ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Clinical Predictors for diagnosis of central nervous system (CNS) infectious diseases [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(1): 29-32

Clinical Predictors for diagnosis of central nervous system (CNS) infectious diseases

Nevin Bahçeciler1, Hülya Kimil Kocabora2, Nuray Dinçer3, Nimet Kayaalp4
1Uzman Dr. Şişli Etfal Hastanesi 4. Çocuk Kliniği
2Uzman Dr. Şişli Etfal Hastanesi 1 Çocuk Kliniği
3Uzman Dr. Şişli Etfal Hastanesi 3. Çocuk Kliniği
4Şişli Etfal Hastanesi 4. Çocuk Kliniği Şefi

The purpose of our study was to assess the reliability of meningeal signs and other physical findings in predicting central nervous system (CNS) infectious diseases.
Using some clinical indicators we performed lumbar puncture in 224 patients who were suspected to have CNS infections, and had at least one these indicators. These signs, bulging and/or pulsating fontanel, meningeal irritation signs (MIB) fever of unknown origin (FUO) hedache-vomiting, suspicious rash and irritability.
135 of 224 lumbar punctures were positive for pleocytosis. The indidence of each clinical indicator for LP according to age groups of 135 patients were evaluated.
The signs and symptoms mostly present in patients less than 2 yrs of age were neurological signs, fontanel signs and fever of unkown origin and over 2 yrs of age were headache-vomiting meningeal irritation sign and FUO. Convulsion were present more in the under 2 yrs of age group.
We would suggest that a patient less than 2 yrs of age presenting with only FUO, convulsions or neurological signs, and a child over 2 yrs of age presenting only headache-vomiting or FUO and all children presenting with only suspicious rash or irritability although not having the classical signs of CNS infections such as MIB but only have bulging fontanel must be performed a lumber puncture.


MSS ENFEKSİYONLARININ TANISINDA KLİNİK PREDİKTÖRLER

Nevin Bahçeciler1, Hülya Kimil Kocabora2, Nuray Dinçer3, Nimet Kayaalp4
1Uzman Dr. Şişli Etfal Hastanesi 4. Çocuk Kliniği
2Uzman Dr. Şişli Etfal Hastanesi 1 Çocuk Kliniği
3Uzman Dr. Şişli Etfal Hastanesi 3. Çocuk Kliniği
4Şişli Etfal Hastanesi 4. Çocuk Kliniği Şefi

Çalışmamızın amacı MSS enfeksiyon hastalıklarının tanısında meningeal ve diğer fiziksel bulguların önemini araştırmaktı.
MSS enfeksiyonu şüphesi ile başvuran 224 hastada bazı klinik indikatörleri kullanarak, bunların en az birine sahip olan her hastaya lomber ponksiyon (LP) uyguladık. Kullanılan klinik indikatörler, konvülsiyon, nörolojik bulgular, fontanelin bombe ve/veya pulsatil olması, meningeal irritasyon bulguları (MiB), nedeni
bulunamayan ateş, baş ağrısı-kusma, şüpheli döküntü ve irritabilite idi.
224 hastanın 135'ine MSS enfeksiyonu tanısı kondu ve yaş gruplarına göre herbir indikatörün görülme sıklığı incelendi.
2 yaşıın altındaki çocuklarda en sık nörolojik bulgular, nedeni bulunamayan ateş ve fontanel bulguları saptandı.
Konvülsiyonda bu yaş grubunda daha büyük çocuklara oranla daha sık görüldü. 2 yaşından büyük çocuklarda ise en önemli bulgular baş ağrısı, kusma, MIB ve nedeni bulunamayan ateş idi. MiB ve fontanel bulguları olmasa
dahi 2 yaşından küçük çocukta tek başına nedeni bulunamayan ateş, konvülsiyon veya nörolojik bulgu varlığında ve 2 yaşından büyük çocukta tek başına başağrısı, kusma veya ateş varlığında ve tüm çocuklarda tek başına şüpheli döküntü veya irritabilite varlığında LP uygulamak gerektiği kanısına varıldı.


Nevin Bahçeciler, Hülya Kimil Kocabora, Nuray Dinçer, Nimet Kayaalp. Clinical Predictors for diagnosis of central nervous system (CNS) infectious diseases. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(1): 29-32

Corresponding Author: Nevin Bahçeciler, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale