ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The results of adjuvan radiotherapy and prognostic factors in endometrium carcinoma [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2004; 38(2): 22-24

The results of adjuvan radiotherapy and prognostic factors in endometrium carcinoma

Didem Karaçetin, Doğan Özcan, Özlem Maral, Öznur Aksakal, Birsen Yücel, Yusuf Başer, Oktay Incekara
Department of Radiation Oncology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul,Turkey

Objective: In this study we evaluated the results of treatment and prognostic factors in endometrium carcinoma.
Material and Methods: 107 endometrum carcinoma patients, who were followed up for more than 6 months in our clinic have been evaluated. 58 of these patients were stuied in accordance with stages, histological subtype and treatment they received. Also their survivals were taken under our study.
Results: Avarage age of the partients were calculate 58.3 (27-80) with following details; 1.7% of patients in 21-30, 3.4% of patients in 31-40, 18.9% of patients in 41-50, 29.3% of patients in 51-60, 46.5% of patients in 61+ age groups. Acording to their histopathological status; adeno Ca: 42 patients, papiller seroz adeno; Ca 3 patients, aclenosquamous Ca 9 patients, mixt Ca; 6 patients, leiomyosarcoma; 2 patients. Avarage Survival period were found to be 44.7 months, 5 year-survival was 36% and 33 patients are still ob- sereved to be disease free of carcinoma.
Conclusion: Grade is rather important in Endomerium Car¬cinoma.. Stage and Grade are 2 both determining prognostic factors in this carcinoma. The incerase in Grade cause increase in local niiks and reduces survival.

Keywords: Endometrium Ca, Radiotherapy, Grade

Endometrium kanserlerinde adjuvan radyoterapi sonuçlarımız ve prognostik faktörler

Didem Karaçetin, Doğan Özcan, Özlem Maral, Öznur Aksakal, Birsen Yücel, Yusuf Başer, Oktay Incekara
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada amaç kliniğimizde tedavi edilen endometrium kanserli olgulardaki radyoterapi sonuçları ve prognostik faktörleri irdelemektir.
Materyal Metod: Şişli Etfal Eğitini ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğine müracaat eden 107 endometrium kanseri tamlı hastadan 6 ay ve daha uzun süre takip edilen 58’i evrelere, histolojik suhtipe, aldıkları tedaviye göre hastalıksız ve ortalama sağkalımları incelenmiştir.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 58,3 (27-80) clir. 49 has¬ta (%84.4) postmenopozal, 9 hasta (%15.5) premenopozaldir. Evrelere göre dağılımı: Evre IA; 5, Evre IB: 13, Evre IC; 14, Evre II A; 4 Evre HB; 5, Evre III A; 9, Evre II IB: 2, Evre IIIC; 2, Evre IV;I hasta, Nüks: 2 ve daha önce başka merkezde tedavi görmüş olup metastatik hastalık ile başvuran I hasta bulunmaktadır. Tüm vakalara anterior-posterior veya dört alan tekniği kullanılarak external pelvik radyoterapi uygulaması Co 60 teleterapi cihazı ile yapılmıştır. (45-54 Gy) Hastaların intrakaviter radyoterapisi (20-24 Gy) başka merkezlerde uygulandı. Tedavi sırasında 36 hastada WHO kriterlerine göre grade 3 diare saptandı. Ortalama sağ kalını 44,7 ay, 5 yıllık sağkalım oranı % 36’dır. 33 olgıı halen hastalıksız olarak izlenmektedir.
Sonuç: Endometrium Ca’da grade’in iyi değerlendirmesi gerekir. Bu hastalığın hem prognozu henule tedavisi açısından son derece önemlidir Grade‘in artması, ile birlikte nüks oranlarıda artmaktadır ve sağkalımla direkt ilişkilidir Literatürde grade 2 (%40-60) hastalar daha sık olup sadece evre I endometrium karsinomu içeren serilerde iyi diferaıısiye kanserlere daha çok rastlanmaktadıı: Çalışmamızda ancak 51 hastanın grad’i değerlendirilmiş olup bunların 16’sı grade I, 27’si grade II, 8’ grade III olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Endometrium Ca, Radiotherapy, Grade

Didem Karaçetin, Doğan Özcan, Özlem Maral, Öznur Aksakal, Birsen Yücel, Yusuf Başer, Oktay Incekara. The results of adjuvan radiotherapy and prognostic factors in endometrium carcinoma. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2004; 38(2): 22-24

Corresponding Author: Didem Karaçetin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale