ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Parathyroidectomy Results in Primary Hyperparathyroidism: Analysis of the Results From a Single Center [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(2): 173-178 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.72681

Parathyroidectomy Results in Primary Hyperparathyroidism: Analysis of the Results From a Single Center

Mehmet Taner Unlu1, Nurcihan Aygun2, Ismail Ethem Akgun2, Gurkan Yetkin2, Rumeysa Selvinaz Erol3, Adnan Isgor4, Mehmet Uludag2
1Department of General Surgery, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Division of Endocrinology and Metabolism, Department of Internal Medicine, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Teaching and Research Hospital, Istanbul, Turke
4Department of General Surgery, Bahcesehir University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Objectives: The curative treatment of primary hyperparathyroidism (PHPT) is surgery. Persistent and recurrent disease may develop after surgical treatment. In this study, we aimed to evaluate the surgical cure rate in patients who underwent surgery for PHPT in our clinic.
Methods: The data of patients who underwent parathyroidectomy for PHPT by two experienced surgeons between 2000 and 2015 in our clinic were retrospectively evaluated. Patients who were followed for at least 6 months after their first parathyroidectomy were included in the study. Surgical cure and persistent and recurrent disease rates were evaluated in patients.
Results: During this period, 368 interventions were performed in 357 patients (293 F and 64 M) who were operated for PHPT in our clinic, with a mean age of 54.9±13.1 years. In the first surgery, 116 patients (32.5%) had bilateral neck exploration, 251 patients (67.5%) had unilateral neck exploration (UNE) or focused parathyroid surgery (FPS). In the first operation, 343 patients (96.1%) had cure, 14 patients (13 F and 1 M) remained persistent. Secondary surgical intervention was performed in 11 patients. UNE or FPS was performed to 10 patients (90.9%); partial sternotomy was performed to one patient. Ten of the patients had cure. Three of these patients had a solitary parathyroid adenoma that was not removed in the first surgery, and seven patients had a second adenoma. Four patients remained persistent (1.1%). Recurrent disease developed in four patients during follow-up (1.1%). Total cure rate was 97.8%.
Conclusion: The only definitive treatment for PHPT is surgery. High surgical cure can be achieved by pre-operative evaluation and appropriate surgical planning. However, persistent PHPT may develop, especially due to double adenoma or ectopic location. Patients with persistent PHPT can be evaluated with repeat imaging methods and with appropriate surgical planning, a high cure rate can be obtained in secondary surgery, which can increase the total surgical cure rate. Recurrence rate is rare.

Keywords: Hyperparathyroidism, parathyroidectomy; persistent disease; recurrent disease.

Primer hiperparatiroidide paratiroidektomi sonuçları: Tek merkez sonuçlarının analizi

Mehmet Taner Unlu1, Nurcihan Aygun2, Ismail Ethem Akgun2, Gurkan Yetkin2, Rumeysa Selvinaz Erol3, Adnan Isgor4, Mehmet Uludag2
1Başakşehir Cam ve Sakura Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, İstanbul
4Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Primer hiperparatiroidi (pHPT)’nin küratif tedavisi cerrahidir. Cerrahi tedavi sonrası persistan ve nüks hastalık gelişebilmektedir. Bu çalışmada kliniğimizde pHPT nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan hastalarda cerrahi kür oranını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2000-2015 yılları arasında deneyimli 2 cerrah tarafından pHPT nedeniyle paratiroidektomi yapılan hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. İlk paratiroidektomi sonrası en az 6 ay takip edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalarda cerrahi kür, persistan ve nüks hastalık oranları değerlendirildi.
Bulgular: Bu dönemde kliniğimizde pHPT nedeniyle opere edilen, kriterlere uygun yaş ortalaması 54,9+13,1 yıl olan 357 hastaya (293K, 64E) 368 girişim uygulandı. İlk ameliyatta 116 hastaya (%32,5) bilateral boyun eksplorasyonu (BBE), 251 hastaya (%67,5) unilateral boyun eksplorasyonu (UBE) veya odaklanmış cerrahi (OC) uygulandı. İlk ameliyatta 343 hastada (%96,1) hastada kür sağlandı, 14 hasta (13K, 1E) (% 3,9) persistan kaldı. Preoperatif değerlendirme sonucunda 11 hastaya ikincil cerrahi girişim uygulandı. 10 hastaya (%90,9) UBE veya OC uygulandı, 1 hastaya parsiyel sternotomi uygulandı. Hastaların 10’unda kür sağlandı. Bunların 3’ünde ilk ameliyatta çıkarılmayan soliter paratiroid adenomu, 7 hastada ikinci adenom vardı. Dört hasta persistan kaldı (%1,1). Dört hastada ise takipte nüks hastalık gelişti (%1,1). Toplam kür oranı % 97,8’di.
Sonuç: pHPT’nin definitif tek tedavisi cerrahidir. Preoperatif değerlendirme ve uygun cerrahi planlama yapılarak yüksek cerrahi kür elde edilebilir. Bununla birlikte özellikle çift adenoma veya ektopik yerleşime bağlı olarak p-pHPT gelişebilir. p-pHPT’li hastaların tekrar görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilip, uygun cerrahi planlama ile ikincil cerrahide yüksek kür oranı elde edilebilir ve bu da toplam cerrahi kür oranını arttırabilir. Nüks oranı nadirdir. (SETB-2021-03-079)

Anahtar Kelimeler: hiperparatiroidizm, persistan hastalık, rekürren hastalık, paratiroidektomi

Mehmet Taner Unlu, Nurcihan Aygun, Ismail Ethem Akgun, Gurkan Yetkin, Rumeysa Selvinaz Erol, Adnan Isgor, Mehmet Uludag. Parathyroidectomy Results in Primary Hyperparathyroidism: Analysis of the Results From a Single Center. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(2): 173-178

Corresponding Author: Mehmet Taner Unlu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale