ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The Effect of ACE lnhibitor Treatment on Proteinııria in Cases with Renal Amyloidosis [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(3): 39-42

The Effect of ACE lnhibitor Treatment on Proteinııria in Cases with Renal Amyloidosis

Hakkı Arıkan, Gürkan Yurteri, Özlem Harmankaya, Akif Eran, Aydoğan Öbek
Şişli Etfal Hastanesi 1. Dahiliye ve Nefroloji Kliniği

OBJECTIVE: Although ACE inhibitors have heen used to reduce proteinuria in patients with nephrotic syndrome in recent years, their effect in renal amyloidosis has not yet been investigated. Nephrotic: syndrome due to renal amyloidosis is very frequent (32%) in our statistics. Therefore we intended to study the effect of ACE inhbitors on proteinuria in patients with nephrotic syndrome due to renal amyloidosis.
STUDY DESIGN: Nine patients (aged between 18-49 years, 5 males and 4 females) were included to our study. All the patients were normotensive and had normal renal function except one. The patients were commenced on captopril (25-100 mg/day) and were followed up for 1- 19 months (mean follow-up period was 7 months).
RESULTS: At the end of the follow-up period peroteinuria decreased from 7.96±4.42 g/day to 6.16±4./2 g/day. The decrease in proteinuria was not statistically significant (p>0.05). No signifıcant changes in serum urea, creatinine, sodium aııd potassium levels were observed. One patient was withdrawn from the study because of severe hypotension. In two patients orthostatic hypotension developed during the treatment.
CONCLUSJON: This study may suggest that ACE inhibitors had no sigrıifıcarıt ejfı: ct oıı rerıal amyloidosis witlı lıeavy prrıteiııııria. Orthostatic hypoteıısimı appeared to he a major problem in the treatment with ACE inhibitors.

Keywords: Renal amyloidosis, proteinuia. captopril.

Renal Amiloidozlu Vakalarda ACE Inhibitör Tedavinin Proteinüri Üzerine Olan Etkisi

Hakkı Arıkan, Gürkan Yurteri, Özlem Harmankaya, Akif Eran, Aydoğan Öbek
Şişli Etfal Hastanesi 1. Dahiliye ve Nefroloji Kliniği

AMAÇ: Lireratürde ACE İnhibitörlerinin son yıllarda nefrotik sendromlu hastalarda proteinüri üzerine olumlu etkisi olduğuna dair yayınlara rastlanmaktadır. Kliniğimizde nefrotik sendrom vakalarında, renal amiloidoza oldukça sık rastlanmaktadır (32%). Bu nedenle diğer nefirotik sendromlar yanında ACE inhibitörlerinin, renal amiloidozda proteinüri üzerine etkisini araştırmak istedik.
MATERYEL VE METOD: Çalışmaya, tanısı böbrek biyopsisi ile konmuş, ciddi proteinürisi olan (>3 gr/gün) 9 renal amiloidozlu hasta alınmıştır. Başlangıçta 1 hasta dışında diğerlerinin böbrek fonksiyonları normaldi. Hastaların tümü normotansifti. Kaptopril (25-100 mg/gün) Tedavi verilen hastalar 1-19 ay (ortalama: 7.12 ay) takip edildi.
BULGULAR: Başlangıçta saptanan proteinüride (ortalama: 7.86±4.4 gr/gün) tedavi ile (ortalama: 6.16±4.12 gr/gün) saptanan azalma istatistiki açıdan anlamlı bulunmadı (p>0.05 ). Bir hasta ciddi hipertansiyon geliştiği için çalışmadan çıkarıldı. Tedavi sırasında 2 hastada ortostatik hipotansiyon gelişti. Serum üre, kreatinin, Na, K değerlerinde tedavi ile anlamlı bir değişiklik olmadı.
SONUÇ: Ciddi proteinürisi olan 8 renal amiloidozlu vakada kaptopril tedavisi ile proteinüride anlamlı bir azalma olmadı.

Anahtar Kelimeler: Renal amiloidoz, proteinü, ri, kaptopril.

Hakkı Arıkan, Gürkan Yurteri, Özlem Harmankaya, Akif Eran, Aydoğan Öbek. The Effect of ACE lnhibitor Treatment on Proteinııria in Cases with Renal Amyloidosis. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1996; 30(3): 39-42

Corresponding Author: Hakkı Arıkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale