevresel devamlılık yok, çevresel devamlılık < % 50, çevresel devamlılık > % 50).
Bulgular: On beş olgu operasyona alındı. Küratif amaçlı radikal cerrahi operasyon planlanan yedi hastadan beşinde başarılı olundu. Rezektabilite açısından pozitif prediktif değer % 71 (5 I 7) bulundu. BT bulgularına göre rezektabl olarak değerlendirilen 2 olgu operasyon esnasında vaskiiler invazyon nedeni ile uıırezektabl olarak değerlendirildi. Pankreas kanserlerinde rezektabilite kriterlerini değerlendirmede spiral BT‘nin doğruluk oranı % 87 (13 II5) bulundu.
Sonuç: Pankreas kanserlerinde preoperatif değerlendirme için spiral BT yararlı bir yöntem olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Pankreas, Spiral BT

Nuran Yılmaz, Hüseyin Özkurt, Hülya Değirmenci, Ayşe Deniz Kahraman, Muzaffer Başak. Helical CT of pancreatic cancer; assessment of resectability before surgery. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2004; 38(2): 39-43

Corresponding Author: Nuran Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale