ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Factors Associated with Long-Term Survival in Maintenance Hemodialysis Patients: A 5-Year Prospective Follow-Up Study [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 414-420 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.76983

Factors Associated with Long-Term Survival in Maintenance Hemodialysis Patients: A 5-Year Prospective Follow-Up Study

Elbis Ahbap1, Nuri Baris Hasbal2, Mustafa Sevinc3, Taner Basturk1, Tamer Sakaci1, Abdulkadir Unsal1
1Department of Nephrology, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Teaching and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Nephrology, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department of Nephrology, Taksim Teaching and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Objectives: In addition to an increase in the prevalence of dialysis treatments for end-stage renal disease worldwide, the mortality rates among patients on maintenance hemodialysis remain higher than that of the general population. This study aims to evaluate factors associated with long-term survival in stable maintenance hemodialysis patients.
Methods: A total of 100 patients initiating hemodialysis by February 2013 were included in this prospective cross-sectional 5-year follow-up study. Data on patient demographics, anthropometric-nutritional parameters, systolic and diastolic blood pressure levels, and hemodialysis parameters, including etiology of kidney failure, hemodialysis duration, peritoneal dialysis history, relative interdialytic weight gain (RIDWG), and Kt/V, were recorded.
Results: Overall 5-year survival rate was 56.6%. The 5-year survival rate was higher in patients with younger age (71.4% below median vs. 42.0% above median, p=0.023), lower systolic (63.3 vs. 50%, respectively, p=0.005) and diastolic (62.5 vs. 51.0%, respectively, p=0.02) blood pressure levels, higher Kt/V (46.9 vs. 66.0%, respectively, p=0.044), lower RIDWG (54.0 vs. 32.7%, respectively, p=0.026), and lower serum leptin levels (63.3 vs. 50.0%, respectively, p=0.047). Cox-regression analysis revealed that only systolic blood pressure (B = 1.081, 95% CI, 0.152 to 0.756, p=0.08) was a significant risk factor for poor survival.
Conclusion: Our findings revealed pre-dialysis systolic blood pressure as the sole risk factor for poor long-term survival in stable maintenance hemodialysis patients. Malnutrition-inflammation, measures of nutrition, inflammation, and anemia had no significant impact on long-term survival.

Keywords: Blood pressure, end-stage renal disease, hemodialysis, survival

Hemodiyaliz hastalarında uzun süreli sağ kalım ile ilişkili faktörler: Beş yıllık prospektif takip çalışması

Elbis Ahbap1, Nuri Baris Hasbal2, Mustafa Sevinc3, Taner Basturk1, Tamer Sakaci1, Abdulkadir Unsal1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
2Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
3Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul

Giriş: Dünya çapında son dönem böbrek hastalığı için diyaliz tedavilerinin prevalansındaki artışa ek olarak, hemodiyaliz hastaları arasındaki ölüm oranları genel popülasyondan daha yüksek olmaya devam etmektedir. Bu çalışma, stabil hemodiyaliz hastalarında uzun süreli sağkalım ile ilişkili faktörleri değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Yöntem: Bu prospektif kesitsel beş yıllık takip çalışmasına Şubat 2013 tarihinden sonra hemodiyaliz başlanan toplam 100 hasta dahil edildi. Hasta demografisi, antropometrik-beslenme parametreleri, sistolik ve diyastolik kan basıncı seviyeleri ile böbrek yetmezliği etiyolojisi, hemodiyaliz süresi, periton diyalizi öyküsü, interdiyalitik kilo alımı ve Kt/V dahil olmak üzere hemodiyaliz parametreleri hakkındaki veriler kaydedildi.
Bulgular: Genel beş yıllık sağ kalım oranı %56.6 idi. Beş yıllık sağ kalım oranı, yaşı daha genç (ortancanın %71.4 altı ve %42.0 üzerinde, p=0.023), düşük sistolik (sırasıyla, %63,3'e karşı %50, p=0,005) ve düşük diyastolik (sırasıyla, 62,5'e karşı %51,0, p=0,02) kan basıncı, daha yüksek Kt/V (sırasıyla %46,9'a karşı %66,0, p=0,044), daha düşük diyalizler arası ağırlık artışı (sırasıyla %54,0'a karşı %32,7, p=0,026) ve daha düşük serum leptin seviyeleri (sırasıyla %63.3'e karşı %50.0, p=0.047) olan hastalarda daha yüksekti. Cox-regresyon analizi, yalnızca sistolik kan basıncının (B=1.081, %95 GA, 0.152 ila 0.756, p=0.08) kötü sağ kalım için önemli bir risk faktörü olduğunu ortaya koydu.
Sonuç: Hemodiyaliz hastalarında kötü uzun dönem sağkalım için tek risk faktörü diyaliz öncesi yüksek sistolik kan basıncı olduğunu saptadık. Malnütisyon-inflamasyonun, beslenme ve inflamasyon prametreleri ile aneminin uzun süreli sağ kalım üzerinde anlamlı bir etkisi saptanmadı. (SETB-2021-06-187)

Anahtar Kelimeler: Son dönem böbrek hastalığı, hemodiyaliz, kan basıncı, sağ kalım

Elbis Ahbap, Nuri Baris Hasbal, Mustafa Sevinc, Taner Basturk, Tamer Sakaci, Abdulkadir Unsal. Factors Associated with Long-Term Survival in Maintenance Hemodialysis Patients: A 5-Year Prospective Follow-Up Study. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 414-420

Corresponding Author: Elbis Ahbap
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale