ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The effect of thrombolytic therapy on serum TNF-alpha concentrations in patients diagnosed with acute myocardial infarction [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(3): 24-28

The effect of thrombolytic therapy on serum TNF-alpha concentrations in patients diagnosed with acute myocardial infarction

Fatih Borlu, Çiğdem Yazıcı Ersoy, Hüseyin Yaşar, B. Tolga Konduk
Third Department of Infectious Diseases,Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: In this study, the diagnostic value of TNF-alpha in myocardial infarction and the effect of thrombolytic therapy on TNF-alpha is assessed.
Study Design: Eight female and 22 male patients were enrolled in this study, who had attended to Sisli Etfal Hastanesi emergency service within the first eight hours of initiation of chest pain, in whom AMI was diagnosed with clinical evaluation and laboratory workup. The patients were, then, referred to coronary care unit. TNF-alpha concentrations, before thrombolytic therapy and in the 48th hour of thrombolytic therapy, were evaluated in the patients with ages ranging between 24 and 69, who had the indication of thrombolytic therapy.
Results: TNF-alpha concentration within the hours of 0 and 8, was high in all patents who had the diagnosis of AMI. No significant difference was found between the anterior and inferior AMI subgroups. TNF-alpha concentrations in the 48th hour of the thrombolytic therapy was apparently lower when compared with the concentrations in the first eight hours (p=O.OI6 in anterior AMI, p=0.03 in inferior AMI). There was a significant parallel correlation between the 48th hour of TNF-alpha and CRP concentrations of anterior AMI group (p=0,003), and the first eight hours of CRP concentrations in the inferior AMI group (p=0,028)
Conclusions: Plasma TNF-alpha concentrations can be accepted as both a valuable diagnostic indicator of myocardial necrosis and an indicator of reperfusion provided by thrombolytic therapy, as well.

Keywords: AMI, thrombolytic therapy, tumor necrosis factor- alfa (TNF-alpha)

Akut myokard infarktüslü hastalarda trombolitik tedavinin serum TNF-alfa düzeylerine etkisinin incelenmesi

Fatih Borlu, Çiğdem Yazıcı Ersoy, Hüseyin Yaşar, B. Tolga Konduk
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Amaç: TNF-alfa‘nın akut myokard infarktüsü (AMl)’ndeki tanı değeri ve trombolitik tedavinin TNF-alfa düzeyine etkisi incelenmiştir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil polikiniğine AMl klinik ve laboratuvar bulguları ile ilk S saat içinde başvurup koroner yoğun bakım ünitesine yatırılan S kadın, 22 erkek hasta alındı. Yaşları 24 ile 69 arasında değişen ve trombolitik tedavi endikasyonu bulunan hastalarda, trombolitik tedavi öncesi ve tedavinin 48. saati TNF-alfa düzeyleri bakıldı; elde edilen değerler birbirleri ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Tüm AMTlü hastalarda 0 ile 8. saat arasında bakılan TNF-alfa değerleri yüksek bulundu. Anterior ve inferior AMl grupları arasında anlamlı fark bulunmadı. Trombolitik tedavi sonrası 48. saatte TNF-alfa düzeyleri, ilk 8 saatteki düzeylere göre anlamlı düşüş kaydetti (Anterior AMl‘de p=O.OI6, inferior AMİ‘ tide p-0.03). 48. saat TNF-alfa düzeyleri anterior AMİ grubunda 48. saat CRP değerleri ile (p=0.003), inferior AMİ grubunda ise ilk 8 saatlik CRP dü¬zeyleri ile anlamlı derecede (p-0.028) paralellik gösterdi.
Sonuç: Serum TNF-alfa düzeyi, miyokard nekrozunun değerli bir diagnostik göstergesi olduğu gibi, trombolitik tedaviyle sağlanan repeıfiizyonun da non-invaziv bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Akut miyokard infarktüsü (AMl), trombolitik tedavi, tümör nekroz faktör-alfa (TNF-alfa)

Fatih Borlu, Çiğdem Yazıcı Ersoy, Hüseyin Yaşar, B. Tolga Konduk. The effect of thrombolytic therapy on serum TNF-alpha concentrations in patients diagnosed with acute myocardial infarction. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(3): 24-28

Corresponding Author: Fatih Borlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale