ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The Effect of Single High-Dose Preoperative Intravenous Tranexamic Acid Administration to Reduce Blood Loss in Patients with Primary Total Knee Replacement [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(2): 137-142 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.73604

The Effect of Single High-Dose Preoperative Intravenous Tranexamic Acid Administration to Reduce Blood Loss in Patients with Primary Total Knee Replacement

Mehmet Ali Talmaç1, Mehmet Akif Görgel1, Sema Ertan Birsel2, Mehmet Mesut Sönmez1, Hacı Mustafa Özdemir1
1Department of Orthopaedics, Health Sciences University Sisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Orthopaedics, Istanbul Private Medicine Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: This study aimed to analyze the efficacy of single-dose tranexamic acid (TA) 20 mg/kg preoperatively to reduce blood loss in patients undergoing total knee replacement (TKR).
Methods: A total of 387 patients (82 males, 305 females) undergoing TKR between January 2014 and December 2018 were included in the study. The T + group was administrated intravenous (iv) TA 20 mg/kg 20 min before the skin incision. We determined perioperative blood loss, the amount of drainage postoperative 24 h, the amount of drainage after postoperative 24–48 h, total volume of drains, total volume of blood loss, postoperative hemoglobin and hematocrit levels, and amount of total blood transfusion.
Results: In terms of demographic data, no statistically significant difference was observed between the groups. Perioperative blood loss and total volume of blood loss was found statistically higher in T − group compared to T + group. Postoperatively, the mean hemoglobin and hematocrit levels of T − group were statistically significantly lower than T + group.
Conclusion: A single 20 mg/kg iv TA administration before TKR reduces bleeding during surgery and within 24 h postoperatively.

Keywords: Blood loss, deep vein thrombosis; knee replacement; tranexamic acid.

The Effect of Single High-Dose Preoperative Intravenous Tranexamic Acid Administration to Reduce Blood Loss in Patients with Primary Total Knee Replacement

Mehmet Ali Talmaç1, Mehmet Akif Görgel1, Sema Ertan Birsel2, Mehmet Mesut Sönmez1, Hacı Mustafa Özdemir1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi Klinği, İstanbul
2İstanbul Özel Medicine Hospital, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı total diz replasmanı (TDR) yapılan hastalarda ameliyat öncesi intravenöz tek doz 20 mg/kg traneksamik asit (TA) uygulamasının etkinliğini analiz etmektir.
Yöntem: Ocak 2014 ile Aralık 2018 arasında TDR uygulanan toplam 387 hasta (82 erkek, 305 kadın) çalışmaya alındı. T + grubu, cilt insizyonundan önce intravenöz (iv) TA 20 mg / kg uygulanan hastalardan oluşuyordu. Ameliyat sonrası kan kaybını, postoperatif 24 saat sonra drenaj miktarını, postoperatif 24-48 saat arası drenaj miktarını, drenlerden gelen toplam hacmi, total kan kaybını, postoperatif hemoglobin ve hematokrit seviyelerini ve total kan transfüzyon miktarını belirledik.
Bulgular: Gruplar arasında demografik veriler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Perioperatif kan kaybı ve total kan kaybı, T - grubunda, T + grubuna göre istatistiksel olarak daha yüksek bulundu. Postoperatif dönemde, T - grubunun ortalama hemoglobin ve hematokrit düzeyleri, T + grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü.
Çıkarımlar: TDR'den önce tek bir doz 20 mg/kg iv TA uygulaması ameliyat sırasında ve postoperatif 24 saat içinde kanamayı azaltır.

Anahtar Kelimeler: Kan kaybı, diz replasmanı, traneksamik asit, derin ven trombozu

Mehmet Ali Talmaç, Mehmet Akif Görgel, Sema Ertan Birsel, Mehmet Mesut Sönmez, Hacı Mustafa Özdemir. The Effect of Single High-Dose Preoperative Intravenous Tranexamic Acid Administration to Reduce Blood Loss in Patients with Primary Total Knee Replacement. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(2): 137-142

Corresponding Author: Mehmet Ali Talmaç, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale