ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Split Sternotomy in Retrosternal Thyroid and Mediastinal Parathyroid Pathologies [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(3): 318-324 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.76401

Split Sternotomy in Retrosternal Thyroid and Mediastinal Parathyroid Pathologies

Selda Gucek Haciyanli1, Serkan Karaisli1, Nihan Acar1, Bortecin Eygi2, Mehmet Haciyanli1
1Department of General Surgery, Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

Objectives: Although cervical incisions are usually sufficient in mediastinal located thyroid and parathyroid pathologies, sometimes mediastinal approaches are required. In recent years, less invasive methods have been used instead of median sternotomy. In this study, the adequacy of the incision and morbidity in patients who underwent split sternotomy due to retrosternal goiter (RG) and mediastinal parathyroid pathology in our clinic were investigated.
Methods: The files of patients who underwent split sternotomy in addition to cervical incision or split sternotomy extending from the sternal notch to the third intercostal space with a separate vertical incision due to retrosternal thyroid pathology or mediastinal ectopic parathyroid adenoma between January 2010 and January 2021 were retrospectively reviewed. Operative success, exposure provided by split sternotomy, and complication rates were investigated.
Results: Twelve patients who underwent split sternotomy were included in the study. The mean age of the patients was 57.25±12.62 (44–83) years. Eight (66.7%) of the patients were female and 4 (33.3%) were male. The indication for surgery was multinodular goiter (MNG) in 3 (25%) patients, recurrent MNG in 3 (25%) patients, hyperparathyroidism in 3 (25%) patients, and thyroid cancer in 3 (25%) patients. Transient hypocalcemia in 6 (50%) patients and unilateral vocal cord paralysis in 1 (8.3%) patient developed postoperatively, and all complications resolved spontaneously in an average of 3 weeks. Median sternotomy was not required for any of the patients.
Conclusion: Split sternotomy is an adequate and applicable method for the success of the surgery in RG and mediastinal parathyroid pathologies that cannot be excised with the cervical approach.

Keywords: Mediastinal parathyroid, retrosternal goiter, split sternotomy.

Retrosternal Tiroid ve Mediastinal Paratiroid Patolojilerinde Split Sternotomi

Selda Gucek Haciyanli1, Serkan Karaisli1, Nihan Acar1, Bortecin Eygi2, Mehmet Haciyanli1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Mediastinal yerleşimli tiroid ve paratiroid patolojilerinde genellikle servikal kesiler yeterli olsa da bazen mediastinal yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda median sternotomi yerine daha az invaziv yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, kliniğimizde retrosternal guatr (RG) ve mediastinal paratiroid patolojisi nedeniyle split sternotomi yapılan hastalarda kesinin yeterliliği ve morbidite araştırıldı.
Yöntem: Ocak 2010- Ocak 2021 tarihleri arasında kliniğimizde retrosternal tiroid patolojisi veya mediastinal ektopik paratiroid adenomu nedeniyle servikal kesiye ek olarak ya da ayrı vertikal kesi ile sternal çentikten üçüncü interkostal aralığa uzanan split sternotomi uygulanan hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Operatif başarı, split sternotominin sağladığı ekspojur ve komplikasyon oranları incelendi.
Bulgular: Çalışmaya split sternotomi uygulanan 12 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 57,25±12,62 (44-83) olarak hesaplandı. Hastaların 8’i (%66,7) kadın, 4'ü (%33,3) ise erkekti. Ameliyat endikasyonu 3 (%25) hastada multinodüler guatr (MNG), 3 (%25) hastada nüks MNG, 3 (%25) hastada hiperparatiroidi ve 3 (%25) hastada tiroid kanseriydi. Ameliyat sonrası 6 (%50) hastada geçici hipokalsemi ve 1 (%8,3) hastada geçici unilateral vokal kord paralizisi gelişmiş olup, ortalama 3 haftalık sürede tüm komplikasyonlar spontan düzeldi. Yine hiçbir hastada medyan sternotomi gerekmedi.
Sonuç: Split sternotomi servikal yaklaşımla eksize edilemeyen RG ve mediastinal paratiroid patolojilerinde ameliyatın başarısı için yeterli ve uygulanabilir bir yöntemdir. (SETB-2021-05-136)

Anahtar Kelimeler: mediastinal paratiroid, retrosternal guatr, split sternotomi

Selda Gucek Haciyanli, Serkan Karaisli, Nihan Acar, Bortecin Eygi, Mehmet Haciyanli. Split Sternotomy in Retrosternal Thyroid and Mediastinal Parathyroid Pathologies. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(3): 318-324

Corresponding Author: Selda Gucek Haciyanli
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale